(10.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Všechny vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Budeme postupovat v souladu s jednacím řádem. Na konci podrobné rozpravy u tisku 1045 rozhodneme o vrácení výborům k novému projednání.

O tomto pozměňovacím návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 96, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 109 poslanců pro 28, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministru zdravotnictví Davidu Rathovi, děkuji za náhradní zpravodajskou zprávu panu poslanci Janečkovi.

 

Budeme pokračovat dalším bodem našeho schváleného pořadu schůze, kterým je

 

45.
Vládní návrh zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
/sněmovní tisk 1114/ - druhé čtení

 

Žádám paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Petru Buzkovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Stejně tak žádám pana poslance Milana Bičíka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Prosím, aby se připravil zpravodaj výboru hospodářského poslanec Ladislav Urban a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Jaroslav Krákora, kteří jsou zpravodaji k tomuto tisku.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková. Prosím, paní ministryně, můžete se ujmout slova.

Předtím, než tak učiníte, ještě konstatuji, že návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, hospodářskému výboru a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výborů vám byla rozdána jako sněmovní tisky 1114/1 až 3. Hospodářský výbor předložil pouze záznam z jednání.

Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já myslím, že by bylo zbytečné, abych zde opět dlouze uváděla, z jakého důvodu je tento návrh zákona předložen a jaká zlepšení přijetí tohoto zákona přinese pro praxi. To bylo, myslím, velmi podrobně diskutováno v prvním čtení a já jsem velmi ráda, že po prvním čtení proběhla velmi korektní diskuse ve školském výboru, kde jsme se obecně shodli na potřebě tohoto zákona a kde jsme diskutovali s poslanci o případných změnách tohoto návrhu.

Musím v tuto chvíli říci, že plně podporuji komplexní pozměňovací návrh, který přijal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Petře Buzkové a prosím, aby se slova jako první ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Milan Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, také moje úvodní zpráva bude poměrně stručná. Sděluji vám, že výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se předloženým návrhem zabýval na své schůzi dne 9. listopadu loňského roku. Jednání přerušil, tisk nechal projednat svému podvýboru pro školství, jehož zasedání proběhlo 24. listopadu loňského roku. Výbor se k návrhu znovu vrátil na své další schůzi 18. ledna. Na tomto jednání pak přijal usnesení číslo 317, které vám bylo rozdáno 24. ledna a ve kterém Poslanecké sněmovně doporučuje, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), podle sněmovního tisku 1114, ve znění obsaženém v usnesení výboru.

Já bych jen podotkl, že toto usnesení bylo nakonec přijato hlasy všech přítomných. Dovolím si proto avizovat, že po skončení obecné rozpravy vystoupím s procedurálním návrhem, aby za základ pro další projednávání návrhu zákona byl vzat text obsažený v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. To je v tuto chvíli vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji výboru Milanu Bičíkovi. Nyní žádám zpravodaje hospodářského výboru, poslance Ladislava Urbana, aby se ujal slova. Připraví se zpravodaj Jaroslav Krákora.

 

Poslanec Ladislav Urban: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor se tímto tiskem zabýval na své 51. schůzi, konané 19. ledna 2006. Po vyslechnutí výkladu náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy dr. Jaroslava Müllnera a po zpravodajské zprávě poslance Urbana konstatoval, že den předtím školský výbor jako garanční výbor k tomuto zákonu přijal komplexní pozměňovací návrh, se kterým hospodářský výbor není plně seznámen, a proto nepřijal usnesení. V rozpravě jsme konstatovali, že garanční výbor jistě dostatečně zabezpečí kvalitu tohoto návrhu zákona.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Nyní zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, předseda výboru Jaroslav Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Děkuji. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, po odůvodnění náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy dr. Jaroslava Müllnera a po zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Krákory a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem na vydání zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), sněmovní tisk 1114,

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Podepsán Jaroslav Krákora, zpravodaj výboru, Petr Tluchoř, ověřovatel a Miroslav Opálka, místopředseda výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Krákorovi a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku. Vidím přihlášku z místa pana poslance Karla Šplíchala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem včera nechal rozdal k tisku 1114 pozměňovací návrhy, které se týkají Vězeňské služby, a chtěl bych jen vysvětlit proč.

Podle stávajícího znění školského zákona zřizuje školy pro obviněné a odsouzené Ministerstvo spravedlnosti jako organizační složka státu. Tato situace není vyhovující zejména z toho důvodu, že vzdělávání odsouzených je součástí programu zacházení a je integrováno obsahově i organizačně v systému Vězeňské služby. Odloučená pracoviště středních odborných učilišť jsou součástí věznic a působí přímo ve věznicích, učitelé jsou zaměstnanci Vězeňské služby, majetek středních odborných učilišť je majetkem Vězeňské služby a činnost středních učilišť je financována také z rozpočtu Vězeňské služby. Proto přednesu pozměňovací návrh, nebo se k němu přihlásím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo další se hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Ano, pan zpravodaj Milan Bičík. Prosím, pane zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP