(16.40 hodin)
(pokračuje Šojdrová)

Já jsem po třetím čtení, kdy byl přijat návrh, se kterým jsem zásadně nesouhlasila, stáhla svůj podpis z tisku 810. Poprosila bych, aby byla upravena první strana tohoto tisku, abych nefigurovala mezi předkladateli.

Nicméně měla jsem řadu dotazů. Já si je ponechám na jednání výboru, protože věřím, že bude přijat návrh na vrácení k novému projednání ve výboru. Já bych velmi ráda se zúčastnila na dopracování takové podoby návrhu zákona, který bude pro mne přijatelný. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, já se ptám, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Protože nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Poprosím pana zpravodaje, aby nám sdělil, jaké návrhy byly předneseny, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Josef Janeček: V podstatě byl přednesen jediný návrh a to je návrh pana kolegy Tlustého, a to je na vrácení tohoto tisku do výboru, čímž bychom předešli mnohahodinovým a možná mnoho dní trvajícím debatám. Jako zpravodaj tento návrh velmi a velmi podporuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, děkuji. Já vás všechny před hlasováním odhlásím a poprosím, abyste se znovu všichni svými kartami zaregistrovali.

 

Budeme hlasovat o návrhu na vrácení výboru k novému projednání. Jste, doufám, všichni zaregistrovaní.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 910 z přítomných 110 pro návrh hlasovalo 76, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Prosím, nerozutíkejte se, protože budeme pokračovat dál.

Pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Já bych se rád omluvil za to zpoždění, které jsem způsobil.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Dalším bodem, který budeme podle naší dohody projednávat, je bod 39. a je jím

 

39.
Návrh poslanců Františka Beneše, Petra Braného a Miroslavy Vlčkové na vydání
zákona o nájemném z bytu a o změně některých zákonů (zákon o nájemném)
/sněmovní tisk 714/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec František Beneš. (Vchází do sálu.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, stojíme tady opakovaně, poněkolikáté, s tím jedním a jediným tématem a to je stanovit spravedlivě zákon, který by stanovoval podrobnější zásady, jak sjednávat nájemné z bytů. (Mluví velmi zadýchaně.) Ve druhém čtení se sluší snad jenom stručně uvést, že náš návrh, sněmovní tisk 714 -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Prosím, kolegyně a kolegové, abychom nechali prostor panu poslanci Františku Benešovi. Prosím, abyste se usadili, abychom se zklidnili.

A myslím si, že už je to tak akorát, tak prosím pokračujte.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za pomoc.

Náš návrh pod sněmovním tiskem 714 vychází ze situace, kterou dlouhodobě konstatujeme - že při stanovování nájemného z bytů musíme vždycky hodnotit celkové náklady, které domácnosti na bydlení mají. To za prvé. Za druhé musíme vycházet ze situace, že současné nájemné, které bylo regulováno jakýmisi předpisy, které skončily v roce 2002, a nemá cenu vzpomínat proč a jak, že toto nájemné v řadě případů již postačuje na udržení domu a bytu v dobrém stavu, jak nám dosvědčují hospodaření bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Zásady, které v uvedeném tisku předkládáme Sněmovně ke schválení, tedy z této situace vycházejí. Řeší nájemné obecně, to znamená, řeší nájemné nejen v klasických nájemních bytech, ale také nájemné bytových družstev, a navrhujeme také způsob, kterým by se vypořádali nájemníci i s platbami za služby, které jsou s bydlením nezbytně spojeny. V této oblasti by byl zákon závazný i pro společenství vlastníků jednotek a pro majitele bytů.

Předpokládáme, že ve tříletém přechodném období by všude na území České republiky dosáhlo nájemné úrovně, která postačuje bytovým družstvům, aby udržela domy a byty v dobrém stavu, a byla by to úroveň, která by zároveň zabránila, aby se obce a města svých nájemních bytů zbavovaly s odůvodněním, že jim nájemné nepostačuje na udržení těchto nemovitostí a že vlastně šetří ostatní vlastníky, ostatní obyvatele města nebo té městské části nebo obce před zbytečnými výdaji. Role obcí v našem návrhu pod sněmovním tiskem 714 je dále upravena tím, že po tom tříletém přechodném období by to byly obce, které by stanovovaly úroveň místně obvyklého nájemného, na které by potom byl oprávněný nárok každého majitele domu, aby této úrovně mohlo být dosaženo.

Samozřejmě že náš návrh, který znáte, se také vypořádává se zásadami, které vytvářejí přehledy o nájemních bytech, které v obci existují, a myslím si, že takový pořádek do těchto vztahů není nic proti obecnému zájmu.

Já jenom chci avizovat, že jsem vám na lavice rozdal upřesňující tisk, pozměňovací návrh k tisku 714, kterým náš původní návrh v podrobné rozpravě rozšířím.

Myslím, že na úvod by toto konstatování stačilo. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 714/2 a 3. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pan poslanec Tom Zajíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážená vládo, vážená paní místopředsedkyně, děkuji vám za slovo. Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který projednával tento sněmovní tisk, tisk 714.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 58. schůzi po odůvodnění inženýra Františka Beneše, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, po zpravodajské zprávě poslance Evžena Snítilého a po rozpravě přijal usnesení, kterým 1. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 714 zamítnout, 2. zmocňuje zpravodaje, aby s usnesením výboru seznámil Poslaneckou sněmovnu a 3. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec František Vnouček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vnouček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, předložený návrh zákona je založen na prakticky stejných principech, jako byl vládní návrh zákona o nájemném z bytu zpracovaný Ministerstvem financí. To znamená, umožňuje určit výši nájemného i jeho zvýšení po dobu trvání nájemného vztahu dohodou, jednostranné zvýšení nájemného v situaci, kdy k dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem nedojde.

Možnost jednostranného zvýšení nájemného a rozsah tohoto zvýšení se odvíjí od dosažené hladiny nájemného v obci, přesněji řečeno od mezní hranice od této hladiny odvozené, která bude identifikována Ministerstvem financí prostřednictvím pravidelně sestavovaných přehledů nájemného. Návrh zákona však nespecifikuje základní postupy, kterými budou údaje zpracovány, ani nestanovuje rozsah zjišťovaných údajů. Návrh nepřináší odpověď na klíčovou otázku spočívající ve vymezení, které druhy nájemného by do výpočtu střední hodnoty vstupovaly. Do výpočtu může vstupovat jak volně sjednané, tak dříve regulované nájemné, nebo pouze volně sjednané nájemné. Z volby jedné z variant teprve může vyplynout, zda bude výsledná střední hodnota, tedy v místě obvyklé nájemné, velmi blízká dosaženému regulovanému nájemnému a bude se jednat o zakonzervování současného stavu, či zda by se mohlo jednat o přechod ke smluvnímu nájemnému.

Dosažené dříve regulované nájemné neumožňuje ve většině obcí krýt náklady spojené s provozem a opravami nájemních bytů. Ve velkých atraktivních městech, především v Praze, je dříve regulované nájemné, dnes zamrazené nájemné (?) poptávkou po bydlení v dané lokalitě. Rozdílné hladiny těchto dvou typů nájemného by velmi komplikovaly sestavení přehledu nájemného. Při realizaci postupu navrhovaného v zákoně, to je bez rozlišení, které nájemné do sestaveného přehledu vstupuje, by došlo k zakonzervování současné hladiny nájemného. Odstranění problému, který bude plynout z dvou rozdílných, sociálně nezdůvodnitelných hladin nájemného, by pak bylo natrvalo znemožněno. (Poslanec hovoří velmi překotně a velmi nesrozumitelně.)

V návrhu zákona nejsou naznačeny postupy, kterými budou údaje zpracovávány, ani rozsah zjišťování údajů. Autoři návrhu neznají odbornou náročnost zpracování faktického vyhodnocování údajů o nájemném spolu s charakteristikami bytů, které nájemné ovlivňují.

Vzhledem k výše uvedeným problémům jsem přesvědčen, že navrhované řešení v poslaneckém návrhu se mi jeví jako nesystémové, které neřeší tuto problematiku v celé šíři jako zde předložený a projednávaný vládní návrh zákona o nájemném.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP