(15.30 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Podle ustanovení § 70 odst. 2 tohoto zákona je stanoveno, že občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka může požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž budou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Odvolatel tuto žádost skutečně podal, a to na Městský úřad ve Vsetíně 22. 3. letošního roku, i na Krajský úřad Zlínského kraje 21. 3. letošního roku. Žádost o poskytnutí informací o zahajovaných řízeních citovaného zákona se vztahovala na stavby a jiné činnosti, které mohou přímo nebo nepřímo ovlivnit biokoridor řeky Vsetínská Bečva v úseku Valašské Meziříčí - Vsetín, a na výstavbu a úpravy komunikace 1/57 včetně výstavby nových napojení na úseku Valašské Meziříčí - Valašská Polanka. Odvolatelem dožádaný příslušný orgán státní správy, což je Krajský úřad Zlínského kraje, měl znalost o zahájení stavebního řízení, a měl tedy v souladu s ustanovením § 70 citovaného zákona povinnost informovat odvolatele o zahájení předmětného stavebního řízení. Dožádaný stavební orgán tomuto subjektu adresně nesdělil, že předmětné stavební řízení bylo zahájeno, čímž podle názoru Stavebního úřadu Ministerstva dopravy porušil povinnost stanovenou tímto zákonem, kde příslušné občanské sdružení je oprávněno za podmínek stanovených v odstavci 2 se účastnit správního řízení, pokud oznámí svoji účast do osmi dnů od zahájení řízení orgánu státní správy, který řízení zahájil.

Jak již bylo soudy několikrát judikováno, ustanovení § 70 odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody a krajiny je nutno interpretovat ve vzájemné souvislosti, a nikoliv odděleně. To znamená, že lhůta pro uplatnění práva občanského sdružení účastnit se správního řízení počne běžet až po doručení dožádané informace o zahájení správního řízení. Krajský úřad Zlínského kraje se tudíž nemůže podle našeho názoru odvolávat na skutečnost, že zahájení správního řízení učinil veřejnou vyhláškou. Počátek běhu osmidenní lhůty je tudíž třeba odvíjet od data jejího doručení, neboť ve správním řízení se doručování formou veřejné vyhlášky vztahuje pouze na účastníky řízení. Je to skutečně administrativní nedostatek, který, jak doufám, nezasáhne citelně tuto stavbu.

Já jsem také v kontaktu s příslušnými úředníky ve Vsetíně samotném. Všichni děláme všechno pro to, aby stavební řízení bylo obnoveno a aby bylo vydáno právoplatné stavební rozhodnutí. Podle mých informací bude dodavatel stavby vyzván, aby na tom stavebním díle, které je vázáno na jedno z devíti stavebních povolení, jedno z nich bylo napadeno a zrušeno, dělal sanační práce. Na ostatních pokračovat může. Věříme, že po vydání nového stavebního povolení, což může být podle mých informací maximálně do dvou měsíců, bude stavba pokračovat. Je to nepříjemnost, kterou nemohu jako ministr ovlivňovat, protože takový je názor Stavebního úřadu Ministerstva dopravy, a já nejsem oprávněn do tohoto stavebního řízení zasahovat, pouze vytvářím podmínky k tomu, aby byly věci urychleně napraveny a pokračovalo se ve stavbě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance, zda chce vystoupit s doplňující otázkou. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, chtěl bych poděkovat za vaše informace a za vaše vysvětlení.

Chtěl bych jenom znovu zdůraznit, jak nutná je výstavba této spojnice mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem. Je to opravdová silnice smrti, je to jeden ze dvou nejzatíženějších úseků silnic v celém Zlínském kraji a jakékoliv prodlení zde může stát opravdu celou řadu lidí jejich zdraví, nebo dokonce životy. Čím dříve tato stavba bude, tím lépe. Byl bych rád, kdyby tam skutečně došlo k tomu, že bude respektován zákon. To je nutné, včetně zákona stavebního. Na druhé straně by asi nikdo z nás nebyl rád, kdybychom byli svědky formalistního vítězství právních kliček nad zdravým rozumem. Tato silnice je prostě nutná pro obyvatele Zlínského kraje a drtivá většina z nich výstavbu této silnice nejen schvaluje, ale i vyžaduje.

Proto bych vás chtěl požádat, poprosit a vyzvat, pane ministře, abyste opravdu pokračoval ve svém úsilí co nejrychleji tyto formální administrativní překážky odstranit a pomoci příslušným stavebním úřadům, aby ta stavba mohla pokračovat zdárným způsobem ku prospěchu občanů Zlínského kraje. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Je mojí povinností se zeptat, zda chce pan ministr ještě vystoupit. Není tomu tak.

Nyní uděluji slovo paní místopředsedkyni Miloslavě Němcové, která vystoupí se svojí interpelací na ministra zdravotnictví. Připraví se paní poslankyně Kateřina Dostálová se svojí interpelací na ministra kultury.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já se obracím se svojí druhou interpelací na ministra zdravotnictví, a to v souvislosti s článkem, který vyšel dnes v deníku Mladá fronta Dnes. Tento článek avizuje, že nemocnice omezují léčbu pacientů, protože jim došly peníze. Fakultní nemocnice, těch se to zejména týká, které léčí ty nejvážnější nemoci a úrazy, musí šetřit na příkaz ministra zdravotnictví, a začíná se to dotýkat také pacientů. Nemocnice zavřely řadu oddělení a odložily řadu operací. Fakultních nemocnic je v České republice 13, cituji z článku, ale mají mimořádný význam. Léčí pacienty, kterým v okresních a krajských nemocnicích neumějí pomoci. Je samozřejmé, že v horší situaci než fakultní nemocnice jsou také krajské a okresní nemocnice. Kvůli úsporám měly být některé z nich dokonce vyřazeny ze státem schválené sítě zdravotnických zařízení a většině z takto označených nemocnic by hrozil zánik.

Existují zprávy z nejrůznějších nemocnic, ať už z fakultních, tak krajských, kde avizují, že mají další návrh ministra zdravotnictví, podle nějž musí snížit svůj výkon o 10 % - to říká ředitel největší liberecké nemocnice. Znamená to ještě více omezit péči a prodloužit čekací doby na operace. Málokdo však o těchto úsporách mluví otevřeně, neboť se zejména ředitelé fakultních nemocnic obávají, že by mohli být odvoláni z funkce, kdyby své obavy řekli nahlas.

Já se chci zeptat, zda si Ministerstvo zdravotnictví vyžádá z fakultních nemocnic přehled o počtu a typech odložených operací, o prodloužení lhůty, po kterou musí pacienti v závažných případech čekat na zdravotní pomoc, a co bude ministr zdravotnictví dělat v případě, že se zhorší zdravotní stav některého z pacientů, jak bude případné stížnosti jednotlivých pacientů na tuto situaci řešit a kdo bude v takových případech za toto zdravotní poškození pacientů zodpovědný.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr zdravotnictví pan David Rath.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Paní předsedající, dámy a pánové, tomu, co je v novinách, se samozřejmě dá věřit jen omezeně, ale zkusím to krátce uvést na pravou míru a realistickou úroveň.

Fakultní nemocnice bohužel i díky problematickému přístupu Všeobecné zdravotní pojišťovny, a nejen fakultní nemocnice, a díky napjatým vztahům ještě předtím, než jsem nastoupil na Ministerstvo zdravotnictví, mezi VZP, ministerstvem, tak situace byla taková, že pro druhé pololetí 2005 VZP řadě pracovišť velkých nemocnic, ale i okresních a krajských nemocnic, umožnila zvýšit výkonnost až o 12 %.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP