Neautorizováno !


 

(11.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo zpravodajka, poslankyně Hana Šedivá.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vidím, že tady opravdu k tomuto pozměňovacímu návrhu nestačí říci jen ano nebo ne, doporučuji nebo nedoporučuji.

Chtěla bych říci, že jsem také projednávala tento problém s některými advokáty, sama jsem advokátka a chápu, že tento pozměňovací návrh rozděluje advokáty v komoře podle toho, kde který advokát sídlí. V malých advokátních poradnách na menších městech je to ustanovení, které je vyhovující, ve velkých městech to samozřejmě zdržuje. Nikde není řečeno, že pokud toto ustanovení zůstane, to původní - v zákoně se neříká, že advokáti musí ověřovat, je tam jen možnost.

Jsem ráda, že si všichni uvědomí, že ne všichni advokáti tvrdí ano, že ne všichni advokáti tvrdí ne.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu tedy končím.

Nyní poprosím paní zpravodajku, aby nás seznámila se svými návrhem dalšího postupu.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, paní předsedající. Jak již bylo uvedeno, pozměňovací návrhy byly předloženy jako sněmovní tisk 1182/2. Nebyl přednesen návrh na zamítnutí.

Byly podány pozměňovací návrhy v ústavněprávním výboru, dále byl podán pozměňovací návrh pana poslance Langera a pozměňovací návrh můj. Domnívám se, že jednotlivé pozměňovací návrhy tvoří celky, takže bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích vždy jednotlivých poslanců, a potom samozřejmě o návrhu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, takže nejdříve o každém pozměňovacím návrhu v abecedním pořadí. Můžeme rovnou přistoupit k hlasování, je to poměrně jednoduchá procedura. Prosím vás tedy, paní zpravodajko, o předložení návrhů a o vyjádření stanovisek.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Takže pozměňovací návrh ústavněprávního výboru. Doporučuji. (Stanovisko předkladatele bylo též kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 207 z přítomných 173 pro hlasovalo 156, proti 1, návrh byl přijat.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Diskutovaný pozměňovací návrh pana poslance Langera, nedoporučuji. (Stanovisko předkladatele bylo rovněž záporné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 208 z přítomných 172 pro hlasovalo 57, proti 66, tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Poslední pozměňovací návrh je návrh týkající se bytových družstev. Doporučuji ho. (Stanovisko předkladatele bylo rovněž kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 209 z přítomných 172 pro hlasovalo 122, proti 2, návrh byl přijat.

 

Mám za to, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, dovolím si proto přednést návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti, podle sněmovního tisku 1182, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájila jsem hlasování a ptám, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 210 z přítomných 173 pro hlasovalo 129, proti 9, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dostáváme se, kolegyně a kolegové, k bodu číslo

 

114.
Vládní návrh zákona o insolvenčních správcích
/sněmovní tisk 1192/ - třetí čtení

 

Pan místopředseda vlády zůstává u stolku zpravodajů a já prosím zpravodaje ústavně právního výboru pana poslance Radima Chytku, aby se posadil vedle pana místopředsedy. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1192/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a také nevidím, že by se někdo hlásil. Rozpravu tedy končím.

Přikročíme tedy k hlasování o přijatých návrzích a já poprosím pana zpravodaje, aby přednesl svůj návrh postupu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, když se podíváme do sněmovního tisku 1192/2, zjistíme, že nás čeká poměrně jednoduchá procedura, a mou ambicí je tuto jednoduchou proceduru ještě zjednodušit.

Navrhuji proto, abychom hlasovali nejdříve o pozměňovacím návrhu pod písmenem A8, je to jeden z pozměňovacích návrhů ústavněprávního výboru. Zde se podle mého názoru totiž bude lámat chleba. Jde o to, jestli správcům umožníme, aby si dodělali ekonomické, popř. právní vzdělání. A potom, když se vypořádáme s tímto pozměňovacím návrhem A8, myslím, že můžeme hlasovat o všech zbývajících pozměňovacích návrzích ústavněprávního výboru, kde jsem, alespoň ve druhém čtení, cítil, že byla shoda v Poslanecké sněmovně. Potom bychom samozřejmě ještě sólo hlasovali o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Hany Šedivé, která tam chce dát magisterské vysokoškolské vzdělání ekonomického či právního směru. A potom bychom hlasovali o zákonu jako o celku.

Tolik tedy návrh procedury.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda má někdo nějakou námitku nebo jiný návrh postupu. Není tomu tak. Procedura je skutečně velmi jednoduchá, takže můžeme přistoupit rovnou k jednotlivým hlasováním.

 

Poslanec Radim Chytka: Takže podle schválené procedury budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A8, tedy o tom, zda správci si mohou, či nemohou dodělat vzdělání ekonomického nebo právnického směru. (Stanoviska zpravodaje i ministra byla záporná.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 211 z přítomných 173 pro hlasovalo 33, proti 92, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: Nyní můžeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích pod písmenem A. (Stanoviska zpravodaje i ministra byla kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 174 pro hlasovalo 152, proti 2, návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: A poslední pozměňovací návrh pod písmenem B je návrh poslankyně Hany Šedivé a týká se také onoho vzdělání. (Stanoviska zpravodaje i ministra byla záporná.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování a ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 213 z přítomných 174 pro hlasovalo 87, proti 57, návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP