(15.20 hodin)
(pokračuje Bérová)

Kromě toho nejsem soud, abych dokázala tak jednoznačně jako pan poslanec tvrdit, kde byl, či nebyl porušen zákon. Jak už pan poslanec zmínil, pokud celá věc dojde až k soudnímu projednávání, jistě se dozvíme, zda nějaký zákon byl, či nebyl porušen.

Já se stále jako v minulosti domnívám, že žádný zákon porušen nebyl. I proto podle mého názoru může být pan Novotný, zaměstnanec společnosti Testcom servis, likvidátorem této společnosti. Domnívám se, že tam vznikl jistý spor o výklad zákona mezi Ministerstvem informatiky a Ministerstvem financí. V tehdejší době ministr Mlynář reagoval tak, že společnost Testcom servis zrušil.

Zároveň mi dovolte připomenout, že společnost Testcom servis byla řádně zapsána krajským obchodním soudem. I tento zápis byl považován za důkaz toho, že žádný zákon porušen nebyl. Já jsem byla členkou dozorčí rady, kterou se Ministerstvo informatiky ve spolupráci s Testcomem rozhodlo zřídit ke společnosti s.r.o. Testcom servis přesto, že to obchodní zákoník přímo neukládá. Nicméně činnost této dozorčí rady ve skutečnosti nezačala, protože společnost Testcom servis byla zlikvidována velmi krátce po zamýšleném zahájení činnosti. Předpokládalo se, že činnost začne společnost Testcom servis, s.r.o. zahajovat v lednu. V únoru rozhodl ministr Mlynář pověřit ředitele Testcomu, příspěvkové organizace, pana doktora Chmelíčka zrušením této společnosti. Dozorčí rada v zásadě neměla příležitost proto nějakou činnost vykonávat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou prosím pana poslance Novotného, aby rozšířil interpelaci.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Paní ministryně, váš názor, jak jste před chvíli řekla, je, že zákon porušen nebyl. Já bych chtěl ještě zopakovat svoji otázku. Jaký je váš názor na to, že zřizovatel byl zároveň likvidátorem?

Ještě jednu drobnost. Budete v této kauze vypovídat jako svědkyně?

 

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová: Nevidím nic špatného na tom, aby pracovník příspěvkové organizace byl zároveň likvidátorem společnosti, kterou tato příspěvková organizace zřídila.

Jestli budu vypovídat v této kauze? To se musíte zeptat orgánů činných v trestním řízení, případně státních zástupců a soudců, kteří se touto věcí budou zabývat. Rozhodně nemám žádné věštecké schopnosti, takže to neumím.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Musíme ukončit tuto interpelaci na paní ministryni. Další jsme zrušili.

Nyní bude interpelovat pan poslanec Ladislav Urban. Obrátí se na ministra Bohuslava Sobotku ve věci kolkování lihovin. (Ministr není v sále.)

 

Poslanec Ladislav Urban: Pan ministr Sobotka asi telefonuje. Já bych tedy udělal stručný úvod.

Pane předsedo, byl jsem jedním z těch, kteří se zasazovali o přijetí zákona o kolkování lihovin. V poslední době se na mě a na náš klub obrací celá řada podnikatelů obchodníků se svým problémem. Ten problém je na první pohled zanedbatelný. Přednesu ho na malé ukázce z jednoho dopisu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím někoho, kdyby pana Sobotku upozornil, že je interpelovaný, kdybyste byli prosím vás té lásky. Předpokládám, že je někde ve foyer.

 

Poslanec Ladislav Urban: Počkám tedy chvilku. Obchodník píše: "Zaregistroval jsem se na celním úřadu, objednal, nakoupil a zaplatil kolky na lihoviny. Místo asi 400 kusů kolků jsem jich musel povinně odebrat 6 tisíc kusů. Byl jsem ale ujištěn, že nepoužité kolky můžu zpět vrátit a budou mi vráceny peníze. Přijde však letošní rok a vše je jinak. Nepoužité kolky musím vrátit, ale peníze zpět už nedostanu. Podle mě vám poslancům došlo, že je zákon špatný a stát by musel tyto peníze vracet na vytištěné a nespotřebované kolky, a proto od 1. 1. přispěchal s touto novelou, která hází náklady na podnikatele."

Mám tedy dotazy. Budou těmto obchodníkům, kteří kolky nespotřebovali, vráceny peníze za vrácené nepoužité kolky? Nebo je mohou někomu rozprodat, třeba výrobcům lihovin? Nebo ponesou náklad a musí ho utlumit ve svých výdajích?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra, aby reagoval na tuto interpelaci.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podle § 15 odst. 1 je zavedeno omezení v případě vracení znečištěných, poškozených kontrolních pásek. Je omezeno množství, za které celní úřad poskytne bezplatně kontrolní pásky nové nebo za které vrátí jejich hodnotu, a to tak, že stanoví, že výměna nebo vrácení hodnoty, za kterou držitel kontrolní pásky koupil, jsou možné v nejvyšším množství jedné desetiny procenta uskutečněné objednávky. Hlavním důvodem této změny je omezit výdaje ze státního rozpočtu na poskytnutí nových kontrolních pásek nebo vrácení jejich hodnoty, zvláště pokud se jedná o případy, kdy k poškození nebo znečištění dojde například z technických důvodů na straně osoby provádějící značení.

Při projednávání zákona došlo v § 15 odst. 2 k vypuštění věty, podle níž je celní úřad povinen vrátit držiteli hodnotu za vrácené nepoužité kontrolní pásky. Tím dochází k omezení případů, kdy si podnikatelé objednají větší množství kontrolních pásek bez ohledu na to, zda budou schopni je skutečně spotřebovat, nebo nikoliv. Podle platné právní úpravy je totiž držitel kontrolních pásek povinen vrátit celnímu úřadu kontrolní pásky, které nepoužil, a to ve lhůtě šesti měsíců od jejich odebrání. Lhůtu lze prodloužit. Za takto vrácené pásky byl celní úřad podle původního návrhu povinen vrátit držiteli jejich hodnotu. Vrácené kontrolní pásky jsou již v budoucnu zcela nevyužitelné a takto vzniklé náklady šly tedy původně k tíži celního úřadu, tj. státního rozpočtu. Cílem změny, při níž došlo k vypuštění věty o povinnosti vrátit hodnotu, bylo nastolit takový stav, kdy objednávání kontrolních pásek bude plánované a bude probíhat v závislosti na výrobě nebo dodávkách. K vracení nepoužitých pásek bude docházet pouze výjimečně.

Podle údajů, které má celní správa k dispozici, došlo za měsíc červen až prosinec roku 2005 k vrácení poškozených a znečištěných kontrolních pásek v celkovém množství 0,156 % z počtu odebraných kontrolních pásek. V daném případě je však třeba vzít v úvahu skutečnost, že se jednalo o období, kdy bylo značení alkoholických nápojů uváděno do praxe. Bylo nutné etiketovací zařízení nastavit na odpovídající parametry a podobně. Za měsíce listopad a prosinec již počet vrácených kontrolních pásek činil pouze 0,06 % z množství za tyto měsíce odebraného. Z výše uvedeného lze usuzovat, že limit nastavený pro vracení poškozených, či znečištěných pásek by měl být pro běžný rok fungování tohoto systému dostatečný.

Chtěl bych také vyjádřit ochotu v případě, že by došlo k většímu výskytu takových případů, kdy objednatelé objednají z vážných důvodů větší množství pásek a nedojde k jejich poškození a znečištění, ale budou chtít tyto pásky vrátit, provést analýzu četnosti takovýchto případů. V případě, že by docházelo ve větším množství k takovýmto případům, tak jsem ochoten připravit příslušnou legislativní změnu, která by případně nastavila pružnější režim než ten, který je v tuto chvíli v platném zákoně. Uvítal bych, kdybych mohl tuto konkrétní kauzu obdržet od vás s podrobnější informací. Já bych se na ni podíval, zadal bych vyhodnocení toho, kolik takových případů zatím nastalo od okamžiku zavedení systému. V případě, že by se ukázalo, že zákon je nastaven příliš tvrdě, tak chci avizovat ochotu připravit návrh příslušné legislativní změny.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi za zodpovězení této interpelace. Pan poslanec Urban ještě doplní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP