(10.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, víte, že na této schůzi vždy, když se hovoří o zdravotnictví, tak se často hovoří o právu pojištěnců na informace, leč většinou to zůstane v jakési obecné podobě. Já jsem tady asi před dvěma měsíci předkládal návrh zákona, který ukládal pojišťovnám informovat své pojištěnce, protože se domnívám, že není dále možné, aby pojišťovna nezastupovala své klienty. Tento návrh zákona byl zamítnut. Já se domnívám, že to je chyba. Tak si dovoluji aspoň v rámci druhého čtení tohoto návrhu zákona alespoň jádro původního, vámi zamítnutého návrhu zákona znovu přednést.

Jedná se tedy o vložení nové části zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších přepisů. Za § 42 se vkládá nový paragraf 42a, který zní: Zdravotní pojišťovna je oprávněna poskytnout pojištěným informaci, že neuhradila zdravotnickému zařízení zdravotní péči poskytnutou tomuto pojištěnci. Na vyžádání je zdravotní pojišťovna povinna poskytnout pojištěnci informaci o závěrech šetření, která provedla ve věci jemu poskytnuté hrazené péče. Zdravotní pojišťovna poskytne tomuto pojištěnci informaci vždy, kdy lze důvodně předpokládat, že poskytnutá zdravotní péče vedla nebo by v budoucnosti mohla vést ke zhoršení nebo poškození zdravotního stavu pojištěnce, pokud takovou informaci zdravotnické zařízení prokazatelně neposkytlo samo nebo ji odmítlo na výzvu pojištěnce nebo zdravotní pojišťovny poskytnout. Zdravotnické zařízení je povinno spolupracovat při ověřování spokojenosti pojištěnců s poskytnutou zdravotní péčí.

Jenom krátký komentář. Součástí poskytované zdravotní péče není jenom, abych tak řekl, ono technické provedení, ale také i přístup k pojištěnci, jeho spokojenost, klima v daném zdravotnickém zařízení, a to jsou věci, které nám stále a stále unikají. Jak sledujeme nové trendy v medicíně, tak zapomínáme sledovat, jak se vyvíjí onen lidský faktor v našich zařízeních. Proto se domnívám, že taková věc je potřebná.

Dále chci navrhnout nový paragraf, a to že za paragraf 42a se vloží nový paragraf 42b, který zní: Zdravotní pojišťovny jsou oprávněny zveřejňovat statistické údaje o zdravotní péči vykázané jednotlivými zdravotnickými zařízeními, zejména o rozsahu a druhu poskytnuté zdravotní péče, počtu ošetřených pojištěnců včetně počtu jednotlivých zdravotních výkonů, délky hospitalizace a výše úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Zveřejňovat nelze údaje o jednotlivých pojištěncích.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji panu poslanci Janečkovi. Než dám slovo paní poslankyni Čelišové, opakuji, že mám ještě několik písemných přihlášek a eviduji přihlášky z místa. Pan poslanec Strnad, Mocová, Karásek, Tluchoř - zatím. Nyní paní poslankyně Květa Čelišová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Květoslava Čelišová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, také já patřím mezi ty, kteří se přihlašují k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán na lavice. Dovolím si zde navrhnout rozšíření paragrafu 17 odst. 4 o seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Sestavuje se v dohadovacím řízení o seznamu výkonů se zástupci odborových organizací pracovníků ve zdravotnictví. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec František Strnad, potom paní poslankyně Mocová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Strnad: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, mám jeden pozměňovací návrh, ale vzhledem k tomu, že jste ho neobdrželi na lavice, budu nucen ho přečíst. Naštěstí není moc dlouhý.

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1045.

1. Změna názvu zákona. V názvu zákona se na konci doplňují slova "a změně dalších zákonů".

2. V článku I. přeznačení dosavadního textu. Dosavadní text ustanovení článku I. se označuje jako část první článku I. Změna zákona o péči o zdraví lidu.

3. Vkládá se nová část druhá, článek II., která zní: Část druhá. Změna zákona o resortních oborových podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Článek II. Zákon číslo 280/1992 Sb., o resortních oborových podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. …/2006 Sb., se mění takto:

Za prvé. Paragraf 10 odst. 3 zní: Správní radu zaměstnanecké pojišťovny tvoří pět členů jmenovaných vládou a deset členů volených zaměstnavateli a pojištěnci zaměstnanecké pojišťovny, a to tím způsobem, že pět členů je voleno z kandidátů předložených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a pět členů je voleno z kandidátů předložených reprezentativními odborovými organizacemi. Okruh navrhovatelů, způsob volby a volební řád stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Nad regulérností voleb dohlíží Ministerstvo zdravotnictví.

Odstavec 5. Dozorčí radu zaměstnanecké pojišťovny tvoří:

a) tři členové, které na návrh ministra financí, ministra práce a sociálních věcí a ministra zdravotnictví jmenuje a odvolává vláda;

b) šest členů volených zaměstnavateli a pojištěnci zaměstnanecké pojišťovny, a to tím způsobem, že tři členové jsou voleni z kandidátů předložených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a tři členové jsou voleni z kandidátů předložených reprezentativními odborovými organizacemi.

Okruh navrhovatelů, způsob volby a volební řád stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Nad regulérností voleb dohlíží Ministerstvo zdravotnictví.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP