(10.50 hodin)
(pokračuje Turek)

Chtěl bych závěrem podotknout, že tento návrh je v podstatě zcela v souladu s předloženým návrhem Společnosti polských učitelů v České republice a byl poměrně důkladně prodiskutován i s náměstkem ministryně panem doktorem Müllnerem. Velmi bych poprosil o tuto administrativní změnu už proto, že v současné době se to týká jen několika málo obcí, kterých není více než deset v České republice, takže si myslím, že si zaslouží, aby tento pozměňovací návrh byl přijat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Turkovi. Nyní pan poslanec Karel Šplíchal, připraví se paní poslankyně Eva Nováková.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, už jsem avizoval, že jsem vám pozměňovací návrh dal včera, takže bych ho nečetl a spoléhám na to, že všem je znám. Jenom bych se k němu přihlásil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Eva Nováková, připraví se pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslankyně Eva Nováková: Děkuji za slovo. Já bych se chtěla přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl právě rozdán na lavice. Navrhuji v něm, aby ze zápočtu do rozhodného příjmu byla vyloučena obecně všechna stipendia. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Evě Novákové. Nyní pan poslanec Walter Bartoš, zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl dva pozměňovací návrhy. První se týká slovního hodnocení resp. výstupního hodnocení na základních školách a druhý se týká maturit.

Podle zákona 561/2004 Sb., tedy školského zákona, má být od školního roku 2005/2006 zavedeno tzv. výstupní hodnocení. Škola je povinna vystavit výstupní hodnocení žákům v posledním roce plnění povinné školní docházky a rovněž také žákům 5. a 7. ročníku, kteří se hlásí k přijetí ke vzdělávání na střední škole. Problémem tohoto výstupního hodnocení je to, že odkazuje na paragraf 44 školského zákona a v hodnocení má být zohledněno, jak žáci dosáhli cílů stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Musím říci, že cíle jsou velmi vágně napsány v paragrafu 44, a také podzákonné normy, které ministerstvo vydalo, to nějakým způsobem nezlepšují. To samozřejmě vede k tomu, že učitelé si s tím neumějí poradit, neumějí napsat takové hodnocení a navíc ministerstvo ani učitelům moc nepomohlo, protože jim nevydal žádné pomocné návody, jak by takové hodnocení mělo být napsáno.

Já pro kolegy této ctěné Sněmovny zkusím paragraf 44 jednoduše ocitovat, aby si udělali obrázek, o co v hodnocení jde: "Základní vzdělání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet…" Je velice složité najít hranici, kde je tvořivé myšlení a kde tvořivé myšlení není. Je velice složité najít hranici, kde by žáci měli řešit přiměřeně problémy, co je přiměřené a co přiměřené už není, a je velice složité najít hranici, že žáci mají účinně komunikovat. Kde je to účinně a kde je to neúčinně. V konečném důsledku to může vést k tomu, že učitel napíše toto slovní hodnocení samozřejmě podle svého nějakého subjektivního pohledu, a protože toto hodnocení má být součástí přijímacího řízení, může to v konečném důsledku vést k velkým problémům, k frustraci žáků, a já si troufám říci také k soudním sporům, protože dítě může být svým způsobem poznamenáno.

Z tohoto důvodu přednesu tento pozměňovací návrh. V paragrafu 185 odst. 20 se text "školního roku 2005/2006" nahrazuje slovy "od školního roku 2010/2011".

Je to samozřejmě změna zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění zákona č. 383/2005 Sb. To je první věc, týkající se slovního hodnocení.

Druhá věc bude podobná a týká se odložení státních maturit. Podle školského zákona totiž od roku 2008 mají děti maturovat v novém režimu podle tzv. státních maturit. Má to jeden háček. Háček spočívá v tom, že ministerstvo bylo zavázáno školským zákonem, aby vytvořilo nové učební dokumenty, které nazývá rámcové vzdělávací programy, a podle těchto rámcových programů by děti měly maturovat. Odkazuji na paragraf 73, který říká, že účelem státní maturity je zjistit, jak žáci dosáhli cílů stanovených rámcovým vzdělávacím programem. Problémy je v tom, že rámcové vzdělávací programy nejsou hotové. Jinými slovy, děti by mohly být zkoušeny ve školách z něčeho, co ve škole nebraly. To je zjevný problém, protože děti by se dostaly do komplikované situace, nicméně pan kolega Máša ve výboru přednesl návrh usnesení, kterým by zavedl jakési přechodné ustanovení, že žáci budou maturovat z dokumentů, podle kterých se vzdělávají. Problém ovšem spočívá v tom, že dokumenty jsou velmi různé a velice složitě lze najít průnik mezi gymnaziálním vzdělávacím programem, mezi programem střední odborné školy, popř. středního odborného učiliště, pokud tam nějaký maturitní program je. Čili není možné najít společný průnik. Cílem státní maturity má být to, aby ověřila, že každý maturant, který se vzdělává v nějakém programu, umí jakési základní dovednosti. To musí být ten průnik. A to není možné ani v tomto případě dosáhnout. Čili zavedeme korektní přístup, že budou maturovat z dokumentů, podle kterých se vzdělávají, nicméně nebudeme schopni nastavit státní maturitu tak, abychom našli průnik, protože to není možné. Dotace hodin i výuka předmětů i zaměření předmětů v daných školách jsou tak různé, že není možné tento průnik najít.

Přečtu pozměňovací návrh. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 383/2005 Sb. se mění takto:

V § 185 odst. 8 ve větě druhé se slova "1. září 2007" nahrazují slovy "1. září 2010".

V § 192 se slova "§ 77 až 79 zrušují".

V § 192 se na konci odstavce doplňuje věta: "Ustanovení § 77 až 79 nabývají účinnosti dnem 1. září 2010."

Já bych poprosil, aby tyto tři body, které jsem přečetl, byly hlasovány jako jeden návrh, protože spolu souvisejí.

Tolik mé pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě v podrobné rozpravě pan zpravodaj Milan Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Kolegyně a kolegové, já bych se také formálně přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl písemně rozdán včerejšího dne, a dovolte mi jenom krátký stručný komentář k jeho obsahu.

První tři body tohoto pozměňovacího návrhu a v návaznosti na ně pak bod 8 návrhu jsou vlastně návrhem na zrušení školného na veřejných vyšších odborných školách, a to k zahájení nového školního roku. Návrh souvisí s jednou z našich programových zásad na bezplatnost počátečního vzdělávání, vrací se k původnímu návrhu školského zákona, tak jak byl připravován k projednání ve Sněmovně v letech 2003 až 2004. Ekonomický dopad do hospodaření vyšších odborných škol, který by bylo nutno sanovat z veřejných prostředků, představuje ve vztahu k platné vyhlášce o vyšším odborném vzdělávání a k počtu studentů těchto škol pro letošní rok podle mého odhadu 45 milionů korun, celoročně pak 110 milionů korun. Vzhledem k dlouhodobému záměru vlády v oblasti vzdělávání lze předpokládat v dalších letech snižování tohoto nároku.

Body 4 a 5 řeší odložením zahájení výuky na základních školách podle školního vzdělávacího programu o jeden rok naše pochybnosti týkající se stavu seznámení veřejnosti s kurikulární reformou základního školství i s dosavadním průběhem její přípravy a realizace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP