(15.30 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych asi řekl tolik. Zákon o sociálních službách, a jsem velmi rád, že prošel s velkou podporou v této Poslanecké sněmovně i v Senátu a zmocnil zpracováním dvou prováděcích právních předpisů. Jednak je to vyhláška, jejímž obsahem bude zejména bližší úprava posuzování zdravotního stavu pro účely příspěvku na péči, vymezení obsahu základních činností při poskytování sociálních služeb, maximální výše úhrad za sociální služby a standardy kvality sociálních služeb. Dále nařízení vlády, které upraví bližší podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb. Tyto právní úpravy nabudou účinnosti dnem 1. ledna 2007. Postup při přípravě těchto předpisů je stanoven tak, aby byly přijaty minimálně čtvrt roku před nabytím účinnosti tohoto zákona.

V současnosti probíhají intenzivní práce na přípravě obou právních předpisů. Věcný podklad pro vyhlášku je připravován také ve spolupráci s organizacemi a asociacemi poskytovatelů sociálních služeb. Předpokládá se, že návrhy prováděcí vyhlášky a nařízení vlády budou koncem května 2006 rozeslány do meziresortního připomínkového řízení. V rámci tohoto meziresortního připomínkového řízení budou oslovena připomínková místa v souladu s legislativními pravidly vlády. Kromě toho bude návrh vyhlášky zaslán i řadě dalších organizací, jak bylo přislíbeno na semináři k návrhu zákona o sociálních službách, který se konal v Poslanecké sněmovně v listopadu 2005.

Tady bych jenom připomenul, že všechny návrhy, které ministerstvo připravuje, jsou předávány i příslušným gesčním výborům jak Poslanecké sněmovny, tak v Senátu už v připomínkovém řízení a je možné, aby i poslanci a senátoři přímo participovali na přípravě ještě v přípravné fázi, nikoliv až v konečné.

Návrh prováděcí vyhlášky bude zaslán k připomínkování těmto organizacím - pro informaci: Sociální služba města Kroměříže, Asociace pomáhající lidem s autismem, Sdružení pomoci duševně nemocným České republiky, Národní sdružení PKÚ a jiných DPM, Sdružení na pomoc mentálně postiženým Svitavy, Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem Praha, Oblastní charita Pelhřimov, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v České republice, Diana - Sdružení rodičů a přátel postižených a handicapovaných dětí, AUTISTIK, Středisko sociálních služeb Salvia, Městský úřad Litomyšl, Česká unie pro podporované zaměstnávání, VIA Sdružení hluchoslepých, Asociace muskulárních dystrofiků v České republice, Liga za práva vozíčkářů.

Podklady pro práci na přípravě prováděcí přihlášky byly již získány od těchto osob a organizací - a teď bych vám mohl jmenovat spoustu různých organizací, jako např. Asociace ústavu sociální péče, Společnost pro ranou péči, SONS České republiky, Pražská organizace vozíčkářů, Život 90, Pohybové, rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, Česká asociace pečovatelské služby, Sdružení pomoci duševně nemocných, Protus, Tyfloservis, Skok, Modrý klíč, Asociace osobní asistence, Asociace podporovaného bydlení, Asociace sociálního poradenství, Česká asociace streetwork, Česká rada humanitárních organizací, Sdružení azylových domů, potom asi dalších 20 až 30 domovů důchodců, diakonie, Penzion pro důchodce a Pečovatelská služba Olomouc.

Standardy kvality sociálních služeb, to je část prováděcí vyhlášky, která má zmocnění v § 99 zákona 108 z roku 2006 Sb., o sociálních službách, byly vytvořeny v roce 2002. Pro účely prováděcího předpisu byly přepracovány v několika fázích.

A. Spolupráce s pracovní skupinou pro kvalitu sociálních služeb, komise pro rozvoj sociálních služeb MPSV, které se pravidelně zúčastňují zástupci neziskového sektoru, např. Sdružení azylových domů, Diakonie ČCE, SKOS, Česká asociace pečovatelských služeb, Asociace ústavů sociální péče, Česká katolická charita, Národní rada zdravotně postižených, Česká rada humanitárních organizací, Rada vlády pro lidská práva, veřejný ochránce práv.

Touto skupinou byly provedeny první revize textu. Samotná práce oddělení koncepce sociálních služeb, která pracovala s výstupy spolupráce bodu A, a dále spolupráce s odborem legislativní harmonizace pojmů se zákonem o sociálních službách. Snahou všech je tady, abychom skutečně dosáhli stejně velkého konsensu, jako tomu bylo u zákona, a já věřím, že se nám to společným úsilím povede.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se paní poslankyně Aleny Páralové. Ano, je tomu tak, bude klást doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane ministře, slyšela jsem výčet mnoha organizací, nezazněly tam kraje a nezazněl tam Svaz obcí, ale věřím, že také s nimi spolupracujete. Chtěla bych se vás zeptat, zda ministerstvo poté, co pracuje na podrobných podkladech, změnilo názor na náklady na tento zákon, nebo zda zatím finační výdaje na nový zákon o sociálních službách zůstávají v rámci, tak jak byly uvedeny v důvodové zprávě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Chtěl bych paní poslankyni ujistit, že spolupracujeme i s Asociací krajů, stejně tak jako se Svazem měst a obcí a dalšími zástupci, kterých se tyto prováděcí předpisy týkají.

Pokud jde o otázku financí, ta bude upřesňována v rámci přípravy státního rozpočtu na příští rok i v závislosti vlastně na konečná čísla, která by měla být i v sazbách, které by z toho měly vyjít. Předpokládáme, že by to mělo být řádově 3,5 až 4 miliardy korun nárůst do oblasti sociálních služeb pro příští rok.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí se svojí interpelací pan poslanec Miloš Kužvart. Bude interpelovat nepřítomného ministra životního prostředí pana Libora Ambrozka. Připraví se pan poslanec Pavel Hrnčíř, který bude interpelovat pana ministra Radko Martínka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dovolte mi, abych přednesl interpelaci na pana ministra životního prostředí ve věci personální situace ve státní ochraně přírody.

Dovolte mi, abych citoval z více než rok starého stanoviska Společnosti pro trvale udržitelný život, což je nevládní odborná ekologická organizace. Tato organizace vydala stanovisko, ze kterého vyjímám: "Postupně jsou ti nejlepší vedoucí pracovníci, působící často v nelehké situaci ochrany životního prostředí před jednostrannými zájmy různých lobby, odstraňováni bez řádného uvedení důvodů. Po inženýrce Tylové, nejprve náměstkyni ministra, pak odvolané ředitelce České inspekce životního prostředí, docentu Sejákovi, řediteli Českého ekologického ústavu, a Ing. architektu Říhovi, řediteli strategické EIA Ministerstva životního prostředí, musela odejít i ředitelka dr. Rychlíková, odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí. Zvláště citelně dochází nyní k destabilizaci správ chráněných krajinných oblastí, kde byli odvoláni vedoucí CHKO Orlické hory Václav Kánský, vedoucí Správy CHKO Poodří dr. Hamplová, vedoucí CHKO Bílé Karpaty dr. Bezděčka, vedoucí CHKO České středohoří Ing. Zdeněk Janda, vedoucí Správy CHKO Litovelské Pomoraví dr. Ivo Machar, vedoucí Správy CHKO Broumovsko dr. Jan Piňos a jeho zástupce Jiří Malík, vedoucí CHKO Žďárské vrchy Mgr. Pavel Vaněk a vedoucí Správy CHKO Český kras Mgr. Michal Pondělíček. To již není náhoda," cituji, "neboť se jedná o pracovníky, kteří v ochraně životního prostředí něco znamenají a mají za sebou mnoho aktivit, které posunuli ochranu životního prostředí v této zemi dopředu. Resort tak zahazuje své nejkoncepčnější pracovníky, dochází k rozpadu celých tvořivých kolektivů a lobbisté si mnou ruce. Tento postup nápadně připomíná metody období normalizace.

Obracíme se na nejvyšší představitele Ministerstva životního prostředí, nechť si uvědomí svoji zodpovědnost za stav, který nyní v resortu je, a vyvodí z toho závěry. Taktéž vyzýváme ostatní nevládní organizace, aby vyjádřily odvolaným pracovníkům podporu. Jde o hodně. Buď zvítězí klientelismus, anebo služba občanům a životnímu prostředí. Jménem předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život Pavel Šremer, předseda."

Vážený nepřítomný pane ministře Ambrozku, toto stanovisko bylo vydáno 18. února minulého roku. Více než rok čekáme na nějakou relevantní odpověď na toto stanovisko. Pevně věřím, že v jednacím řádem stanovené lhůtě 30 dnů mi poskytnete písemnou odpověď k této věci, to znamená personální genocidě v oblasti ochrany životního prostředí, jak budete postupovat. Mimo jiné, myslím si, že ty hory hořících odpadků…

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, já vás musím upozornit na čas.

 

Poslanec Miloš Kužvart: …na území České republiky jsou právě důsledkem tohoto stavu.

Děkuji, vážená paní předsedající.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP