(10.40 hodin)

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně, kolegové, tak jak jsem avizoval, předkládám v tuto chvíli procedurální návrh, aby za základ pro naše další jednání byl vzat text zákona obsažený v usnesení číslo 317 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Jakmile zahájím podrobnou rozpravu, nechám to odhlasovat. Má paní ministryně zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Dobře.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Zavolám ostatní z předsálí, abychom mohli rozhodnout o tomto procedurálním návrhu. Procedurální návrh, který byl přednesen jak ve zpravodajské zprávě pana zpravodaje Milana Bičíka, tak v obecné rozpravě, je - vzít za základ projednání tisk 1114/3.

Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

V hlasování pořadové číslo 97 rozhodneme, jaký tisk bude základem pro projednání, pro předkládání pozměňovacích návrhů, které bude pravděpodobně muset upravit i pan kolega Karel Šplíchal.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 97 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 97 z přítomných 96 pro 94. Nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat. Základem pro projednání a pro předkládání pozměňovacích návrhů je tisk 1114/3.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám dvě písemné přihlášky. První přihlášený je pan poslanec Miloš Máša. Připraví se pan poslanec Radim Turek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Máša: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, přihlašuji se ke dvěma pozměňovacím návrhům. První vám byl rozdán dnes. Týká se části třetí zákona, kde za bod 21 doplňuji nové body 22 a 23, které znějí:

"22. V § 8 se odstavec 8 ruší."

"23. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní: "§ 8a Název právnické osoby a organizační složky státu.

Odst. 1. Název právnické osoby a organizační složky státu, vykonávající činnost podle § 8 odst. 7, musí obsahovat vždy a) označení příslušného druhu nebo typu školy, pokud vykonává činnost školy, b) označení příslušného typu školského zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, pokud vykonává činnost tohoto školského zařízení, c) označení příslušného druhu nebo typu školského zařízení, které není uvedeno v písmeni b), pokud vykonává činnost pouze tohoto školského zařízení.

Odst. 2. Název právnické osoby a organizační složky státu, vykonávající činnost podle odstavce 1 písm. a) a b), může dále obsahovat označení všech druhů nebo typů školských zařízení, pokud vykonává činnost těchto školských zařízení.

Odst. 3. Součástí názvu může být upřesňující přívlastek, popřípadě čestný název, je-li ministerstvem udělen."."

Podrobné zdůvodnění máte v prvém pozměňovacím návrhu.

A druhý pozměňovací návrh se týká části osm, kde zpřesňuji mírně usnesení našeho výboru. Změna zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. V § 1 odst. 3 zákona číslo 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, zní: "Odst. 3. Dotace právnické osobě, která vykonává činnost základní umělecké školy, se poskytuje na zabezpečení vzdělávání určeného pro žáky před zahájením plnění povinné školní docházky, žáky plnící povinnou školní docházku, žáky vzdělávající se v denní formě vzdělávání ve střední škole či konzervatoři a studenty vzdělávající se v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole."

A poslední část, devátá. Zde zpřesňujeme účinnost, a to § 32. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2007, s výjimkou ustanovení části první hlavy I a II, § 22 písm. a), § 23 a 24, § 25 odst. 1, části druhé, části třetí bodů 5 až 21, části čtvrté a části osmé, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Mášovi. Slova se ujme pan poslanec Radim Turek. Připraví se pan poslanec Karel Šplíchal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Turek: Já vám děkuji, pane předsedající. Paní ministryně, dámy a pánové, dovolte, abych i já přednesl krátký pozměňující návrh ke komplexnímu pozměňujícímu návrhu, který byl právě přijat Poslaneckou sněmovnou k tisku 1114/3.

Ten pozměňující návrh by se týkal části třetí, kde se mění zákon číslo 561/2004 Sb., školský zákon. Chtěl bych navrhnout změnu § 14 odst. 2 tohoto zákona, a to tak: Slova "třídu příslušného ročníku mateřské školy lze zřídit" na slova "třídu mateřské školy lze zřídit" a dále slova "třídu příslušného ročníku základní školy lze zřídit" na slova "třídu základní školy lze zřídit".

Abych to dal trošku do kontextu a vysvětlil, o co jde. Jedná se skutečně o velice drobný zásah do školského zákona, kde v odst. 2 § 14 se hovoří o tom, za jakých podmínek mohou být zřízeny národnostní menšinové školy v příslušných obcích. Školu v národnostním jazyce, vyučovacím jazyce, lze zřídit, když má nejméně 12 dětí, nebo naplnění tříd v průměru 12 dětí, anebo v případě mateřské školy, kdy se nejméně 8 dětí příslušného ročníku hlásí k národnostní menšině. Já si myslím, že když se podíváte do obcí, které mají v tomto regionu některé třeba jenom 350 obyvatel, tak je velice obtížné zřídit národnostní školu, která by měla v každém příslušném ročníku 8, resp. třeba 10 žáků. Já si myslím, že to i pomáhá školám většinové populace, které se často slučují právě jako česká a polská mateřská škola nebo česká a polská základní škola, a v podstatě tím se pomáhá udržet v každé obci vzdělávání, protože já si myslím, že jaksi nemá cenu opakovat to, že škola by vždycky měla být centrem obce a kolem ní se odvíjí dění.

Navíc toto opatření v případě, že ho Poslanecká sněmovna přijme, má v podstatě naprosto minimální finanční dopady, protože my vycházíme vstříc právě i místní samosprávě, protože zřizovateli těchto škol jsou obce, takže je to vlastně na uvážení místního obecního úřadu, zda zřídí tuto školu. Je velice nešťastné, když administrativním opatřením, právě slovy, kdy třídu příslušného ročníku… Znamená to v podstatě velkou změnu, když to změníme na třídu mateřské školy, nebo případně příslušného ročníku základní školy na slova třídu základní školy. To znamená, že může takto fungovat třeba sloučená česko-polská základní škola.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP