(12.50 hodin)
(pokračuje Hojda)

Za druhé. Za dosavadní novelizační bod 74 vložit nový bod a uvést jej v tomto znění: V § 41 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: (2) Provozovatel přenosové soustavy vedení a zařízení 110 kV a více (dále jen "vedení") je povinen na žádost osoby, která v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo činnosti vytváří kartografické znázornění přenosové soustavy vedení, sdělit ve vhodné formě aktuální zeměpisné souřadnice umístění stožárových konstrukcí, vedení a nákres trasy vedení mezi nimi.

Odůvodnění. Nadzemní části vedení přenosové soustavy, zejména 110, 220 a 400 kV, tvoří významnou překážku určité části letového provozu pohybujícího se v malých výškách nad zemí. Vedle letů vrtulníků letecké záchranné služby a letounů provádějících letecké práce jako agrochemickou činnost apod. je znalost o nadzemním vedení zásadní i pro jakékoliv letadlo v nouzi. Vzhledem k tomu, že zákon neukládá provozovatelům označovat tyto překážky, je možné vizuální označení při současném stavu technologie částečně nahradit přesným zákresem těchto překážek do leteckých map. Při použití elektronické pohyblivé mapy má velitel letu informaci o poloze letadla vůči těmto překážkám, což je důležité pro bezpečnost letového provozu.

Já jsem v hospodářském výboru navrhoval trochu jinou úpravu. Nesetkala se s pochopením, nebyla podpořena většinou. Jednalo se o to, že jsem navrhoval, aby jednak při nově budovaných vedeních nad 110 kV byla tato vedení a zejména dráty označovány tzv. viditelnými koulemi a stožáry, aby byly jednoznačně malovány a označeny tak, aby byly dostatečně viditelné. A pokud se jedná o staré vedení, že by toto označení bylo nutné provést do konce roku devadesát devět. Tento návrh považuji za kompromisní a domnívám se, že by mohl být přijatelný samozřejmě i pro správce a provozovatele vedení vysokého napětí.

Za třetí - k novelizačnímu bodu 165. V paragrafu 70 odst. 3 se slova "vyplývající z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu" zrušují.

Odůvodnění. Navrhovaná úprava je v zásadě redakčního charakteru. Odkaz na mezinárodní smlouvu, která je součástí právního řádu, je v kontextu odst. 2 téhož paragrafu nadbytečný. Navíc určená linka, na které lze provozovat mezinárodní obchodní leteckou dopravu, nemusí vyplývat pouze z mezinárodní smlouvy, ale může být cizím státem stanovena jednostranně. Uvedené vyplývá z principu suverenity státu nad svým vzdušným prostorem.

To je vše, co jsem chtěl sdělit pro jednání v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Zdeněk Koudelka. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, dávám tento pozměňovací návrh:

Za bod 60 se vkládá nový bod 61, který zní: V § 25 se doplňuje nový odstavec 4, který zní: Na veřejných mezinárodních letištích zajistí orgány veterinární správy veterinární kontrolu na pohraniční veterinární stanici, pokud ji schválí příslušný orgán Evropského společenství. Ostatní body se přečíslují.

V roce 2004 byla centralizována veterinární kontrola letecky přepravovaného materiálu na letiště v Praze-Ruzyni. Návrh vychází z toho, že taková centralizace není nutná zejména v případě živočišných produktů, tedy nikoliv živých zvířat. Lze obnovit praxi, aby tyto mohly být dováženy i mimo Prahu na regionální letiště. Plně je respektováno právo Evropské unie, když realizace je vázána na vydání rozhodnutí Evropského společenství.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Schling.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, odkazuji se na písemně podaný pozměňovací návrh, který se zabývá dvěma věcmi. Jednak ruší odstavce 5, 6 a 7 v § 22, které se týkají zdravotní způsobilosti pilotů, ale hlavně pak se zabývá právě oním již zde zpravodajem zmiňovaným ověřováním spolehlivosti.

Ověřování spolehlivosti přes to všechno, co zde řekl pan zpravodaj a co je nepochybně pravda, problémem je, protože vedle těch tisíců lidí, kteří byli prověřeni, existuje přibližně 170 lidí, kteří prověrku nedostali právě proto, že byla prováděna velmi náročným způsobem. Kdyby byla prováděna jednodušším způsobem, jak to odpovídá situaci v okolních zemích, tak by ji s vysokou pravděpodobností dostali. Pokud bychom nic neudělali, mohlo by se stát, že by někteří provozovatelé museli propustit piloty jenom proto, že nemají onu prověrku, a za dva tři měsíce by se zase mohlo stát, že už by to, co platí v této době, neplatilo, a těžko by je získávali zpátky, a každý pilot je velká investice pro provozovatele letecké dopravy a služeb.

Podávám tento pozměňovací návrh, který byl písemně rozdán. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím, a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Kolegyně a kolegové, je 12.56 hod., mohli bychom projednávat bod číslo 59, ale omlouval se mi pan kolega Suk, že má pracovní povinnosti v Senátu, a je zpravodajem k tomuto bodu, tudíž tedy vyhlašuji polední přestávku. Sejdeme se, tuším, ve 14.30 hod., kdy bude zahájen bod ústní interpelace na předsedu vlády České republiky pana Jiřího Paroubka. Dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP