Neautorizováno !


 

(15.30 hodin)
(pokračuje Jandák)

Protože tím vším památkáři, v uvozovkách, úplně ztratili svůj kredit, protože máme nedostačující počet, kvalifikaci, zkušenosti a zázemí odborníků v terénu, protože zde stále existuje konflikt zájmů v Národním památkovém ústavu sloučením odborných činností a správy majetku atd.

Vezměte si poslední kauzu, která začíná hýbat Prahou. Vedle Vyšehradu se staví velký obytný dům, který je asi 50-60 metrů vedle hradeb. Bude narušeno celé panorama Prahy. Co se stalo? Prý památkáři vydali, Národní ústav, před několika lety povolení, aby to tam stálo. Dnes to popírají. Podle toho se řídil odbor památkové péče na magistrátu a vzniká tam zhůvěřilost.

Chci transformovat současný systém státní památkové péče ve výkonný systém, který snese srovnání s evropskými zvyklostmi, tak, aby mohli vytvářet podmínky pro ochranu kulturního odkazu, který je naší povinností předat dalším generacím.

Z přípravy komplexní novely zákona o státní památkové péči se vyhraňují tři varianty, tři možné varianty: 1. Ponechání dnešního stavu, to znamená dvoukolejnosti, kdy orgán státní památkové péče vydává závazné stanovisko po předchozím odborném vyjádření Národního památkového ústavu, ale posílením expertního zázemí s cílem kompetentního a méně komplikovaného rozhodování. 2. Strategické směřování k odbornému posílení stávajícího orgánu státní památkové péče, tj. krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností. 3. Strategické směřování k instituci Národního památkového ústavu jako orgánu státní památkové péče, tedy státního památkového úřadu anebo kombinace těchto variant.

K tématu převádění hradů a zámků na kraje. Jako zákonodárci jistě víte, že k takovému počínání a počinu je potřeba legislativní úprava. To znamená, že jde o proces dlouhodobý. Moje iniciativa tkví v tom, že jsem o takové otázce zahájil diskusi s kraji. Z auditu vyjde seznam památek, které by připadaly v úvahu a které budou seřazeny podle priority zájmu státu. S kraji by se pak mohla vést jednání od poslední položky takovéhoto seznamu nahoru, tedy od památek, které mají rozhodně význam regionální, ale už možná ne celostátní nebo evropský. Připouštím, že moje představy mohou být od názoru krajské reprezentace odlišné a že kraje by třeba chtěly diskutovat o Karlštejnech, ale o tom to je, o nalézání společného průsečíku zájmů, ta věc. K této věci probíhá na Ministerstvu kultury vnitřní připomínkové řízení materiálu, který by měl být podle dohody s Asociací krajů předložen na příštím zasedání odborné komise asociace. Jinak. Jak jsem se vyjádřil, tak jsem se vyjádřil, že jsem pro, jako první ministr kultury, pro to, aby některé památky byly převedeny krajům.

Ve věci personální politiky. To je krásná věc. V resortu kultury zaznělo již mnohé a bohužel musím říct, že se skutečností to mělo pramálo společného. Ať to byly zaručené informace o hromadném propouštění či Jandákových čistkách nebo protežování kamarádů apod. Samozřejmě, že jsem po svém nástupu do funkce se pořádně kolem sebe rozhlédl. A to, co jsem viděl, mě nadšením nenaplnilo. A bylo mou povinností, vážení kolegové, o nedostatcích nejen mluvit, ale konkrétními činy postupně tyto věci napravovat. Stále opakuji, že musím pracovat s lidmi kompetentními, nebo chcete-li s takovým potenciálem, se kterým své vize mohu naplnit, nebo se k nim alespoň přiblížit.

A dělá, jak mne paní poslankyně hezky nazvala, střelec Jandák snad něco jiného? Já jsem přesvědčen, že nedělá. Chcete snad tvrdit, že když od mého nástupu, tj. 17. srpna 2005, jsem k dnešnímu datu, tedy za sedm měsíců, odvolal deset jmenovaných zaměstnanců, že se jedná o čistku? Já jsem ty zaměstnance odvolal, nikoliv propustil. A řada z nich pracuje na jiné pracovní pozici. Ano, někteří odešli a těch případů bylo sedm. Ne šedesát a podobná čísla, která vycházela v tisku. Ale odešli pro nadbytečnost, protože pro jejich, znovu zdůrazňuji, pro kvalifikaci nebylo uplatnění.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane ministře, já vás musím upozornit, že čas, který máte vymezen…

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Já vím, já jsem chtěl jenom skutečně -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Jistě budete mít ještě prostor, až budete odpovídat na doplňující otázku. Ale už skutečně těch pět minut jsme přetáhli o hodně.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Ale otázek bylo asi osm. Tak se omlouvám. Děkuji vám. Mohl bych pokračovat. A já to dodám samozřejmě písemně paní místopředsedkyni. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a ptám se paní místopředsedkyně, zda má doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Já bych ráda vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, vzkázala panu ministru kultury Jandákovi, že nejsem zmatena, jak on se domnívá. Zmatena, dezorientována a rozprášena je odborná obec, která se zabývá památkami a péčí o kulturní odkaz v ČR. Mám zde řadu jejich dopisů, které adresovali ministru kultury osobně nebo ministerstvu, na které nedostávají uspokojivou odpověď, a já jsem nedostala uspokojivou odpověď na to, nač jsem se tázala.

Domnívám se opravdu, že to nebyly kauzy, které si vymyslel tisk, že tisk začal konspirovat, že pan ministr propustí plošně všechny kastelány; nemyslím si, že tisk vyprovokoval odvolání hlavního konzervátora Josefa Štulce ani redaktorů odborných časopisů; nedomnívám se, že tisk navodil situaci, v níž byli odvoláni všichni ředitelé územních odborů památkové péče. Toto všechno byly konkrétní kroky ministra, jeho podřízených lidí a ve svém důsledku vedou k tomu, že systém, který byl dlouhodobě budován, se ocitl ve fázi naprostého rozkladu a rozpadu. Jestliže tedy rozbuškou ke všem těmto krokům bylo to, jak se nelíbila panu ministrovi situace kolem Hladové zdi v Praze, musím říci, že nastaly hladové časy pro památkovou péči v ČR -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Paní místopředsedkyně, musím na vás být stejně přísná jako na pana ministra. Prosím, pan ministr má teď prostor. Dvouminutový, aby doplnil svoji odpověď.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Já ho ani nevyužiji, protože myslím, že to nemá smysl. Ať bych tady povídal, co bych povídal, stejně by to bylo napadeno. Vy říkáte, že jsem něco rozprášil. Jestliže jsem se pokusil něco rozprášit, tak se mi to ještě nepodařilo. A jestli myslíte, že to, co tu fungovalo, fungovalo dobře, vážená paní místopředsedkyně, tak jste skutečně zmatená! Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo paní poslankyně Jiřina Fialová, která bude interpelovat ministra zdravotnictví, a připraví se pan poslanec Jaroslav Gongol, který vystoupí se svojí interpelací na ministra Milana Urbana. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jiřina Fialová: Vážený pane ministře, v poslední době se na mě obrátili pracovníci některých léčeben dlouhodobě nemocných, a to ze dvou důvodů. Jednak je trápí limity finančních prostředků dle úhradové vyhlášky číslo 550/2005 Sb., která pro LDN stanovuje navýšení na 103 procent objemu finančních prostředků vykázaných výkonů a pojišťovnou uznaných v celkové výši za první pololetí 2005. A pak také zpětné provádění kontroly personálního složení na eldéenkách a strhávání finančních prostředků za údajné nedostatky ve složení personálu.

Zdravotní pojišťovny, zejména VZP, provedly personální audity zpětně za první pololetí roku 2005 a jimi jednostranně vyhodnocené výsledky oznámily těmto zařízením až v lednu 2006. Zdravotnická zařízení v roce 2005 zaslala seznamy personálního složení jednotlivých oddělení. VZP a ostatní zdravotní pojišťovny je bez vědomí těchto zařízení upravily. Přitom v některých eldéenkách sama VZP provedla v roce 2005 fyzickou kontrolu úrovně zdravotní péče a personálního stavu bez závad, a přesto uplatnila finanční srážku i v těchto dle jejích výsledků kontrol bezzávadových zařízeních v různé výši, až 85 procent. Ze zbylých procent, tedy i pouze 15, vypočítala zálohy na první pololetí roku 2006. Likvidační charakter tohoto opatření je patrný. Řada LDN nebude mít na pokrytí nejnutnější zdravotní péče ani na výplaty pro pracovníky těchto tolik potřebných zařízení.

Moje otázka zní: Bude, pane ministře, vámi slibované uvolnění úhradové vyhlášky řešit i tyto případy, aby o dlouhodobě nemocné mohlo být nadále pečováno, nebo dopustíte jejich finanční likvidaci?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP