(9.10 hodin)
(pokračuje Filip)

První je návrh pana poslance Karla Vymětala zařadit body 24 a 28 pořadu naší schůze na zítřek po pevně zařazených třetích čteních.

O tomto návrhu dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 93, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 93 poslanců pro 69, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Máši, a to před pevně zařazený bod 42 zařadit body 25 a 37, tedy body pana ministra kultury, jako první a druhý bod dnešní schůze.

O tom dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 94, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 94 z přítomných 99 poslanců pro 86, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Změnili jsme pořadí schůze a začneme body 25 a 37, poté bude následovat pevně zařazený bod 42.

Pan poslanec Novotný má náhradní kartu číslo 1.

 

Podle právě schválené změny pořadu schůze se nyní budeme zabývat bodem

 

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a některé další zákony
/sněmovní tisk 1111/ - druhé čtení

 

Požádám ministra kultury Vítězslava Jandáka a paní poslankyni Kateřinu Dostálovou, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan ministr kultury Vítězslav Jandák. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych vám všem, zejména pak členům garančního výboru, poděkoval za vstřícnost a pochopení, díky nimž se vládní návrh novely autorského zákona dostává do druhého čtení. Těší mě, že si uvědomujete, jak velice důležité je tuto transpoziční normu pokud možno bez zbytečných prodlev přijmout. Myslím, že naprostou většinu různých nedorozumění, připomínek a návrhů se podařilo vypořádat při projednání ve výboru.

Jak jsem uvedl již v prvním čtení, klíčovým důvodem pro předložení tohoto návrhu je nezbytnost uvést naši národní autorskoprávní úpravu do plného souladu s její aktuální závaznou úpravou v komunitárním právu. Tyto transpoziční důvody jsou čím dál naléhavější, neboť v současné době vede Evropská komise v této záležitosti proti České republice dvě řízení o porušení Smlouvy o založení Evropského společenství. Jedno z nich se týká známé kontroverzní výjimky pro hotelové pokoje na úkor nositelů autorských a souvisejících práv. Komise považuje tuto výjimku za porušení tzv. informační směrnice 2001/29 Evropských společenství a také dalších relevantních mezinárodních závazků. Obdobný problém v případě Španělska již aktuálně řeší Evropský soudní dvůr, jehož výklad by měl být určující. V tomto případě se proto lze na toto odvolat a je možno předpokládat, že komise alespoň prozatím nepřikročí k dalším krokům v tomto řízení.

Druhé řízení se nachází v podstatně závažnější fázi a je vedeno z důvodu dosud neúplné transpozice právě uvedené evropské směrnice. Nejde o stránku obsahovou, ale procedurální, a to z hlediska včasnosti přijetí navržených ustanovení, která zpřesňují stávající autorský zákon. Vláda ve svém vyjádření k odůvodnění stanoviska Evropské komisi přislíbila při předložení předmětné vládní novely v září loňského roku úplnou transpozici směrnice nejpozději k datu 1. dubna 2006, to znamená k původně navrhovanému dni nabytí účinnosti této novely. Ještě začátkem prosince na tzv. package (?) mítinku, který proběhl se zástupci Evropské komise na Ministerstvu zahraničních věcí k plnění transpozičních závazků, se zdálo, že se Evropská komise spokojí podanými podrobnými informacemi o probíhajícím legislativním procesu, směřujícím k přijetí novely k termínu 1. 4. 2006. Nicméně aktuální, prozatím tedy neoficiální, informace je taková, že komise podává na Českou republiku v této věci žalobu k Evropskému soudnímu dvoru.

Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, věřím, že uvedené skutečnosti vezmete při projednávání návrhu v úvahu a že svým odpovědným přístupem společně přispějete k tomu, aby se podařilo novelu autorského zákona včas přijmout a zabránit tak důsledkům, které si jistě nikdo z nás nemůže přát.

Já vám ještě jednou děkuji za vstřícnost a porozumění. Děkuji, dámy a pánové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru kultury. Připomínám, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1111/1. Prosím zpravodajku výboru, paní poslankyni Kateřinu Dostálovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla jsem také říci vážená vládo, nicméně musím se omezit na vážený pane ministře kultury, protože tady nikdo z vašich kolegů není. Asi autorské právo není příliš velkým trhákem na to, aby tady vaši kolegové z vlády byli.

Vážený pane ministře kultury, já budu jedna velká vstřícnost sama. Já jsem vyhověla vašemu přání, abychom předřadili tyto body, protože se chci ve svém zpravodajské zprávě omezit ve stručnosti na usnesení, které přijal kulturní výbor. Já jsem se k této novele autorského zákona vyjádřila už v prvním čtení, kdy jsem doporučila, abychom ji propustili dále, protože jde opravdu o technicistní normu, nicméně upozorňuji, kolegové, že na tuto novelu autorského zákona se opět nalepují desítky pozměňovacích návrhů, které zcela mění tuto novelu i v tom slova smyslu, v jakém jsme ji přijali v únoru minulého roku. Pan ministr tady již zmínil hotelové pokoje. Já si myslím, že bychom se měli chovat jako suverénní stát a počkat, jak dopadne jednání, co se týče Španělska v této věci, a měli bychom tu normu zachovat v té podobě, jak byla přijata v minulém roce.

Pokud obecná debata dospěje k nějakému bodu, kdy bych se chtěla vyjádřit dále, tak se přihlásím do diskuse. Teď se omezím pouze na konstatování, že výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ministra kultury Vítězslava Jandáka, zpravodajské zprávě Kateřiny Dostálové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a některé další zákony, sněmovní tisk 1111, s pozměňovacími návrhy - které vám byly předloženy písemně, proto je nebudu číst. To je doporučení výboru.

Budu pozorně sledovat, jaké návrhy budou přednášeny. Pro mne bude stěžejní debata ve třetím čtení.

To je zatím ode mne jako od zpravodajky vše. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP