(9.30 hodin)
(pokračuje P. Němec)

Stejně tak učinil Senát Parlamentu České republiky a zákon v minulých dnech podepsal prezident republiky. Takže insolvenční zákon po zveřejnění ve Sbírce zákonů bude v platnosti, a je tedy potřeba novelizovat právní předpisy související s přijetím insolvenčního zákona.

Druhá věc, na kterou bych vás, dámy a pánové, chtěl upozornit, je skutečnost, že tento sněmovní tisk byl ve druhém čtení při projednávání v plénu Poslanecké sněmovny obohacen o řadu nesouvisejících pozměňovacích návrhů; dokonce si troufnu říci, že návrhů, které nesouvisejí s projednávanou problematikou, je drtivá většina. Navíc jsou to návrhy, které ani nesouvisejí s činností Ministerstva spravedlnosti nebo justice. Takových návrhů je skutečně mnoho.

Proto bych vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl poprosit o to, abyste velmi pečlivě sledovali jednotlivé pozměňovací návrhy, protože z pozice ministra spravedlnosti těžko lze obsáhnout všechny souvislosti jednotlivých pozměňovacích návrhů, které nespadají do legislativní kompetence ministra spravedlnosti. Tato prosba a upozornění jsou směřovány zejména k jednotlivým klubovým zpravodajům. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se o slovo přihlásila paní poslankyně Vlasta Parkanová, ale hlásí se zároveň pan zpravodaj, který má přednost. (Zpravodaj poslanec Chytka dává přednost poslankyni Parkanové.) Takže paní předsedkyně ústavněprávního výboru má slovo.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, tímto návrhem zákona, kterým se dle jeho názvu mění některé zákony v souvislosti s přijetím insolvenčního zákona, se původně navrhovalo novelizovat 94 zákonů. Šlo o změny zákonů, které skutečně vycházely z nově přijaté úpravy insolvenčního řízení. Již v průběhu projednávání tohoto tisku v ústavněprávním výboru jsme byli naším legislativním odborem upozorněni na skutečnost, že návrh novelizuje v celé řadě případů návrhy, které jsou souběžně novelizovány z jiných důvodů, a tak hrozí celá řada kolizí a těžko předvídatelných důsledků. Jde o to, že některá nově zařazovaná písmena jsou již obsazena z jiných novelizací, novelizují se paragrafy, které již neplatí nebo platit nemusí, atd. Otevření mnoha zákonů navíc využila ve druhém čtení řada našich kolegů poslanců k podání pozměňujících návrhů, z nichž mnohé už s insolvenčním řízením vůbec nijak nesouvisejí. A často se přitom nejedná o nijak bezvýznamné záležitosti. Když uvedu příklad, je navrhována změna maximálních vyměřovacích základů pro placení pojistného na sociální zabezpečení, zřizuje se nová pobočka soudu, mění se územní působnost soudů, finančních úřadů, novelizují se daňové zákony, upravují se pravomoci notářů atd., atd. A někteří poslanci do této skrumáže ještě přispěli novelami dalších, zcela nesouvisejících zákonů, jako je zákon o platu státních zástupců, veterinární zákon či zákon o opatřeních k ochraně před tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, o jejichž souvislosti s insolvenčním řízením lze snad uvažovat pouze pod vlivem těchto látek.

Chci upozornit, že název zákona není jen náhodně zvolené heslo, které nemusí s obsahem nějak souviset. Jedná se o poměrně zásadní vodítko pro odbornou i pro laickou veřejnost k tomu, jak daný zákon zařadit a jak ho zpětně vyhledávat. Pokud bychom skutečně měli v úmyslu schválit i jenom polovinu takto předložených pozměňujících návrhů, pak by se tento zákon měl přejmenovat na zákon, kterým se mění všechny zákony, které jsme v tomto volebním období chtěli změnit, ale nestihli jsme to.

Listina základních práv a svobod stanoví, že státní moc lze uplatňovat jen v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Při pohledu na pozměňovací návrhy k návrhu, který právě projednáváme, si však kladu otázku, zda při tomto způsobu normotvorby ještě lze spravedlivě požadovat, aby se někdo v takto konstruovaném právním řádu vyznal a mohl se podle něj i řídit.

Dámy a pánové, já jsem nedávno v televizi viděla jednu naši kolegyni, která se přiznala, že hlasovala určitým způsobem jenom proto, že nevěděla, o čem hlasuje. A já se obávám, že tento zákon je přesně tím návrhem, u něhož většina z nás bude ve stejné situaci. Je více než zřejmé, že výsledkem bude legislativní zmetek, který bude nutné zcela zásadně znovu opravovat. Já se domnívám, že tuto ostudu bychom si mohli ušetřit, odložit projednávání a schválení tohoto návrhu na nové období po volbách, kdy se legislativní proces znovu rozběhne a bude zřejmé, jaká je reálná podoba všech zákonů, které se tímto zákonem chtějí novelizovat. Účinnost insolvenčního zákona je navrhována na červenec 2007 a to je dostatečně dlouhá doba k tomu, abychom tento postup mohli zvolit a nezpůsobili tímto odkladem žádnou škodu.

Já jsem tím vším chtěla říci hlavně to, že podporuji návrh na zamítnutí. Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo zpravodaj pan poslanec Radim Chytka. Poté se přihlásil do rozpravy pan poslanec Jiří Pospíšil.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, ve druhém čtení padl návrh na zamítnutí a my na počátku třetího čtení budeme o tomto návrhu hlasovat. Tak jako paní předsedkyně ústavněprávního výboru, i já bych se velice přimlouval, aby Poslanecká sněmovna zamítla tento sněmovní tisk. Jinak se totiž vydáme na cestu legislativního dobrodružství a konce této cesty nikdo z nás, jak zde sedíme, vůbec nedohlédne.

Dva racionální argumenty. I kdybychom tento sněmovní tisk 1121/1 schválili, tedy schválili bychom tento doprovodný zákon k úpadkovému právu, tedy k zákonu o konkursu a vyrovnání, promítneme do legislativy pouze část z toho, co jsme schválili v tom obecném zákoně o úpadku. Část však zde vůbec není obsažena a bude nutno se k tomu tak jako tak vrátit po volbách. Druhý racionální argument: Chystáme se novelizovat některé zákony, jejichž legislativní proces není u konce . Chystáme se novelizovat zákony, které ještě nevyšly ve Sbírce, a já bych velice varoval před takovým postupem.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Jiří Pospíšil.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já promluvím velmi stručně. V zásadě chci podpořit stanovisko paní předsedkyně ústavněprávního výboru dr. Parkanové. Sám jsem chtěl vystoupit s obdobným apelem. Ten návrh zákona je projevem ne legislativního optimismu, jak často říkám na této půdě Sněmovny, ale legislativního šílenství. Zde používám termín, který použil před několika dny předseda jednoho z nejvyšších soudů na žofínském právnickém fóru o kvalitě českého právního řádu. Takže já vás moc prosím jako jeden ze spoluautorů nového konkursního práva, nepodpořte tento návrh. Pokud nebude přijat, v zásadě se tolik nestane, protože jde o technickou normu, která doplňuje nové úpadkové právo.

V tomto volebním období se nám podařilo nakonec přijmout nové úpadkové právo, které zakládá nové vztahy mezi věřiteli na jedné straně, správcem konkursní podstaty a mezi úpadcem na straně druhé. To je klíčové. To si myslím, že se podařilo. A máme nyní rok na to, do příštího roku, roku 2007, abychom přijali novou doprovodnou normu, která, jak jsem řekl, má v zásadě technický charakter a má pouze upravit právní řád a vytvořit provázanost mezi novým úpadkovým právem a mezi dosavadním platným právním řádem. (Hluk v sále. Předsedající zvoní zvoncem.)

Takže vás moc prosím, zvažme, zda na konci volebního období chceme přijmout takovouto právní normu, respektive právní předpis, který upravuje v zásadě všechny možné oblasti společenského života, který v zásadě nebyl podrobně vydiskutován v těch takzvaných poslaneckých přílepcích a který již nebudeme moci v tomto volebním období případně změnit, a napravit tak případnou chybu, která s velkou pravděpodobností při přijímání takovýchto rozsáhlých právních norem, nevydiskutovaných právních norem, může nastat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené dámy a vážení pánové, já si velice vážím těch příspěvků, které zde byly a které kritizovaly onu metodu přílepků, a byl bych rád, kdybychom si ta slova pamatovali. Respektive byl bych rád, kdybychom takovéto jednání přijali za normu alespoň o jednu schůzi dříve. Potom bych samozřejmě mohl říci ano, je to krok ke kultivaci našeho právního řádu, je to krok ke kultivaci legislativního procesu, a jistě bych takový postup a postoj respektoval a podporoval.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP