(12.40 hodin)

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, přečtu velice stručný pozměňovací návrh, který se týká tohoto zákona, to znamená navrhovaná změna k zákonu číslo 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o druhý zákon, který jsem zmínil.

Navrhuji, aby se v § 81 odstavec 4 změnil text. Z textu by byla vypuštěna číslovka "15".

Změna se týká získávání řidičského oprávnění pro malou motorku. Když jsme schvalovali naposledy novelu tohoto zákona, nevím, jestli Poslanecká sněmovna věděla, nebo nevěděla, ale změnila mnohadesetiletou praxi, že když si někdo udělal řidičák na motorové vozidlo, zároveň mu toto řidičské oprávnění platilo i na malý motocykl. Toto jsme odstranili. Já vlastně zavádím touto změnou stav, který zde byl po mnoho desítek let, aby oprávnění, které platí pro motorové vozidlo, platilo i pro malý motocykl. Způsob, který navrhuji, není vůbec v Evropě výjimečný. Například se uplatňuje ve Francii, v Itálii, Španělsku, Rakousku. Doopravdy to není žádná výjimka. Prosím Poslaneckou sněmovnu, aby tuto malou změnu ve třetím čtení schválila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení, končím i druhé čtení tohoto návrhu.

Slovo má předseda poslaneckého klubu pan poslanec Kováčik. (Poslanec Kováčik odmítá.) Vy jste mne mystifikoval, pane kolego. To od vás vůbec není hezké. Budu si to na vás pamatovat.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb.,
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1069/ - druhé čtení

 

I tento návrh z pověření vlády uvede ministr dopravy Milan Šimonovský. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, protože jsem někde pozbyl úvodní slovo, které jsem měl připraveno, bude moje úvodní slovo o něco kratší, což určitě uvítáte.

To, co jsem řekl v prvním čtení, platí i pro druhé čtení. Tento zákon, který harmonizuje do velké míry změny předpisů v letecké civilní dopravě, je velmi potřebný. Doufám, že také projde druhým čtením. Ve třetím čtení se určitě rádi vyjádříme k pozměňovacím návrhům, které jste připravili.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1069/1. Prosím, aby nás o jednání výboru a jeho závěrech informoval zpravodaj hospodářského výboru pan kolega Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, jen bych chtěl odkázat na usnesení, které jste dostali do lavic. Jedná se o usnesení hospodářského výboru z 18. 1., kterým mě pověřuje, abych vás seznámil s návrhem usnesení, aby byl návrh zákona přijat ve znění pozměňovacích návrhů přijatých hospodářským výborem.

V hospodářském výboru se diskutovala samozřejmě celá řada otázek. Domnívám se, protože se jedná víceméně o technickou normu, tak by to neměl být problém. Přesto mám ještě připraveny některé pozměňovací návrhy, které bych přednesl v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto návrhu. Kdo se do ní hlásí? Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Hojda: Tento návrh zákona reaguje především na změny, které jsou předloženy Komisí Evropského společenství, které jsou také vynuceny uzavřením mezinárodních smluv. Přesto se poměrně diskutovala otázka týkající se bezpečnosti civilního letectví, bezpečnosti zejména v oblasti ochrany před teroristickými čin.

V této souvislosti byla v jiném zákonu přijata úprava, která ukládá, aby se letecký personál podrobil prověrkám. My jsme se pokoušeli na to nějakým způsobem reagovat, protože byly určité reakce od leteckého personálu. Když jsme si prověřovali na Národním bezpečnostním úřadu, jaká je situace, bylo nám sděleno, že ti, kdo požádali o prověrky, jejich prověrky proběhly. Nejsou problematické, proto se domníváme, že ani v této části není zapotřebí upravovat návrh zákona.

Je určitý drobný problém, ale to je spíše věcí jednání mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem obrany, ve věci užívání a možnosti spolupráce při řízení letového provozu vojenských pracovníků a pracovníků civilních. Jedná se spíše o problémy týkající se možnosti jejich využívání v civilním provozu, v civilním sektoru a respektování zásad, kterými se musí řídit samozřejmě i zaměstnanci vlastního řízení letového provozu. Opět se domnívám, že jak je problém nastaven, není v současné době nutné ho řešit ani možné řešit změnou návrhu zákona.

To je vše do obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Tuším, že pan zpravodaj avizoval některé pozměňovací návrhy. Prosím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Nejprve bych načetl dva menší pozměňovací návrhy, a to pozměňovací návrh týkající se § 3. V § 3 odstavec 1 se slova "Ministerstvu dopravy a spojů" nahrazují "Ministerstvu dopravy", protože ministerstvo dopravy a spojů neexistuje.

Dále navrhuji následující úpravu. V § 41 je v původním návrhu napsáno odstavec 1 se za slovo úřadu vkládají slova Ministerstvo obrany a dosavadní bod 75 se zrušuje. Je to v návrhu, který je schválen hospodářským výborem. Je to víceméně legislativní úprava. Navrhuji, aby se slovo "odstavec 1" z této věty odstranilo, protože ještě v tomto momentě není § 41 členěn na odstavce. Bude členěn v případě, že bude přijat pozměňovací návrh, který teprve přednesu.

K novelizačnímu bodu 50. V § 22 nově vložený odstavec 3 zní: Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí lékař pověřený úřadem nebo lékař zdravotnického zařízení pověřeného nebo určeného úřadem, pokud tento zákon nebo na něj navazující prováděcí předpis nebo přímo použitelný předpis Evropského společenství nestanoví, že je k posouzení zdravotní způsobilosti oprávněn každý praktický lékař. Náklady spojené s posouzením zdravotní způsobilosti a vydáním lékařského posudku podle odstavce 2 hradí zaměstnavatel v rozsahu, v jakém nejsou kryty z veřejného zdravotního pojištění.

K odůvodnění tohoto návrhu: Návrh zajišťuje potřebnou transpozici ustanovení 4 přílohy směrnice Rady 2000/79/ES ze dne 27. 11. 2000 o Evropské dohodě a organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností /AEA/, Evropskou federací pracovníků v dopravě /ETF/, Evropským sdružením technických letových posádek /ECA/, a Evropským sdružením leteckých společností /ERA/, a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců /IACA/.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP