(12.10 hodin)
(pokračuje Braný)

Četnost provedených kontrol u obcí je potom ještě horší než z úrovně krajů a lze říci, že je dokonce téměř prakticky nulová. V celé České republice bylo z úrovně obcí provedeno pouze 138 kontrol, to je jen 6,8 % z celkového počtu všech cenových kontrol. Přitom právě v kompetenci obcí je poměrně velký okruh věcně usměrňovaných, tedy regulovaných cen, jako jsou například taxíky, nájemné, kontrola sektoru hostinských služeb atd. či zneužívání hospodářského postavení prodávajícího nebo kupujícího. Z informací některých obcí, respektive městských částí statutárních měst ovšem vyplývá, že na ně tato činnost byla převedena ze statutárního města bez metodické pomoci a bez zřízení příslušného funkčního místa, nemají pro ně odborné zázemí. Zmiňuji to přesto, že to asi není problém, který by měl řešit aktuálně parlament.

Problémem ale je to, že až novela zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ze září 2004 uložila vládě předkládat každoročně do 31. ledna následujícího roku Poslanecké sněmovně zprávu o cenové kontrole podle tohoto zákona. Rozumí se tím celoroční zprávu. Je zřejmé, že uvedený termín je nereálný. Aby alespoň opožděně vláda vyhověla tomuto časovému termínu, jak uvedl i pan ministr, předložila na jaře loňského roku tuto zprávu alespoň za pololetí. Tehdy také ve svém usnesení konstatoval rozpočtový výbor, že se záměr zákonodárce minul účinkem, neboť vláda není schopna v termínu definovaném v zákoně, tedy do konce ledna následujícího roku, předložit Poslanecké sněmovně kompletní zprávu za uplynulý rok. Proto také rozpočtový výbor tehdy doporučil Poslanecké sněmovně požádat vládu, aby předložila Poslanecké sněmovně zprávu o cenové kontrole za rok 2004 - cituji - v nejkratším termínu nutném ke zpracování výkazů a také připravila novelu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, kterou bude zohledněna faktická lhůta nutná k vypracování zprávy za uplynulý rok. Konec citace.

Tento návrh byl při projednávání této pololetní zprávy na konci loňského března Poslaneckou sněmovnou schválen usnesením Poslanecké sněmovny, už zde vzpomínaným panem ministrem, číslo 1612. A proč projednáváme až dnes tuto zprávu? Je tam řada důvodů, ale odpověď je v podstatě jednoduchá. Vláda totiž přijala organizační opatření k jejímu vypracování až na své schůzi 15. června a vypracování celoroční zprávy potom projednávala až 7. září loňského roku. Zmíněný návrh novely zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, jehož smyslem by měla být i úprava termínu pro předložení této zprávy, jestli se nepletu, dosud vláda vůbec neprojednávala, ač tato novela byla Ministerstvem financí již připravena. Je tedy zřejmé, že vláda na usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1612 z konce loňského března reagovala velice pomalu a již vůbec nereagovala na žádost Poslanecké sněmovny, aby - cituji - vláda předložila do doby nabytí účinnosti takto novelizovaného zákona Poslanecké sněmovně i kompletní zprávu o cenové kontrole za uplynulý rok v nejkratším možném termínu. Konec citace.

Soudím proto, že bychom při dnešním projednávání tohoto tisku měli vyslovit nespokojenost s výsledky práce vlády na tomto úseku, a to v tom smyslu, že práce vlády v oblasti cenové kontroly je nedostatečná - mám na mysli zejména již zmíněné metodické vedení krajů a obcí v této oblasti - a výsledky jsou tedy tristní. Dále že vláda přijala organizační opatření k vypracování této zprávy až v polovině loňského června a vypracovanou celoroční zprávu potom projednala až v září. To jistě není adekvátní reakce na žádost Poslanecké sněmovny předkládat tyto zprávy v nejkratším možném termínu. A konečně že novela zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, jejímž smyslem má být úprava termínu předložení zpráv o cenových kontrolách, doposud nebyla vládou předložena Poslanecké sněmovně.

Proto v podrobné rozpravě předložím konkrétní návrh na usnesení. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Branému. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pan ministr ani pan zpravodaj nemají zájem, takže v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Petr Braný, jehož přihlášku jsem evidoval. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Takže do podrobné rozpravy předkládám tento návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k tisku číslo 1171: Poslanecká sněmovna je nespokojena s kontrolní prací vlády v oblasti cenových kontrol, s liknavostí vlády při nápravě tohoto neuspokojivého stavu a s reakcí vlády na žádost Poslanecké sněmovny v této věci.

Tolik můj návrh. Písemně jsem ho předal panu zpravodajovi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji. Kdo další do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Budeme hlasovat podle jednacího řádu nejdříve o protinávrhu k usnesení výboru rozpočtového, a o návrhu, který byl předložen, dám hlasovat neprodleně.

Ještě se pokusím získat co největší počet lidí pro hlasování v této věci. Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami. (Reakce na průtahy v dosažení potřebného kvora:) Znovu žádám předsedy zejména klubů KDU, US a ODS, aby si zajistili potřebné množství poslanců.

Dámy a pánové předpokládám, že budeme schopni během několika okamžiků rozhodnout o návrzích, které byly předloženy v podrobné rozpravě. Prosím pana zpravodaje, aby ještě zopakoval návrh usnesení, který předložil poslanec Petr Braný. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. V rozpravě vystoupil pouze pan poslanec Braný a navrhl usnesení v tomto znění: "Poslanecká sněmovna je nespokojena s kontrolní prací vlády v oblasti cenových kontrol, s liknavostí vlády při nápravě tohoto neuspokojivého stavu a s reakcí vlády na žádost Poslanecké sněmovny v této věci."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 134, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 134, z přítomných 78 pro 40, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Já samozřejmě eviduji potřebu zkontrolovat zápis o hlasování, jestli odpovídá zápis úmyslu jednotlivých zákonodárců. (Kontrola výsledku hlasování.)

O slovo se hlásí pan poslanec Miloš Kužvart. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP