(17.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Je před námi další bod, jehož pořadí jsme schválili v úvodu dnešní schůze, a tímto bodem je

 

14.
Návrh poslance Jana Klase na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 206/ - druhé čtení

 

Požádám, aby pan poslanec Jan Klas coby navrhovatel tento návrh uvedl.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, první čtení tohoto krátkého návrhu zákona ryze technického charakteru proběhlo 13. června tohoto roku a výbor pro obranu a bezpečnost se tímto návrhem zákona zabýval 13. září 2007, kde jednohlasně tento návrh zákona podpořil, což asi bude k tomu mít ještě nějaké poznámky pan zpravodaj.

Chtěl bych se dotknout podstaty věci. Jedná se o to, že v současné době v rámci Policie České republiky jsou využívány integrované taktické svítilny pouze ve speciálních jednotkách a útvarech. Nemohou je používat policisté obecně, tzn. policisté, kteří se třeba vyškolí pro některé speciální akce, tak mimo speciálních útvarů, i přesto, že jsou vyškoleni a mohou být oprávněni k používání speciálních zbraní, tak tyto svítilny jako velice taktický a důležitý prvek při zásazích, např. v oblasti terorismu, kdy takováto - někdo si třeba řekne skoro bezvýznamná - věc může zachránit život pouze tím, že osvítíte cíl a víte v noci nebo za špatných povětrnostních podmínek, kde je cíl pro případnou střelbu. To znamená je to řekl bych nekonfliktní věc, nicméně brání řadě záležitostí při zásazích Policie České republiky, ať už je to v krajní nouzi policisty nebo při nutné obraně. Drtivá většina policistů by samozřejmě tuto možnost po řádném výcviku uvítala.

Takže já to nebudu prodlužovat. Jak říkám, v prvním čtení prošel tento návrh zákona bez problémů, na výboru také. Takže bych vás chtěl požádat, dámy a pánové, o jeho podporu ve druhém i ve třetím čtení. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu navrhovateli, panu poslanci Janu Klasovi. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost. Usnesení výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 206/2. Prosím tedy nyní o slovo zpravodaje výboru pro bezpečnost pana poslance Václava Šlajse.

 

Poslanec Václav Šlajs: Vážené poslankyně, vážení poslanci, výbor pro bezpečnost projednal návrh poslance Jana Klase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, na svém zasedání 13. září a přijal následující usnesení: za prvé doporučil Poslanecké sněmovně s předloženým návrhem zákona vyslovit souhlas a za druhé pověřil zpravodaje výboru, mě, abych s tímto seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám. Hlásí se prosím někdo z místa? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do té nemám žádnou písemnou přihlášku. Opět se tedy ptám na vaše případné přihlášky v tuto chvíli. Neregistruji žádnou. Končím podrobnou rozpravu. Tím končí také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli, děkuji také panu zpravodaji a je za námi projednávání sněmovního tisku č. 206 ve druhém čtení.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu našeho schváleného pořadu a tímto bodem je

 

15.
Návrh poslanců Miloslava Souška, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala,
Petra Wolfa a Anny Čurdové na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 227/ - druhé čtení

 

Za navrhovatele požádám o slovo pana poslance Miloslava Souška. (Není v jednací síni.) Zeptám se, zda je přítomen pan poslanec Soušek, anebo prosím zprávu, zda přijde nebo zda ho někdo nahradí. (Čekání na zprávu.)

Tak pan kolega mi nese zprávu - dostávám zprávu, že pan kolega Soušek je na jednání jiného výboru. Je připraven ovšem jeden z dalších navrhovatelů, který by… (Zpráva z pléna, že je poslanec Soušek je přítomen.)

Tak to se vám omlouvám, pane kolego. Omlouvám se i všem ostatním členům Poslanecké sněmovny, kteří jsou v sále. Stihl jste dorazit rychleji, než zpráva o tom dorazila k mému stolu, a proto vás požádám nyní o slovo a o to, abyste uvedl za navrhovatele sněmovní tisk 227 ve druhém čtení. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád uvedl do druhého čtení zákon, který jsem předložil. Tento zákon tak prošel jednáním školského výboru a můžeme přistoupit ke druhému čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 227/2. Zpravodajem výboru je pan poslanec Milan Bičík a já ho prosím, aby uvedl usnesení výboru.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, úvodem pronesu pouze jednu větu: k obdobné situaci došlo i při jednání výboru pro vědu vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, kde byl přítomen jako předkladatel jeden z předkladatelů, který je současně členem výboru.

A nyní k jednání výboru. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal předkládaný návrh na změnu školského zákona na svém zasedání dne 3. října tohoto roku a přijal k projednávané problematice usnesení č. 83, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně schválit poslanecký návrh zákona na změnu zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle tisku 227, s pozměňovacími návrhy, které jsou obsahem tohoto citovaného usnesení, čili usnesení č. 83. Toto usnesení jste všichni obdrželi písemně. Dovolte tedy, abych odkázal na písemný materiál. Nebudu pozměňovací návrhy, které byly projednány a schváleny výborem, přednášet a předčítat.

To je jako zpravodajská zpráva vše.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP