(15.50 hodin)
(pokračuje Jandák)

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Vážená paní předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně. Znepokojilo vás co? Zdravotní stav některých ředitelů? Nevím, co vás znepokojilo. Jestli dovolíte, stav památkové péče, konzervovaný a beze změn v posledních patnácti letech, byl už déle neudržitelný. Aspoň mně se to tak zdálo a většině lidí. Proto jsem v prvních týdnech po svém nástupu do funkce ministra stanovil jasnou prioritu zpracování koncepce změn a reformy. Rozhodl jsem se, že musí být okamžitě řešena vícekolejnost rozhodování, nejasné nebo slabé kompetence, protichůdná řízení podpořená ambicemi jednotlivých institucí, kombinovaná mnohdy s nízkou kvalifikací nebo zkušeností, financování, kdy větší část peněz jde na administrativu než na památkové programy, desítky vedených soudních sporů, nekonečně vedené odvolávání a z toho vyplývající snižující se kredit státu jako ochránce národního dědictví, minimální váha odborných stanovisek Národního památkového ústavu, netransparentní zadávání veřejných zakázek a další. Toto všechno způsobuje, že se nám pod rukama ztrácejí nenahraditelné hodnoty movitých i nemovitých památek.

Stávající systém není schopný tuto situaci vyřešit. Jenom například pro vás. V roce 2001 bylo vydáno na administrativu související s památkovou péče 605 milionů. Na památky, na jejich skutečnou renovaci a ochranu 841 milionů. To je nezastavený a neudržitelný trend. V roce 2003 dochází k vydání více než 200 milionů na administrativu než na vlastní ochranu památek. Zaráží mě, že například kulturní výbor si tohoto nevšiml. To znamená, že více nám šlo na odborníky, kteří bádali, než na památky, které nám padaly.

Cílem mojí reformy je transformovat v co nejkratší době tento výše popsaný nesystém v moderní výkonnou strukturu, která snese srovnání s evropskými zvyklostmi. Státní památková péče nesmí být nepřehledným monstrem. Jejím úkolem bude vytvářet podmínky pro racionální a efektivní ochranu našeho kulturního dědictví, které chceme v co nejlepším stavu, alespoň já, předat dalším generacím. Taková příkladná péče se jistě bude podílet na vytvoření dobré pověsti České republiky jako dobrého národa ve světě.

Současný stav se opírá o památkový zákon z roku 1987, který byl přejat z doby minulého režimu bez zásadních změn. Novelu tohoto zákona vidím jako jeden z dlouhodobějších strategických cílů, leč pracovat na ní budeme intenzivně a materiály velice brzy předložíme. Rozhodl jsem se ale kroky, které mohu podniknout okamžitě v rámci platné legislativy, neodkládat. Připravuji tyto zásady změny: Oddělení památkové péče a správy státního majetku hrady a zámky, tedy vyčlenit státní hrady a zámky z Národního památkového ústavu a zřídit pro ně samostatnou jednoduchou instituci, v této souvislosti řešit i problém sbírek. Změnit statut Národního památkového ústavu, který je potřeba nově strukturovat, neboť jde pouze o mechanický slepenec dříve deseti samostatných ústavů. Posílí se tím kompetence vedoucích pracovníků Národního památkového ústavu a dojde k omezení úřednických míst. Omezí se duplicita, zbytečná činnost a ústav se soustředí na své úkoly podle zákona, to znamená metodiku, rozbory, vědeckovýzkumnou práci, statistiku a laboratoře. Za třetí, Národní památkový ústav bude důsledně kopírovat územně právní členění České republiky. To znamená, že všude, jak víme, v této zemi máme památky. Nevím, proč vzniká tam a onde, proč tam není systém. V rámci nově schvalované legislativy ve smyslu reformy sledovat novely zákonů s vědomím výše popsané vize reforem.

Mohl bych pokračovat, ale nebudu. Děkuji vám, paní poslankyně. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi. Ptám se paní poslankyně. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k doplňující otázce.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane ministře, já jsem se zeptala svých kolegů o svolení a svolení mi dali. Já bych vám jménem svých kolegů a Občanské demokratické strany chtěla poděkovat. Já bych vám chtěla poděkovat za úžasnou sebereflexi nepořádku, který na Ministerstvu kultury už osm let pod taktovkou sociální demokracie panuje. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr kultury pan Vítězslav Jandák.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Děkuji paní poslankyni. Myslím, že tady začíná vládnout gentlemanská atmosféra. Navštívil jsem britský parlament a mohu vám říci, že skutečně začneme této úrovně dosahovat.

Jenom bych rád upřesnil, že ten binec nebo ten nepořádek tam nebyl jen za sociálních demokratů. Bylo to tam patnáct let. Takže, prosím pěkně, patnáct let se na to nesáhlo. Děkuji vám mockrát. (Potlesk poslanců ODS.)

Děkuji za potlesk. Z lavic opozice mě to těší zvlášť. Já vám chci poděkovat a upozornit na jednu věc - že jste tady zástupci lidu a máte možnost sami od sebe iniciovat a sledovat nepořádky, které v takových institucích, jako je Ministerstvo kultury, jsou, a měli jste na ně upozorňovat trochu dříve. Nezlobte se na mě. Možná, že by situace vypadala jinak. Přesto i za toto upozornění vám děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Jan Klas, který vystoupí se svojí interpelací na ministra vnitra pana Františka Bublana. Připraví se pan poslanec Pavel Hrnčíř se svojí interpelací na ministra pro místní rozvoj pana Radko Martínka.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane nepřítomný ministře, v neděli 11. prosince 2005 proběhla na letišti v Ruzyni akce Policie České republiky týkající se zatčení Usámy Kásira, podezřelého ze snahy vybudovat teroristický tábor ve státě Oregon. Průběh této akce jenom dokresluje tristní bezpečnostní situaci, která na Ruzyni dlouhodobě panuje. Před týdnem jsem se vás ptal, co s tím hodláte dělat. Vy jste však odpovídal na jiné věci, než které zazněly v mých dotazech, jak je vaším dobrým zvykem.

Kapitán Boeingu 737 David Reimer, letícího ze Stockholmu do Prahy, celou akci Policii České republiky podrobně popsal. Přestože se jedná o vycvičeného pilota, a to jak po stránce odborné, tak i psychologické, který téměř každý den nese ohromnou zodpovědnost za životy pasažérů, byl jeho výklad o způsobu zatýkání teroristy mluvčím policejního prezidia Jiřím Vokušem doslova smeten ze stolu velmi příznačným výrokem. Cituji: "Úspěšné zatčení mluví za vše. Při bleskovém zásahu nebyly žádné obtíže. Nikdo nebyl ohrožen na zdraví ani na životě." Tento výrok velmi připomíná ono okřídlené rčení "operace se zdařila, pacient operaci bohužel nepřežil".

Proto se vás ptám:

1. Proč nebylo letadlo navedeno k terminálu, ale naopak co nejdál od něj?
2. Proč bylo na parkovací ploše více aut než je obvyklé, a to dokonce včetně policejních vozů? Uvědomujete si, že kdyby si této nestandardní situace Kásir všiml, mohlo se všechno odvíjet zcela jinak, než popisuje pan Vokuš.
3. Proč přijel autobus pro cestující až po 25 minutách? To je bleskový zásah? Tomu říkáte bleskový zásah?
4. Proč nebylo letadlo navedeno k terminálu a Usáma Kásir nebyl zatčen po vystoupení z letadla, a tudíž by nehrozilo žádné nebezpečí na újmě na zdraví a životech ostatních cestujících?
Konečně. 5. Kdo je za tento vysoce neprofesionální zásah odpovědný? Budete, vážený pane ministře, ochoten se vůbec tímto případem zabývat?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr vnitra pan František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji. Paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jenom potvrdím, že v neděli došlo k zatčení občana Švédského království, který je podezřelý z aktivit přímo souvisejících s terorismem. K zatčení došlo na mezipřistání v Praze Ruzyni na lince mezi Stockholmem a Bejrútem. Policie České republiky byla už během letu informována o tom, že tato osoba, která je osobou hledanou Interpolem, se vyskytuje na palubě tohoto letadla. V omezeném časovém prostoru byla situace vyhodnocena, byly zhodnoceny varianty zákroku. Byly posouzeny podmínky přímo v letadle, uspořádání a obsazení sedadel v letadle a bylo rozhodnuto o způsobu zákroku. To znamená, že letadlo bylo nasměrováno na nekontaktní plochu. Byly přistaveny schody a policisté v civilu při vystupování z letadla v horní části schodiště zadrželi tuto osobu, která byla potom odvezena do služebního prostoru. Při vlastním vystupování byla osoba označena personálem letadla, to znamená, že tam nastala spolupráce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP