Neautorizováno !


 

(15.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Dalším bodem, pátým, je

 

37.
Vládní návrh zákona o insolvenčních správcích
/sněmovní tisk 1192/ - druhé čtení

 

I tady bych požádal pana ministra Němce, aby toto druhé čtení uvedl z pověření vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, i zde jsme ve druhém čtení, tedy se odkáži na svoje úvodní slovo při uvedení tohoto návrhu zákona ve čtení prvním.

Zákon o insolvenčních správcích navazuje na návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, který byl Poslaneckou sněmovnou schválen ve třetím čtení na minulé schůzi Poslanecké sněmovny. K tomu je potřeba konstatovat, že návrh zákona o insolvenčních správcích, který nyní Poslanecká sněmovna projednává ve druhém čtení, je nedílnou součástí právě k celé komplexní úpravě úpadkového práva.

Jenom bych zdůraznil některé hlavní prvky projednávaného návrhu zákona. Je to publicita informací o jednotlivých insolvenčních správcích, dále zvýšené požadavky na odbornou způsobilost a na bezúhonnost insolvenčních správců. Je ustanoven systém ustanovování insolvenčních správců atd.

Možná by stálo za úvahu zmínit některé zákonné podmínky, které se kladou na insolvenční správce. Je to způsobilost k právním úkonům, vysokoškolské vzdělání právnického nebo ekonomického směru, zkouška insolvenčního správce nebo rozdílová zkouška insolvenčního správce, bezúhonnost, správní poplatek k zápisu do seznamu, smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu. Tolik tedy hlavní podmínky, které se kladou na insolvenční správce.

Návrh projednával ústavněprávní výbor a se změnami, které navrhuje, lze vyslovit souhlas.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ten návrh byl také přikázán ústavněprávnímu výboru. Máme usnesení jako tisk 1192/1 a prosím pana poslance Chytku, aby se nyní ujal slova.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, ústavněprávní výbor dne 15. února velice pečlivě projednal tento zákon o insolvenčních správcích a své vyjádření publikoval v tisku 1192/1, kde je napsáno, že ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně tento návrh zákona schválit včetně změn a doplňků.

S tou první částí usnesení, co se týče doporučení Poslanecké sněmovně tento zákon schválit, souhlasím i já. Co se týče jednotlivých pozměňujících návrhů, které ústavněprávní výbor udělal, tak s drtivou většinou též souhlasím s výjimkou jednoho. Ale protože to již by přesáhlo objektivitu mé zpravodajské zprávy, tak co se týče toho jednoho pozměňujícího návrhu, tak o to bych se s vámi rád podělil v obecné rozpravě, do které se tímto hlásím.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji. Takže jak jsem již ve své zpravodajské zprávě napočal, jde mi o pozměňující návrh číslo osm, který ústavněprávní výbor schválil. O co jde?

Jak už bylo řečeno panem ministrem či v prvém čtení, tak celý smysl tohoto zákona o insolvenčních správcích se zabývá v podstatě jakousi kultivací toho prostředí insolvenčních správců, tedy tím, kdo může toto povolání správce konkursní podstaty do budoucna vykonávat. A ve stručnosti se dá říct, že do budoucna správcem bude moci být pouze člověk, který má vysokoškolské vzdělání, a to ekonomického nebo právnického směru, kdo složí zkoušku na Ministerstvu spravedlnosti a bude zapsán v registru, který taktéž se povede na Ministerstvu spravedlnosti.

S tím vším já souhlasím, s tím vším já nemám problém. Avšak víme, že v současné chvíli správci konkursních podstat jsou i vysokoškoláci, kteří nemají ekonomické či právní vzdělání. Jsou to především obvykle vysokoškoláci technického směru. Mnozí z nich vykonávají toto povolání celkem zodpovědně a ku prospěchu věci. A v tom původním vládním návrhu zákona bylo právě pro tyto správce jakési přechodné období, že ten, kdo by tedy neměl ono vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo právnického směru, tak by si mohl v tom přechodném období toto doplnit a funkci správce konkursní podstaty vykonávat dál. Ústavněprávní výbor většinou hlasů toto přechodné ustanovení vypustil, takže těmto vysokoškolákům, kteří nemají vzdělání ekonomického či právního směru, již po účinnosti tohoto zákona zakážeme vykonávat toto povolání. A já bych byl velice rád, dámy a pánové, abychom se nad tímto zamysleli každý zvlášť v jednotlivých poslaneckých klubech. Já sám budu ve třetím čtení doporučovat, aby to přechodné ustanovení tam zůstalo.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Probíhá obecná rozprava. Hlásí se někdo další? Nezdá se, že by se hlásil, takže můžeme obecnou rozpravu ukončit.

Možná zahájíme podrobnou rozpravu. Hlásí se paní poslankyně Šedivá do podrobné rozpravy.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, pane předsedo. Já na rozdíl od názoru pana zpravodaje ještě podám návrh, který zpřísní podmínky pro insolvenční správce.

Ten pozměňovací návrh bude znít: V § 6 odstavec 1 písmeno b) se za slova "vysokoškolské vzdělání" doplní "magisterského studijního programu". Takže kompletní znění tohoto písmena b) bude: "na vysoké škole v členském státě získala nebo jí bylo členským státem uznáno vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu právnického nebo ekonomického směru".

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Návrh jsme slyšeli, byl zaznamenán. Kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy? Už nikdo? Žádný další návrh do podrobné rozpravy? Pokud ne, tak ji končím.

Myslím, že hlasovat nemáme dále o čem, takže můžeme ukončit projednávání tohoto bodu pátého naší schůze.

 

Máme tu bod šestý schváleného pořadu schůze. Je to

 

38.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů,
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1195/ - druhé čtení

 

Ten návrh by měl uvést ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Ale nevidím ho tady.

(Po malé chvilce a po domluvě mimo mikrofon.) Vážení kolegové, jednáme bez přestávky, já bych udělal desetiminutovou pauzu do 16 hodin. V 16.00 budeme pokračovat. Myslím, že tu přestávku potřebujeme. Budeme pokračovat v 16 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.50 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP