(12.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme tedy hlasovat o navrženém usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a to v hlasování pořadové číslo 133, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 101 pro 42, proti 2. Návrh nebyl přijat.

 

Bez usnesení tedy skončilo projednání bodu číslo 105 - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Děkuji paní ministryni školství Petře Buzkové, děkuji zpravodaji panu poslanci Mášovi a končím bod číslo 105.

 

Budeme pokračovat odloženým bodem číslo

 

107.
Zpráva o cenové kontrole za rok 2004
pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
/sněmovní tisk 1171/

 

Za ministra financí Bohuslava Sobotku předloženou zprávu uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Ještě než ho vyzvu, aby se ujal slova, požádám pana poslance Petra Rafaje, zpravodaje rozpočtového výboru, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. - Ale kolegu Rafaje nevidím. Ptám se jiného z místopředsedů rozpočtového výboru, jestli je připraven tuto zpravodajskou zprávu…

Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych přednesl v zastoupení ministra financí Sobotky zprávu o cenové kontrole za rok 2004. Předložený materiál o výsledcích cenové kontroly za rok 2004 je plněním úkolu uloženého vládě usnesením Poslanecké sněmovny číslo 1612 z 29. 3. 2005.

Termín stanovený novelou zákona o cenách pro předložení zprávy 31. ledna následujícího roku neumožňuje shromáždit a zpracovat údaje z mnoha orgánů, které se zabývají cenovou kontrolou za celý rok. Proto na jaře projednala Poslanecká sněmovna zprávu obsahující údaje pouze za první pololetí 2004.

Zpráva za celý rok 2004 potvrzuje průběžně zjišťované skutečnosti, to je, že rozhodující cenové kontrolní akce vykonávají finanční ředitelství, Státní energetická inspekce a Český telekomunikační úřad. V loňském roce se k nim nově přiřadily celní orgány, prozatím bez zajištění. Ze strany místních orgánů, tedy krajů a obcí, se dosud věnoval cenové kontrole výrazněji a dlouhodobě pouze Magistrát hlavního města Prahy. V tomto roce je znatelná aktivita i většiny krajských úřadů, které se kontrolní činnosti v této oblasti začínají soustavně zabývat. Výsledky kontrol menších obcí jsou prakticky zanedbatelné.

Znění zákona ukládá, že zpráva má obsahovat přehled opatření provedených cenovými kontrolními orgány k zamezení porušování ustanovení tohoto zákona. Zákon o cenách připouští pouze jediné opatření, a to uložení sankce. Výše pokuty se stanoví v rozsahu neoprávněně získaného majetkového prospěchu, tedy bezdůvodného obohacení, a to pokud jeho výše přesáhne jeden milion korun. Nedosáhne-li bezdůvodné obohacení této výše, je možné v rámci citelnějšího postihu, zejména při opakovaném porušování cenových předpisů, uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun. Jiná opatření ukládat nelze.

Jinou formou opatření je zintenzivnění vysvětlující metodické činnosti Ministerstva financí ve vztahu ke krajům a obcím. V letošním roce je ve spolupráci s krajskými úřady prováděna série školení pro obce o výkonu cenové kontroly. Je nutno připomenout, že zpráva se týká kontrolní činnosti vykonávané podle zákona o cenách. Nezahrnuje navazující správní řízení o opravných prostředcích, respektive soudní řízení o žalobách proti uloženým pokutám. Zde se jedná mnohdy o dlouhodobá řízení, která přesahují i horizont několika let.

Zpráva byla projednána v rozpočtovém výboru, který doporučil vzít zprávu na vědomí, a s tímto návrhem pan ministr Sobotka doporučuje souhlasit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Jako zpravodaj výboru zpravodajskou zprávu podle sněmovního tisku 1171 přednese místopředseda rozpočtového výboru pan poslanec Svatomír Recman. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych navázal na vystoupení předkladatele.

Příslušnou zprávu odůvodnil na jednání rozpočtového výboru, a byla to 52. schůze, která se uskutečnila 9. listopadu roku 2005, první náměstek ministra financí Eduard Janota. Rozpočtový výbor vzal zprávu na vědomí s tím, že doporučil Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, ve kterém doporučuje, aby Poslanecká sněmovna vzala na vědomí zprávu o cenové kontrole za rok 2004 podle sněmovního tisku 1171. Předmětné usnesení jste obdrželi v písemné podobě jako sněmovní tisk 1171/1. Rovněž rozpočtový výbor zmocnil zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což v zastoupení pana poslance Rafaje tímto činím.

Tolik, pane místopředsedo, má zpravodajská zpráva za rozpočtový výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a eviduji přihlášku pana poslance Petra Braného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, nastala dlouho očekávaná chvíle a zprávy projednáváme s dost velkým časovým odstupem. Přestože pan ministr zde uvedl některé věci, které je potřeba hodnotit pozitivně, to znamená, že si je vláda vědoma některých průtahů a dílčích problémů, tak mi dovolte, abych ve svém vystoupení krátkém, do deseti minut, se zaobíral dvěma otázkami, a to je jedna věc směrem ke krajům a k obcím a kontrolní činnost s tím související, a potom otázka, co jsme, jak bylo už zde vzpomenuto, usnesli a jak nám vláda zde vychází vstříc a naplňuje usnesení této Sněmovny.

Takže k prvému okruhu nejdříve. Zpráva o cenové kontrole za rok 2004, tedy tisk 1171, informuje o četnosti kontrol a počtu, respektive i výši uvalených sankcí, zejména pokut. Důležité je ale zjištění, že opravdu systematickou činnost ve smyslu dodržování cenových předpisů de facto provádějí pravidelně pouze centrální orgány vládní administrativy, tedy Ministerstvo financí, Český telekomunikační úřad, celní orgány, celkem osm finančních ředitelství a Státní energetická inspekce. Je možná otázkou, zda by tato kontrolní činnost neměla být častější, a na druhé straně je nutno zase vidět, že tento záměr by vyžadoval finanční a personální posílení kontrolních úseků zmíněných orgánů.

Hlavní problém je ale v tom, že zcela nedostatečně jsou prováděny cenové kontroly na úrovni krajů a obcí. Je to zřejmé zejména z přílohy číslo jedna, samozřejmě s výjimkami, kterými je například Karlovarský kraj či hlavní město Praha. Zde se zřejmě jedná zejména o taxikáře. Ovšem některé kraje - Jihočeský, Liberecký, Ústecký, Královéhradecký, Zlínský, Moravskoslezský a zřejmě i Středočeský, tedy plná polovina ze všech krajů - neprovedly kontrolu ani jednu v daném roce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP