(9.30 hodin)

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, předložený návrh je návrhem na změnu dohody mezi Bulharskou republikou a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, která byla podepsána, resp. změna byla podepsána 16. 2. 2006 v Praze. Mění stávající dohodu z roku 1999. Ke změně bylo nutné přistoupit z toho důvodu, že Česká republika se stala členskou zemí Evropské unie a je povinna uvést všechny své mezinárodněprávní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v Evropské unii, do souladu s komunitárním právem.

Všechny harmonizační klauzule požadované evropským právem byly tedy do dohody s Bulharskem začleněny. Jedná se o ustanovení o poskytování preferenčního zacházení investorů z ostatních členských zemí Evropské unie nebo dalších členských zemí na základě smluv uzavřených Evropským společenstvím, jako je třeba Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko a podobné země. Na základě harmonizační klauzule obsažené v odstavci 1 článek 6 bude Česká republika dále oprávněna omezit volný pohyb kapitálu vůči bulharským investorům za předpokladu, že Rada Evropské unie přijme opatření, ve kterém se takové věci budou říkat. Do dohody byl dále začleněn nový článek o základních bezpečnostních zájmech, na jehož základě obě smluvní strany budou oprávněny za určitých okolností na ochranu svých základních bezpečnostních zájmů přijmout příslušná opatření.

Celkově lze tedy říci, že předkládaná dohoda obsahuje všechna harmonizační ustanovení, kterými je odstraněn rozpor stávající investiční dohody s komunitárním právem. Doporučuji proto, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s ratifikací dohody souhlas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Než dám slovo zpravodaji pro prvé čtení panu Janu Schwippelovi, mám pro vás informaci, že poslanec Vojíř má náhradní kartu číslo 16.

Nyní je prostor pro pana poslance Schwippela, který je zpravodajem pro prvé čtení.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji, pane předsedající. Jsem rád, že pan ministr správně uvedl, že tato smlouva upravuje možnosti obou stran, nikoli pouze České republiky, ale i Bulharska, protože v důvodové zprávě někdy použité formulace vyvolávají dojem, jako by se to týkalo pouze České republiky, např. změna článku 3 umožní České republice poskytovat výhodnější zacházení atd. Umožní to zároveň samozřejmě i Bulharské republice a to má určitě svůj význam. Jednak proto, že pokud jde o investice, určitě převládají české investice v Bulharsku, nikoli bulharské investice u nás. Za druhé, jak jistě víte, Bulharsko buďto k 1. 1. 2007, nebo 2008 se stane členskou zemí Evropské unie, takže úpravy této dohody mají význam i pro ně.

Pro přesnost ještě uvádím, že při projednávání původní dohody se hovořilo o tom, že je tam upravena výjimka z národního zacházení ze strany Bulharska. Je to v článku 3 odstavec 1 a v příloze k této dohodě. Pro přesnost uvádím, že tato změna dohody, kterou nyní projednáváme, se této věci nedotýká, ačkoliv při projednávání původní dohody bylo signalizováno, že v budoucnosti bude možná změna v tomto směru.

Doporučuji propustit tento návrh do druhého čtení a přikázat k projednání zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Schwippelovi. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, protože se jedná o návrh smlouvy, který je předkládán v prvním čtení, aby vůbec bylo možnost ještě tuto smlouvu schválit, bude nezbytné zkrátit lhůtu k projednání, a to o 30 dnů. To myslím bude stačit, abychom na příští schůzi v květnu mohli smlouvu projednat ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přestože se někomu nelíbí předvídavost pana ministra, že bude v květnu schůze, pro což mám pochopení, přesto bych doporučoval jeho žádosti vyhovět, ovšem poté, co bude uzavřena rozprava. Končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký další návrh? Pokud ne, rozhodneme v hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 123. Kdo souhlasí s předložením návrhu zahraničnímu výboru, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 123 poslanců, 83 bylo pro, nikdo proti. Takže návrh byl přikázán zahraničnímu výboru.

 

Nyní rozhodneme hlasováním o návrhu pana poslance Karla Kühnla na zkrácení o 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 124. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 122 poslanců, 84 bylo pro, nikdo proti, takže návrh byl přijat, bod ukončen.

 

Děkuji panu ministru Karlu Kühnlovi. Chci se ho zeptat, zda bude odůvodňovat i následující bod. (Ano.) Zjevně ano.

 

Můžeme začít s projednáváním bodu

 

75.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně
jaderných materiálů přijatá ve Vídni dne 8. července 2005
diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn
/sněmovní tisk 1270/ - prvé čtení

 

Hovoří Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, sjednání změn Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů patří k významným přínosům, které posilují myšlenku jaderného nešíření v oblasti multilaterální diplomacie. Evropská unie přikládá brzkému přijetí těchto změn v členských zemích velký význam. Většina členských zemí již deklarovala záměr završit vnitrostátní legislativní procesy do konce prvního pololetí letošního roku. Bylo by jistě správné, abychom učinili totéž. Změny jsou nejen v souladu s komunitárním právem, ale nemají také žádný dopad na státní rozpočet.

Česká republika dlouhodobě podporuje a podporovala úsilí zaměřené na posílení předmětné úmluvy. Nezbytnost vyvstala i v souladu s nebezpečím teroristického použití jaderných materiálů. Proto také byla na začátku tohoto století zahájena konference ve Vídni. Bylo to v roce 2005. Konference přijala změny této úmluvy. Závěrečný dokument přijatý touto konferencí obsahuje, jak jsem již řekl, zmíněné změny. Změny rozšiřují působnosti úmluvy na národní úroveň a přispívají k boji proti terorismu. Zahrnují výčet kriminalizovaných jednání včetně činů poškozujících životní prostředí, dále pokusy o hrozbu organizování a účastenství na činech zakázaných úmluvou.

Ministerstvo zahraničních věcí po projednání změn úmluvy Parlamentem a vyslovení souhlasu prezidenta republiky zabezpečí na návrh Státního úřadu pro jadernou bezpečnost příslušná opatření spojená se vstupem změny v platnost, zejména notifikaci o přijetí změny depozitáři úmluvy, tj. generálnímu řediteli Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Prosím Sněmovnu, aby předmětný návrh propustila do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Karlu Kühnlovi. Poprosím, aby se slova ujal pan poslanec Václav Exner, který je zpravodajem pro prvé čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP