(16.00 hodin)
(pokračuje Talmanová)

A byla bych velice ráda, kdybyste se byl ochoten zasadit o to, aby jak Policie České republiky, tak právě pracovníci těchto terénních programů si vedle sebe našli místo a prostor a mohli kvalitně vykonávat svoji práci, práci jedněch i druhých pro eliminaci otevřené drogové scény v Praze. Je určitě důležitá. Toto ujištění mi stačí. Veškeré podklady vám velice ráda předložím. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím ještě pana ministra.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Já jenom doplním. My máme v úmyslu při potírání jakékoli kriminality a samozřejmě i té drogové mít dva úmysly. Tím prvním je prevence, teprve tím druhým je represe. Při té prevenci se bez spolupráce s těmi NGO, jak jim říkáme pracovně, neobejdeme. Takže já to přivítám. Pokud tyto organizace budou vstřícné, policie bude také vstřícná, protože my je potřebujeme a nemůžeme říkat, že neexistují nebo že jsou dokonce na druhé straně. To v žádném případě ne. Ale je to otázka komunikace.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Tuto interpelaci tedy opouštíme. Teď ještě jednou pan poslanec Petr Bratský na Bohuslava Sobotku ve věci Junior centra Seč. Prosím.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobrý den, pane ministře. Z vašich minulých odpovědí jsem vyrozuměl, že prioritním zájmem Ministerstva financí v této věci je, aby Junior centrum Seč dále sloužilo svému účelu, tedy jako rekreační a školicí středisko, avšak v rukou jiného, kompetentnějšího vlastníka, neboť stát a potažmo Ministerstvo financí se nepovažuje za věcně příslušné k dlouhodobému provozování podniku takového charakteru. Takové stanovisko považuji za rozumné a správné. Stát jistě ani obecně v tomto konkrétním případě není pro takovou činnost kompetentní. V tom se tedy shodujeme. Rád bych ovšem stále viděl jasné a konkrétní kroky, jaké hodlá ministerstvo v této věci podniknout, resp. které již podniklo v době po mých minulých interpelacích. Podle zpráv, které mám, nepodniklo ministerstvo zásadního dosud nic, snad kromě personálních změn ve vedení společnosti, které však za významný posun směrem ke kompetentnímu zásadnímu řešení nelze považovat.

Rád bych se tedy zeptal, s kterými subjekty již ministerstvo o uvažovaném převodu vlastnictví v poslední době jednalo, s jakým výsledkem a zda byla učiněna oficiální nabídka i Pardubickému kraji či některým ministerstvům. Napadá mne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy například. Je pravda, že ministerstvo uvažuje o jakémsi rozparcelování celého areálu a o jeho převodu rozprodejem či bezúplatným převodem jednotlivých nemovitostí? Je si ministerstvo vědomo rizik, která plynou z tohoto způsobu prodeje vyzobáním rozinek pro další provoz zařízení i jeho výnos pro stát?

Je pravda, že byl odvolán či má být v nejbližší době představenstvem odvolán z funkce dosavadní generální ředitel společnosti Ladislav Bátora a řízením firmy byl či má být pověřen pan doktor Zdeněk Klapka, advokát z Prostějova a člen představenstva společnosti od ledna minulého roku, který se přitom dle ověřených informací za celý rok nezúčastnil ani jednoho z pravidelných měsíčních zasedání tohoto statutárního orgánu ve společnosti? Jaké tedy byly konkrétní důvody odvolání předchozího ředitele a které důvody či kvalifikace naopak vedly ke jmenování nového?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Sobotku.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se domnívám, že interpelace pana poslance Bratského ve věci Fondu dětí a mládeže se stávají takovým kořením našich interpelací. Já mohu rovněž tradičně uvést, že bychom zde nebyli bývali v tuto chvíli, kdyby byla bývala Poslanecká sněmovna rozhodovala jinak v minulosti a nebyla byla prodloužila o dva roky existenci Fondu dětí a mládeže zbytečně. Už jsme likvidaci mohli mít za sebou a nebyli bychom teď tam, kde jsme. Takže tolik tradiční úvod a já si dovoluji avizovat, že vždy, když budu takto interpelován, pokusím se takovýto úvod zde přednést, protože si myslím, že stojí za to si tyto věci připomínat.

Pokud jde o akciovou společnosti Junior centrum, ta hospodaří s areálem v Seči. Jedná se o rozsáhlý komplex budov a pozemků původně budovaný jako vysoká škola. V části areálu se nachází azylové středisko. I když nemovitosti vzdělávacího a rekreačního střediska jsou relativně v dobrém stavu, jejich provoz je ztrátový. My jsme v loňském roce byli nuceni poskytnout dotaci na provoz této organizace tak, aby se nedostala do problémů. Bohužel ani prognóza není příliš pozitivní, protože v důsledku úbytku uprchlíků poklesly zdroje generované provozem zmíněného azylového střediska, které působí v areálu.

Vlastnické vztahy u nemovitostí, staveb a pozemků ve starší části areálu Seč jsou značně komplikované. Zčásti jsou ve vlastnictví Junior centra, zčásti patří obci a zčásti, pozemky, jde o majetek České republiky, Ministerstva financí, po Fondu dětí a mládeže a ten by měl být předmětem bezúplatného převodu na obec Seč na základě příslušného usnesení Poslanecké sněmovny. Převod je však zablokován restitučními nároky. Bezúplatný převod na obec by se jevil jako účelný i u některých dalších nemovitostí v této části areálu, zejména pokud jde o objekt azylového střediska a navazujících pozemků. Tady bohužel musím konstatovat, že v důsledku restitučního nároku v tuto chvíli není možné naplnit usnesení Poslanecké sněmovny a část pozemků na obec Seč převést.

Naopak v novější části areálu stavby a pozemky tvořící rekreační a vzdělávací středisko náleží pouze Junior centru, a. s. Tato část je také vhodná k ucelenému naložení. I o tyto nemovitosti projevila zájem obec, ovšem vzhledem k rozsahu nemovitostí a náročnosti jejich údržby a provozu lze mít vážné pochybnosti, že by obec byla schopna areál ufinancovat. Její předpoklad využití blíže neurčených grantů je velmi vágní a finálně nelze tak jako tak vyloučit zatížení státního rozpočtu. Stanovisko Ministerstva financí k bezúplatnému převodu na obec je z toho důvodu zatím negativní.

Vhodným se naopak jeví bezúplatný převod majetku na stát, v úvahu přichází například resort Ministerstva školství a resort Ministerstva práce a sociálních věcí. Nejdále pokročila jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí, kde již byl projeven konkrétní zájem, a my v tuto chvíli očekáváme písemné stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí v této věci. Pokud ho obdržíme, jsem přirozeně připraven o této věci dále informovat. Zdá se tedy, že Ministerstvo práce a sociálních věcí by předběžně mělo zájem o využití areálu jako celku, ale ten jeho zájem musíme mít nejprve potvrzený písemně, tak aby mohla pokračovat příslušná jednání. V závěru nelze ještě také vyloučit v případě, že by toto jednání neskončilo úspěšně, bezúplatný převod na kraj.

Chtěl bych říci, že Ministerstvo financí podniklo kroky k obměně personálního složení orgánu společnosti poté, kdy společnost přešla na Ministerstvo financí. Z důvodu celkového urychlení procesu naložení se stoprocentní majetkovou účastí státu v této obchodní společnosti MF považuje za optimální uvedení společnosti do likvidace s tím, že funkci statutárního orgánu by převzal vybraný likvidátor, který by současně v časově dohledném horizontu zajistil naložení s majetkem a vypořádání závazků. Do likvidace již byla uvedena jedna ze společností, která přešla na Ministerstvo financí, a to společnost AGM. Očekávám, že likvidace této společnosti bude ukončena již v letošním roce, to znamená v roce 2006.

Pokud jde o obměnu, chtěl bych říci, že pan generální ředitel Bátora byl skutečně odvolán. Řízením společnosti byl podle mých informací pověřen pan Zdeněk Klapka. Pan Bátora byl mimo jiné odvolán proto, že působil v této funkci již za fungování bývalého likvidátora Fondu dětí a mládeže. Jeho působení v této společnosti bylo mimo jiné předmětem interpelace pana poslance. A v důsledku toho, že jsme skutečně postupně obměnili všechny orgány tak, aby tam nebyli lidé, kteří působili v těchto orgánech v době působení likvidátora, nebo aby tam tito zástupci netvořili většinu v těchto orgánech, tak z toho důvodu byl odvolán i generální ředitel pan Ladislav Bátora.

V tuto chvíli se tedy nacházíme v přechodném období, kdy vedeme jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí a připravujeme vstup této společnosti do likvidace. O vstupu do likvidace však zatím ještě ze strany Ministerstva financí formálně rozhodnuto nebylo.

Dovoluji si ještě připojit dvě informace, které jsou myslím zajímavé v té souvislosti, pokud jde o předávání objektů, které Ministerstvo financí mělo povinnost předat na základě usnesení Poslanecké sněmovny a dokončit tak záměr převést tyto objekty na organizaci dětí a mládeže. Ministerstvem financí bylo již fyzicky předáno dvacet objektů včetně pozemků. Jsou připraveny podklady pro vypracování smluv o bezúplatném převodu u dalších objektů, čili již 20 objektů bylo předáno. A chtěl bych také zmínit, že ve 33 případech Ministerstvo financí podalo žaloby na majetkové převody realizované bývalým likvidátorem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím ještě pana poslance Bratského, který může reagovat.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane ministře, za vaši odpověď. Já si myslím, že budu stále kořenit, pokud budu mít důvody.

My se musíme začít učit uvažovat ve statisících a řádových milionech, abychom mohli ošetřit miliardy státního majetku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP