(12.10 hodin)
(pokračuje Vymětal)

Výsledkem je, že lidé kradou stroje, části strojů, zařízení. Bylo tady hovořeno o tom, že vznikají velké hmotné škody, zcela určitě podnikům, a já si myslím, že je přímo šílené, že u takovýchto deliktů vzniká velmi vážné ohrožení bezpečnosti, zdraví a života našich občanů. To je neskutečné, jaké dopady to může mít. Koneckonců v poslední době případ na jedné ostravské šachtě je toho důkazem. Myslím si, že zákon jde správným směrem. Je to problém a je třeba jej řešit.

Současně se vrátím znovu k živnostenskému zákonu. Souhlasím s vládou, že iluzorně, a koneckonců i pan předkladatel to přiznal, že kdybychom tuto činnost převedli jako živnost koncesovanou, že to něco vyřeší. Vůbec nic to nevyřeší, protože ten, kdo koncesi bude mít, tak zcela určitě nebude stát ve výkupně a ve výkupnách zůstanou stejní lidé, kteří jsou tam dnes. Takže to není řešení. Z toho důvodu se také přimlouvám k tomu, nikoliv aby to nebylo přikázáno výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, ale aby to bylo přikázáno také hospodářskému výboru právě z pozice řešení v živnostenském zákoně a právě proto, že jde o podnikatelskou činnost. Z tohoto pohledu bych se také přimlouval, aby to bylo přikázáno hospodářskému výboru.

Jinak ale v té souvislosti právě proto, že nejde o jednoduché řešení, jsem velmi na rozpacích nad zkrácením lhůty. Rozumím panu předkladateli, že by chtěl udělat nějaký krok tak, aby se to stihlo do voleb. Jsem ale přesvědčen o tom, že se to stihne, i když se nezkrátí lhůta, protože na dubnové zasedání Poslanecké sněmovny to můžeme dostat a ukončit proces ve druhém a třetím čtení a stihnout legislativní lhůty přes Senát, přes prezidenta do voleb, ale bráním se tomu pro to, že bych nerad, abychom řešení právě z důvodu spěchu udělali špatné. Já sám jsem proti zkracování lhůty.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Rozumím vám správně, a já vám většinou správně rozumím, že vaše přímluva, aby zákon byl přikázán k projednání hospodářskému výboru, byl procedurální návrh. Dobře.

Paní kolegyně Šedivá.

 

Poslankyně Iva Šedivá: Já nevím, jestli procedurálně je to třeba, nicméně musím trvat na tom, že je to zákon v gesci Ministerstva životního prostředí. Legislativa Ministerstva životního prostředí dlouhodobě tento zákon řeší. Já si nedovedu představit, že toto by mělo přejít někam jinam. Dovedu si představit nějakou spolupráci s hospodářským výborem, nicméně si nedovedu představit, že by tento zákon neměl být v našem výboru projednáván, takže dávám návrh na to, aby byl projednáván ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, to už bylo navrženo panem předsedou Poslanecké sněmovny. Pan kolega Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Já jenom jednu poznámku. V žádném případě si nemyslím, že by to neměl projednávat výbor pro veřejnou správu. Samozřejmě, jsou to odpady. Ale myslím si, že je nesprávné se bránit, aby to projednával také hospodářský výbor z pohledů podnikatelských a hospodářských. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Věřím, že jste si to, kolegové, mezi sebou vyjasnili, kdo co a čím myslel.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím. Dávám panu kolegu Petrovi možnost vystoupit se závěrečným slovem, pokud chce. Ne. Paní zpravodajko, závěrečné slovo? Také ne.

Pokud se nepletu, padly dva návrhy na přikázání a návrh na zkrácení lhůty. Paní zpravodajko, věnujte mi pozornost, nerozptylujte se panem ministrem Bublanem. Padl návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů.

Na žádost kolegy Kapouna vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali identifikačními kartami.

 

Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat k projednání tento návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 103. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 78 přítomných pro návrh 73, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

V rozpravě padl návrh přikázat tento návrh k projednání hospodářskému výboru.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 104. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 79 přítomných pro návrh 63, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Petr navrhl zkrátit lhůtu k projednání o 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 105. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ze 79 přítomných pro návrh 37, proti 20. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

 

Nicméně tento návrh byl přikázán dvěma výborům, výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výboru hospodářskému. Děkuji panu navrhovateli i paní zpravodajce.

 

Vzhledem k tomu, že je 12.16 hodin, uplynula již lhůta, která nám umožňuje projednávat návrhy zákonů ve druhém čtení, tedy bod 16 a 17. Vzhledem k tomu, že platí pravidlo, že projednáváme primárně body ve druhém čtení a pouze v případě, když není splněna lhůta, můžeme projednávat zákony v prvém čtení, musíme teď přesunout bod číslo 59, zákon o evidenci obyvatel, až za bod 16 a 17, což jsou ona druhá čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 16, kterým je

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1066/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr dopravy Milan Šimonovský. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, v souvislosti se zvýšenými požadavky na dodržování doby řízení, doby odpočinku a bezpečnostních přestávek a také s ohledem na technický rozvoj bylo nařízení Rady z roku 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě novelizováno dalšími nařízeními, která zavádějí digitální tachografy, které nahrazují dosavadní analogová záznamová zařízení. Vládní návrh bezprostředně navazuje na uvedené novely tohoto nařízení a vytváří tak předpoklady pro zavedení systému v digitálních tachografech, tak jako je to všude v ostatních státech Evropské unie. Systém zahrnuje nová silniční vozidla a vozidla, kde dochází k výměně tachografového zařízení, a to vozidla nad 3,5 tuny a vozidla pro přepravu cestujících nad 9 osob. Nařízení Evropské unie je přímo použitelné, a vládní návrh se proto soustřeďuje především na úpravu vydávání paměťových karet a staví orgány příslušné k jejich vydávání.

Vládní návrh vytváří podmínky pro implementaci, harmonizaci uvedeného nařízení, a předpokládá se, že digitální tachografy zlepší bezpečnost silniční dopravy a pracovní podmínky řidičů. Proto doporučuji, aby byl návrh propuštěn také do třetího čtení po pozměňovacích návrzích, které padnou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1066/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru kolega Jaromír Schling.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, tento návrh, tak jak byl uveden předkladatelem, byl původně opravdu víceméně technickou normou, která zaváděla digitální tachografy a v nezbytné míře se dotýkala i dalších dopravních zákonů. V průběhu projednávání ve druhém čtení ve výboru se ovšem situace dramaticky změnila a z této relativně jednoduché novely se stala poměrně komplikovaná záležitost, která výrazně novelizuje jak zákon č. 56/2001, tak zákon č. 411/2005, nebo chcete-li zákon č. 361/2000, pravidla silničního provozu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP