(9.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kateřině Dostálové a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale evidoval jsem, že se paní zpravodajka chtěla přihlásit do obecné rozpravy - nebo do podrobné? To jsem nepochopil zprvu…

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Já jsem, vážený pane místopředsedo, řekla, že chci reagovat v obecné rozpravě, pokud zde zazní některé příspěvky, které by se dotýkaly těch neuralgických bodů. Já jsem zmínila zatím jeden. Jedná se o ty hotelové pokoje, o to, co tady řekl pan ministr kultury Jandák. Dále tam jsou takové body, které…

Neustále pozměňovací návrhy posilují moc OSA, Dilie, Intergramu, prostě ochranných svazů autorských. To jsou věci, kterými jsme se zabývali už před dvěma lety. Já jsem na to téma svolávala jako předseda podvýboru pro kulturu několik veřejných zasedání, zabývali jsme se tím a myslím si, že jsme v minulém roce dospěli k celkem shodnému kompromisu napříč politickým spektrem. A jsou to záležitosti, které se tam opět vracejí zpátky. Takže já doufám, že kolegové, kterým neprošly pozměňovací návrhy v tomto slova smyslu, se přihlásí alespoň v podrobné rozpravě, načtou je. A říkám, pro mne bude stěžejní třetí čtení.

To je ode mne zatím vše. Děkuji vám, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ano. Samozřejmě otázka kolektivních správců je věc zásadní.

Protože nemám žádnou přihlášku do obecnou rozpravy a ani nikoho nevidím, že by se hlásil do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Jestli chce někdo závěrečné slovo? Myslím, že není potřeba. Počkáme na rozpravu podrobnou, kterou zároveň otevírám, a konstatuji, že mám dvě písemné přihlášky. První přihláška je paní poslankyně Táni Fischerové. Připraví se pan poslanec Zbyněk Novotný. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, já mám jenom jeden malý pozměňovací návrh. Možná že jsem ho ve výboru nedostatečně odůvodnila, proto ho podávám s lepším zdůvodněním.

Jde o to, že knihovny mohou půjčovat originály nebo rozmnoženiny obhájených diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací. Důvod, proč jej znovu podávám, je ten, že k argumentu, že přijetím tohoto návrhu by se jednalo o nepřípustnou retroaktivitu zákona, je třeba uvést, že podle současně platného zákona je obsah obhájených prací již přístupný, pouze nelze práce v knihovnách zapůjčovat prezenčně. Proto jsou knihovny nuceny převádět práce do elektronické podoby a to je pouze ekonomicky náročnější přístup.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Táně Fischerové. Slova se ujme pan poslanec Zbyněk Novotný. Připraví se pan poslanec Jaromír Talíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, jistě se mnou budete souhlasit, že počítače jsou zařízení, která primárně nejsou určena k rozmnožování autorských děl, a tudíž je není přípustné zpoplatňovat podobnými poplatky jako díla jiná. Jistě se mnou budete taktéž souhlasit, že totéž platí i o zařízeních, například tiskárnách nebo jiných souvisejících zařízeních, která nelze zpoplatnit částkou, například pevně stanovenou částkou, jelikož dynamika rozvoje cen těchto technologií, těchto zařízení, je rozhodně větší a rychlejší, než je dynamika našeho legislativního procesu. Když si představíte například cenu tiskáren, jaká byla za posledních dvacet let, tak tento námi určený pevný poplatek by byl v dnešní době rozhodně větší, než je absolutní cena tiskárny. Z tohoto důvodu přednesu několik pozměňovacích návrhů, a to jak k původnímu vládnímu návrhu zákona, tak ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který vzešel z jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Tedy původní návrh zní, že v § 25 odst. 7 odměna se neplatí v případě vývozů nebo odeslání přístrojů atd. A já doplňuji za slova "při jejich vlastní činnosti" větu: "Odměna se rovněž neplatí z multifunkčních zařízení používaných osobami při jejich vlastní činnosti." Tolik k textu zákona.

Další pozměňovací návrh navrhnu k sazebníku odměn, a to do bodu 3 doplnit za slova "ceny prodaných přijímačů" doplnit: "U ostatních multifunkčních přístrojů, v závorce například počítačů, se odměna vypočítává z ceny té části přístroje, která umožňuje zhotovení rozmnoženiny, a činí 1 a půl procenta z ceny části přístroje. Maximální částka odměny z jednoho přístroje je 10 tisíc korun."

V bodě 5 sazebníku odměn doplnit za slova "tiskových rozmnoženin činí 3 procenta z prodejní ceny prodaných přístrojů.". "U multifunkčních přístrojů, například počítačových tiskáren, kombinovaných kopírek, tiskáren a faxových zařízení, činí odměna 1 a půl procenta z prodejní ceny prodaných přístrojů. Maximální částka odměny z jednoho přístroje je 10 tisíc korun."

Dále v bodě 10 za slova "ceny nenahraných nosičů" doplnit "bez ceny obalu". Jak jistě uznáte, cena obalu může přesáhnout cenu toho nosiče, který je uvnitř.

Takže tolik mé pozměňovací návrhy k té původní předloze zákona.

A teď bych si dovolil takový podmíněný návrh. V případě, že bude přijat komplexní pozměňovací návrh, který vzešel z jednání výboru, jestliže zůstane všechno v nezměněné podobě, tak žádné návrhy k tomuto pozměňovacímu návrhu nemám, vyjma toho návrhu, kde se nejedná o sazebník odměn, který jsem přednesl na § 2 odst. 7 v tomtéž znění. Ale v případě, že by zde byly ve druhém čtení předneseny návrhy, které vypuštěné pasáže, o kterých jsem teď hovořil, budou v nějaké formě opět implantovat do textu, tak budu trvat na tom, aby se hlasovalo o těchto pozměňovacích návrzích, a to v bodě 3 sazebníku odměn doplnit totéž znění, doplnit další odstavec, tedy v tomto případě odstavec 11, se zněním, jaké jsem načetl za odstavec 5, a doplnit odstavec, tedy 12, ve znění, jaké jsem načetl za odstavec 10.

Ono to vypadá poměrně komplikovaně, ale já to předjednám se zpravodajem i s legislativou.

Děkuji vám za pozornost a za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Novotnému. Slova se ujme pan poslanec Jaromír Talíř. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Děkuji, vážený pane místopředsedo, za slovo. Já si dovolím předložit pozměňující návrh k tomuto tisku, který vám byl rozdán do poslaneckých lavic, tudíž ho nebudu celý načítat.

Jenom zdůrazňuji, že po debatě ještě se zástupci předkladatele, Ministerstva kultury, se hlásím k bodům číslo 2, 3, 4, 5 tohoto rozdaného pozměňujícího návrhu, to znamená, bod číslo 1 v tom, co máte rozdáno na lavice, neuplatňuji. To znamená, že předkládám pozměňovací návrhy rozdané na lavice - bod číslo 2, 3, 4 a 5.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka. Připraví se pan poslanec Radim Chytka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem rád, že pan ministr tady objektivně na rozdíl od některých českých médií informoval Sněmovnu o probíhajícím arbitrážním řízení s Českou republikou ve věci kauzy hotelových pokojů, a jsem rád, že také zmínil, že Španělsko podalo podnět k řešení předběžné otázky ve věci hotelových pokojů, a že teda je dobré vyčkat, nakonec to tady řekla i paní zpravodajka, konečného rozhodnutí Evropské komise v řízení o předběžné otázce. Takže za to děkuji.

Já si dovoluji předložit dva pozměňovací návrhy k tomuto sněmovnímu tisku 1111, a sice za prvé: v článku I se bod 97 zrušuje; za druhé: v článku I se bod 99 zrušuje.

Dovolím si krátké odůvodnění těchto dvou návrhů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP