(11.40 hodin)
(pokračuje Buzková)

Zásady byly podrobně popsány v roce 2002 a na jejich platnosti se nic nemění. Další kritéria jsou zahrnuta do části "přístup žáků ke vzdělávání a průchod žáků a studentů vzdělávací soustavou". Vypuštěn byl i směr "vznik veřejných vysokých škol neuniverzitního typu a rozvoj dalších forem terciárního vzdělávání", který je řešen sice ve spolupráci s regionálním školstvím, ale především v oblasti vysokého školství, kam patří jak obsahově, tak i finančně. Nově byl zařazen strategický směr "zajišťování rovnosti příležitostí ve vzdělávání", který zohledňuje potřeby dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, sociální soudržnost, sociálně patologické jevy a podporuje jejich odstraňování."

Pro dlouhodobý záměr České republiky 2005 tak bylo navrženo šest strategických směrů, ve kterých je důraz kladen na nové pojetí vzdělávání v podobě učení po celou dobu života, tedy nejen v počátečním vzdělávání ve školách, ale i v dalším vzdělávání, uskutečňovaném jak ve školách, tak i mimo ně. V prioritních směrech se promítají a jsou řešeny všechny základní trendy obsahových změn ve vzdělávání a změn s nimi souvisejících, které stále nabývají na naléhavosti. Je nezbytné je plnit souběžně, protože se vzájemně podmiňují a doplňují a bez některého z nich by nemohly být naplněny očekávané výsledky. Dalším předpokladem je zapojení všech hlavních účastníků: vedle školy také rodičů, obcí, měst a sociálních partnerů.

Strategickými směry je definováno 1. zkvalitnění a modernizace výuky v počátečním vzdělávání, to je kurikulární reforma, 2. zajišťování kvality, monitorování a hodnocení vzdělávání, 3. zajišťování rovnosti příležitostí ke vzdělávání, 4. rozvoj integrovaného systému poradenství ve školství, 5. zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogického pracovníka, 6. podpora dalšího vzdělávání.

Materiál je členěn do kapitol, kde prvá kapitola zohledňuje změny ve společnosti, které mají vliv na vnitřní proměny vzdělávání, a to jak z mezinárodního hlediska před i po vstupu do Evropské unie, tak z národního hlediska, kde jsou brány v úvahu zásadní koncepční dokumenty jednotlivých resortů. Druhá kapitola se zabývá již zmíněnými strategickými směry. Naznačuje dosažený stav prací, navrhuje kontrolovatelné úkoly na další dva roky a postup prací v dalších letech do dosažení plného zavedení změn. Třetí kapitola je novinkou, která sleduje, jak by se rozvíjel počet dětí, žáků a studentů v jednotlivých segmentech vzdělávací soustavy -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Požádám o klid. - Paní ministryně, můžete pokračovat. Omlouváme se.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková: Třetí kapitola je novinkou, která sleduje, jak by se rozvíjel počet dětí, žáků a studentů v jednotlivých segmentech vzdělávací soustavy při naplnění kvantitativních parametrů státní vzdělávací politiky do roku 2010. Poslední, čtvrtá kapitola zohledňuje potřebu finančních prostředků na ty výdaje, jejichž rozpočet je v kompetenci ministerstva. Jde o přímé neinvestiční mandatorní výdaje rozpočtované pomocí republikových normativů ze státního rozpočtu a na účelově přidělené prostředky a na rozvoj ze státního rozpočtu. Jde o programy, které není možné spolufinancovat s ESF.

V oblasti financování jsou respektovány střednědobé finanční limity, ale současně je umožněno každoročně usilovat dalším jednáním o zvyšování platů učitelů, o prostředky na udržení nastartovaného rozvoje či o nezbytné celostátní rozvojové programy. Součástí kapitoly jsou rozvojové programy spolufinancované s ESF, kterými jsou podporovány nejdůležitější oblasti rozvoje. Jde o projekty na rozvoj národních politik a programů na modernizaci, restrukturalizaci kapacit a kvality nabídky veřejných služeb, a to v rámci systémových projektů. Vzdělávání učitelů je podporováno v rámci připravovaných národních projektů. A posledním způsobem podpory je grantové schéma.

Dlouhodobý záměr byl schválen vládou České republiky na zasedání dne 9. března 2005 pod číslem 271 pro celou vzdělávací soustavu regionálního školství bez ohledu na zřizovatele, protože se jedná o materiál, který navozuje kvalitativní změny závazné pro všechny. Na materiálu spolupracovaly všechny příslušné odborné útvary ministerstva, přímo řízené organizace, to znamená ÚIV, NÚOV, VÚP a IPPP. Materiál byl opakovaně projednáván s vedoucími odborů školství krajských úřadů, s pracovní skupinou pro vzdělávání a lidské zdroje Rady hospodářské a sociální dohody České republiky a dalšími partnery.

Dokument byl dle dikce zákona projednán v květnu minulého roku ve výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu Senátu Parlamentu České republiky, v Senátu se závěrem vzít na vědomí, ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2. 6. 2005 se závěrem pro plénum vzít na vědomí.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni školství a žádám zpravodaje výboru, pana poslance Mášu, aby se ujal své zpravodajské zprávy.

 

Poslanec Miloš Máša: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, předkládám za náš výbor usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 45. schůze, která se konala 2. června 2005, k dlouhodobému záměru vzdělání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstka pana Müllnera a zpravodajské zprávě poslance Waltera Bartoše a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí předložený dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky.

Tolik na úvod. Vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se tedy, kdo se hlásí z místa. Pan poslanec Milan Bičík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený předsedající, kolegové, kolegyně. Původně jsem k dlouhodobému záměru rozvoje vzdělávací soustavy, jehož projednání Poslaneckou Sněmovnou i Senátem je dáno přímo školským zákonem platným od 1. ledna loňského roku, ani nechtěl vystupovat. Je to dáno několika skutečnostmi, které zde nebyly ale zmíněny.

Já v první řadě chápu, že je především vládním střednědobým a realizačním dokumentem a že Poslanecká sněmovna jej podle zákona neschvaluje, ale pouze s ním souhlasí nebo jej bere na vědomí, tak jak bylo i předloženo z našeho výboru. Za druhé. Zpracování dokumentu, jeho předložení vládě, Parlamentu, jeho využití kraji při tvorbě vlastních dlouhodobých záměrů má rovněž zákonem danou věcnou logiku a časovou posloupnost. A teď bohužel, přestože ministerstvo a vláda svůj úkol splnily, předložily jej sem, do Sněmovny, už v červnu loňského roku, tak od té doby zde leží až do dnešního dne. A já bych vás chtěl upozornit, že součástí školského zákona je také ustanovení, které hovoří o tom, že na základě tohoto dlouhodobého záměru kraje již zpracovaly svoje vlastní krajské dlouhodobé záměry, a dokonce byly povinny je do 31. března letošního roku předložit ministerstvu k posouzení.

Ten dokument je zcela přirozeně značně obsáhlý, ne vždy je zcela konkrétní a jeho podrobnější rozbor by si vyžádal možná i řadu hodin odborné diskuse. Co se týče našeho klubu, s řadou myšlenek a úkolů v něm obsažených lze souhlasit. Myslíme si, že důležitá bude hlavně jejich praktická realizace v nejbližších letech, a to není úkolem zákonodárného orgánu, ale výkonných orgánů státní moci.

Za další bych chtěl upozornit na to, že veřejně vydaná verze dokumentu se v jednotlivostech liší od původního sněmovního tisku, který jsme obdrželi, jak jsem připomínal, už v loňském roce. Projednávání záměru v garančním výboru, kde jsem se opět z nedostatku času pokusil upozornit na některá rizika a problémy obsažené v části II.2.5, tedy kapitole věnované zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků, toto jednání mě přesvědčilo, že i ministerstvo spoléhá na případné postupné úpravy záměru, což je v souladu se zákonem, a předpokládám, že k tomu také dojde. Přesto bych chtěl upozornit na jednu věc a současně se obrátit na paní ministryni o stručné objasnění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP