(15.30 hodin)

Poslanec Ladislav Urban: Panu místopředsedovi vlády bych poděkoval za jeho odpověď. Chápal jsem dotazy tak, že jde právě o přechodné období a obchodníky, to znamená, že budou vracet pásky, které nespotřebovali na překolkování lihovin, které měli na skladě, že by to nebyl trvalý jev, který by musel být řešen úpravou zákona. Bylo vysvětleno, že pravděpodobně tito obchodníci peníze zpět nedostanou. Bohužel. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme tedy ukončit tuto interpelaci.

Prosím nyní dalšího, to je pan poslanec Petr Bratský, který se obrátí na ministra Davida Ratha ve věci náměstků ministra zdravotnictví. Pak se připraví Alena Páralová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Pane předsedající, pane ministře, vloni 1. prosince jsem vás na tomto místě ústně interpeloval ve věci vašich náměstků. Vy jste přislíbil věc prošetřit a byla shoda na písemné odpovědi. Dnes uplynulo od té doby nikoliv obvyklých 30 dní, ale 56 dní, aniž bych obdržel výsledek tohoto vašeho šetření. Musím se tedy zeptat znovu.

V předloňském roce publikoval Nejvyšší kontrolní úřad ve svém věstníku zprávu o kontrole čerpání prostředků na Ministerstvu zdravotnictví za období let 1998 až 2003. Mimo mnoha jiných zjištění zpráva poukázala i na to, že ještě za doby ministra Fišera v roce 2001 uhradilo ministerstvo třem náměstkům ministra náklady na dvouleté studium MBA v celkové výši 540 tisíc korun, aniž by doložilo, že to bylo nezbytnou součástí přípravy vstupu České republiky do Evropské unie, na což byly peníze určeny. Zmínění náměstci se zároveň zavázali, že na oplátku za poskytnutí tohoto vzdělání nerozváží pracovní poměr dříve než za pět let, nebo uhradí zaměstnavateli náklady s tím spojené.

Ptám se tedy: Je nyní vaším náměstkem dr. Michal Pohanka, tehdejší první náměstek ministra Fišera, který měl studium MBA v roce 2001 ministerstvem zaplaceno, ale rozvázal pracovní poměr již v roce 2002? Vypořádal se finančně se zaměstnavatelem za nedodržení svého závazku? A kdy přesně? Dokončil uvedené studium tak, aby byly státní prostředky alespoň efektivně vynaloženy? Uvedené studium se týkalo i vaše současného a tehdejšího Fišerova náměstka pana dr. Michala Víta. Dokončil jej? Nepřišly prostředky ministerstva na toto vzdělání vynaložené zkrátka? Byly do dnešní doby nějak vypořádány?

Dále bych se rád zeptal, zda je pravdou, že pan náměstek Pohanka jako ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně přivedl toto zdravotnické zařízení v předloňském roce do ztráty více než 100 milionů korun. Pokud je tomu tak, považujete to za nejlepší kvalifikaci pro svého náměstka? Pokud se potvrdí různá podezření nebo vyjdou najevo další, nedistancujete se a nehodíte tyto své spolupracovníky stejně rychle přes palubu a za hlavu jako na podzim paní Klimovičovou a její "tři na stole v českých"? Jak hodláte celou tuto věc řešit, pane ministře?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Davida Ratha, kterému je interpelace určena, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Pane předsedo, dámy a pánové, samozřejmě informace, které jste mi minule řekl, jsem považoval za velmi vážné, takže jsem si celou situaci nechal prověřit. Mohu vás tedy nyní informovat o tom, jaký je stav věc.

Oba dva vámi citovaní pánové, tedy náměstek Vít, který zastává funkci hlavního hygienika, a náměstek Pohanka, skutečně započali studium MBA v roce 2001. S oběma byla uzavřena na toto téma určitá dohoda. Náměstek Vít v nepřerušené linii je stále v pozici náměstka a hlavního hygienika. Má individuální studijní plán, ve kterém pokračuje ve studiu MBA. Byl mnou vyzván, aby přestože mu individuální studijní plán mu stanoví délku studia delší, učinil všechny kroky k tomu, aby studium v co nejkratší době řádně zakončil. Tam po mém prověření Nejvyšší kontrolní úřad nakonec uznal námitku Ministerstva zdravotnictví, že zde nedošlo k ničemu mimořádnému.

U náměstka Pohanky je situace o něco složitější. Ten skutečně na vlastní žádost ukončil pracovní poměr v roce 2002, ovšem v té dohodě na studium MBA nebylo počítáno s touto podobou ukončení, nicméně náměstek Pohanka, jak jste zde správně říkal, v podstatě dál působil v pozici dá se říci i vysokého státního úředníka, tedy ředitele přímo řízené fakultní organizace. On neodešel mimo resort zdravotnictví, dokonce neodešel mimo působnost Ministerstva zdravotnictví. Nyní zase působí zpátky. Informoval mě o tom, že má také individuální studijní plán. Byl mnou také vyzván, aby učinil všechny kroky k tomu, aby ukončil studium řádným způsobem co možná nejdřív, tedy dřív, než mu ukládá individuální studijní plán.

Přestože si myslím, že věcná podstata věci nebyla porušena, protože pracoval dál ve státních službách na vysoké pozici ředitele státní Fakultní nemocnice, studium MBA určitě nebylo z tohoto pohledu jaksi ztraceno pro státní služby, protože ředitel fakultní nemocnice je na úrovni náměstka ministra zdravotnictví, možná i vyšší třeba tím objemem finančních prostředků, za které zodpovídá, a objemem rozhodovacích kompetencí a pravomocí dokonce je výrazně nad náměstkem ministra zdravotnictví. Přestože si myslím, že podstata věci nebyla porušena, to znamená nebyly prostředky investovány a zneužity třeba pro nějaké soukromé účely v soukromém sektoru, na základě návrhu Ministerstva zdravotnictví, v němž byla výše závazků vyčíslena v souladu s právním předpisem, předložila Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ministerstvu zdravotnictví dohodu o převzetí závazků k úhradě nákladů podle § 143 odstavce 6 zákoníku práce.

Tato řešení považuji za korektní. Myslím, že bylo dobře, že se tyto věci vyjasnily. Doufám, že oba zmínění pánové dodrží své slovo a dokončí studium, jak slíbili, tedy před termínem, který jim byl dán řádným studijním plánem.

Co se týče hospodaření nemocnice u sv. Anny, to je samozřejmě předmětem určitých analytických snah Ministerstva zdravotnictví a trochu souvisí i s tím, co jste možná někteří z vás zaznamenali s mou nedávnou cestou v Brně, která byla spojena i s určitou personální změnou na pozici ředitele Centra transplantační a kardiovaskulární chirurgie, protože tam je velmi zvláštní situace. Toto centrum se zaměřuje na velmi specializované výkony, které je díky shodě okolností možné shrnout pod zjednodušující název lukrativní výkony. Bohužel tím trpí fakultní nemocnice, v jejímž areálu toto centrum působí. Je to podle mého soudu trochu anomálie, kdy v rámci jedné budovy fakultní nemocnice působí dvě přímo řízené organizace, přičemž jedna z přímo řízených organizací má především méně lukrativní výkony. Abyste věděli - fungovalo tam tak, že centrum provedlo transplantaci, která je, jak jsem říkal, hodnocena lukrativně nebo velmi dobře, ale trvalou péči o pacienta a velmi drahá imunosupresiva a chronickou péči o tohoto pacienta přebrala nemocnice u sv. Anny. Já jsem získal dojem, že z analytických materiálů tam docházelo k určitému vyzobávání rozinek, takže tam je vysoce prosperující centrum a určitá ztráta nemocnice.

Pokud vás to bude zajímat, mohu vám k tomu dát ještě doplňující údaje.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP