(11.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy ve druhém čtení nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu a konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se proto, zda se někdo hlásí z místa. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona, protože nebyly žádné pozměňovací návrhy. Je tomu tak? (Zpravodaj přisvědčuje.)

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Jana Klase na vydání zákona, kterým se mění zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 206.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 175 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 175 z přítomných 154 pro 134, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji zástupci navrhovatele a budeme pokračovat dalším bodem. Tím je bod

 

83.
Návrh poslanců Miloslava Souška, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala,
Petra Wolfa a Anny Čurdové na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 227/ - třetí čtení

 

Podotýkám, že jsme ve třetím čtení. Žádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan navrhovatel poslanec Soušek a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Milan Bičík. Oba už vidím. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 227/3, který jste včas obdrželi.

V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa se hlásí ministr Cyril Svoboda, takže mu uděluji v obecné rozpravě ve třetím čtení slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda Vážený pane místopředsedo, já se chci vyjádřit k tomuto návrhu zákona, že je velmi dobré, aby ti, kteří studují na víceletých gymnáziích, nepodstupovali a nebyli podrobování žádným zkouškám v průběhu studia. Jestliže někdo je přijat na víceleté gymnázium, má je dostudovat. Pokud má špatné studijní výsledky, může být ze školy vyloučen. Ale neříkejme, že něco zlepšíme tím, že budeme traumatizovat studenty víceletých gymnázií, aby podstupovali další zkoušky. Velmi se přimlouvám za to, aby takto rozhodla naše Sněmovna, protože je to rozhodnutí správné. Nicméně určitě bude potřeba budovat elitní školství, dobré školství, ale tohle není cesta k lepší vzdělanosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní se hlásil pan poslanec Soušek, potom zpravodaj má přednost a vidím další návrhy - pana Wolfa a paní Zubovou.

Prosím, pane navrhovateli.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vím, že kolem tohoto návrhu byla jistá polemika, nicméně chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že takto navržená novela odstraní jistou část byrokracie, která dneska na středním školství je. Tato novela to pomůže udělat, a to jak žákům, tak učitelům škol a ředitelům. Tím by měla být tato novela podpořena a já za její podporu předem děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní s přednostním právem pan zpravodaj, poté pan Petr Wolf a paní poslankyně Zubová. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte abych se v rámci rozpravy k návrhu novely školského zákona ve třetím čtení stručně vyjádřil nikoli jako zpravodaj, ale jako zástupce poslaneckého klubu KSČM.

Já zde musím uvést, že ten návrh, se kterým navrhovatelé přišli, byl skutečně předmětem diskusí v příslušných orgánech Sněmovny, jak ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tak také v jeho školském podvýboru. My sami jsme od navrhovatelů očekávali spíš podstatné doplnění důvodové zprávy, já jsem tady o tom hovořil, protože v ní se o důvodech předložení návrhu vlastně vůbec nehovořilo. Očekávali jsme vstřícnost a očekávali jsme také otevřenější diskusi k oponentním názorům, anebo alespoň pozitivní reakci na výhrady obsažené ve stanovisku vlády, které jste obdrželi pod číslem 227/1. To byl také první moment a první naše výhrada. Nic z toho se ovšem v průběhu projednávání návrhu nestalo, je tu pouze komplexní pozměňovací návrh, o kterém dnes budeme rozhodovat.

Z diskuse v gesčním výboru a jeho věcně příslušném podvýboru vyplynulo pouze to, že navrhovatelé pokládají přijímací řízení mezi nižším a vyšším stupněm víceletých gymnázií za diskriminující - dnes doplnili také myšlenku, že se přijetím návrhu odstraní určitá byrokracie - a že současně nepokládají za vhodné, aby přístup do vyššího stupně víceletých gymnázií byl otevřen i pro absolventy základního vzdělávání ze základních škol, což byla také podstata výtky ze stanoviska vlády. Jinými slovy, odstranění pomyslné nebo diskutabilní diskriminace vůči několika málo - třem čtyřem tisícům - absolventům nižších stupňů gymnázií podle našeho názoru hodlají navrhovatelé nahradit uzavřením možnosti přístupu do prvního ročníku vyššího stupně gymnázií pro celý zbytek populace - přibližně pro 95 tisíc žáků.

Pokud pominu některé další technické nedostatky návrhu, je to pro nás z hlediska proklamované priority rovného přístupu ke vzdělávání důvod k tomu, abychom návrh v jeho konečné fázi nepodpořili. Já bych se tím zároveň chtěl omluvit autorům pozměňovacích návrhů přijatých a doporučovaných ke schválení v gesčním výboru, které jsme my ve výboru doporučili a které dnes samostatně opět doporučíme, ale které pak nemůžeme v závěrečném hlasování podpořit jako součást rozhodování o celém návrhu zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní řádně přihlášen pan poslanec Petr Wolf, poté paní kolegyně Zubová.

 

Poslanec Petr Wolf: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, smyslem té novely je opravdu odstranění dalších nesmyslných zkoušek absolventů, žáků na gymnáziích. Hovořil jsem s velkou řadou kantorů, opravdu s velkou řadou, nevidí v tom smysl, je to svým způsobem otevřené ke korupci. Já bych vás chtěl požádat, podpořte náš návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní se přihlásila paní kolegyně Olga Zubová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Zubová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych vás také chtěla požádat o podporu předkládaného návrhu. Prosím, je to zcela jednoduchá úprava školského zákona, která má jediný cíl - zrušit přijímací zkoušky mezi jednotlivými stupni víceletých gymnázií.

Odpovím tu panu poslanci Bičíkovi na to, že se mu nedostalo doplnění důvodové zprávy. Máme za to, že důvodovou zprávu není potřeba doplnit, protože zkoušky prostě nemají smysl. Tyto zkoušky jsou nadbytečné, zbytečně stresují děti, které už jednou byly přijaty do instituce s názvem víceleté gymnázium. Není tedy důvod dělat zkoušku po kvartě do dalšího stupně téže instituce. A po čtyřech letech studia je o žácích a jejich studijních dispozicích takové množství informací, že není potřeba ověřovat to zkouškou. Případně ještě ta námitka pana kolegy Bičíka - že případní zájemci o studium gymnázia mohou být přijímáni standardně do čtyřletého gymnázia. Není pravda, že by byli diskriminováni. V případě zájmu o studium na konkrétní škole mají možnost se přihlásit a řádně zkoušku vykonat.

Nevidím tedy důvod, který by měl ve schválení této změny bránit, a prosím vás o podporu našeho návrhu. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP