(15.20 hodin)

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, ke konci listopadu dostalo občanské sdružení Komunistický svaz mládeže dopis z vašeho ministerstva týkající se výzvy a upozornění v souladu se zákonem 83 o sdružování občanů. Chci se vás v té souvislosti zeptat, jestli jste o této věci informován, jestli jste byl informován před odesláním tohoto dopisu. Chtěl bych se vás také zeptat, zda jde o širší akci Ministerstva vnitra k prověrce občanských sdružení z podobných důvodů, jaké jsou uvedeny v dopise. Komunistický svaz mládeže je napomínán pro politickou činnost vyhrazenou politickým stranám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr vnitra pan František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, otázka tohoto dopisu byla už zmíněna v nějakém denním tisku. Jen zopakuji, o co tam šlo. Policie dostala podnět k tomu, že Komunistický svaz mládeže vyvíjí politickou činnost. Tento podnět předala na Ministerstvo vnitra, které posoudilo webové stránky této organizace a zaslalo výzvu, aby tato organizace upustila od té své politické činnosti.

Jak pan poslanec správně řekl, Komunistický svaz mládeže byl zaregistrován jako občanské sdružení podle zákona číslo 83/1990 Sb., takže vznikl na základě tohoto zákona. Nicméně v tomto zákoně je uvedeno, že tato organizace nesmí vyvíjet politickou činnost, což webové stránky tohoto svazu nedokazují, naopak mohl bych doložit několika citáty, že tuto činnost vyvíjejí. Nastal jednoduchý administrativní proces. Ministerstvo vnitra zaslalo dopis Komunistickému svazu mládeže s upozorněním, aby upustili od této činnosti a informovali o tom, že od toho upustili, do 31. 12. 2005.

K tomu bych chtěl dodat, že po zveřejnění této kauzy Ministerstvo vnitra dostalo několik dalších podnětů, které se týkají možná podobných organizací, které jsou také sdruženy v občanských sdruženích. Nechci je všechny jmenovat. I u těchto subjektů dochází k tomu, že ministerstvo prohlíží jejich stránky s tím, zda skutečně nejde o politickou činnost. Někdy je to trochu problém, rozlišit mezi typicky politickou činností a mezi vyjadřováním politických názorů. Zde bych to chtěl skutečně rozlišit. To jsou dva pojmy. Jakékoliv občanské sdružení se může politicky vyjadřovat jako každý jedinec, to žádný zákon nezakazuje, a nechci, aby zakazoval; ale něco jiného je potom vyvíjet aktivní politickou činnost, propagovat určité názory nebo na nich stavět nějakou svoji ideologii. Takže i u dalších organizací může dojít k tomuto prozkoumání. Možná budou osloveny ještě některé jiné organizace a také budou vyzvány k tomu, aby od této činnosti upustily.

Nemáme zájem rušit jakákoliv občanská sdružení, natož mládežnická, ať jsou napravo, či nalevo, nicméně chceme, aby byl dodržován zákon. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Václava Exnera, zda chce vystoupit se svojí doplňující otázkou. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, děkuji. Já jsem vám nedal moc otázek, jenom dvě. Jestli jste byl informován - byl. Jestli jde o širší akci - odpovídáte, že možná půjde. Mluvíte o vyvíjení politické činnosti, jak o tom hovoří zákon, ale zákon přesně hovoří o tzv. vyhrazené politické činnosti, o politické činnosti, která je vyhrazena politickým stranám. Mohl byste případně tyto dvě věci specifikovat? Co se tím má na mysli?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana ministra, zda chce reagovat. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Ještě zodpovím první otázku, na kterou jsem zapomněl. Já jsem o tom dopředu informován nebyl, ale nemohu být informován o všech aktivitách, které vyvíjejí jednotlivé úseky nebo odbory Ministerstva vnitra.

Zákon mluví o tom, že určitá činnost je vyhrazena politickým stranám. Já tomu rozumím tak, že propagace určitých politických myšlenek je vyhrazena subjektům, které jsou zaregistrovány jako politická strana, nikoliv jako občanské sdružení. Pokud někdo skutečně - ocituji: Komunistický svaz mládeže usiluje o revoluční překonání kapitalismu, o odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků atd. - to považuji už za skutečně politickou propagandu. To je to, co je vyhrazeno politickým stranám. Politické strany to mohou takto deklarovat, občanská sdružení nikoliv.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Nečas se svojí interpelace na ministra dopravy, připraví se paní místopředsedkyně Miroslava Němcová se svou interpelací na ministra zdravotnictví. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, před časem jsem se společně s vámi zúčastnil slavnostního zahájení výstavby nové silniční komunikace mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Jsem rád, že společným úsilím politiků napříč politickými stranami od komunální přes regionální a celostátní úroveň se podařilo prosadit výstavbu této klíčové komunikace spojující dvě města ve Zlínském kraji. Současně jsem ale dnes dostal nepotvrzenou informaci, že vznikly určité administrativní problémy ohledně stavebního povolení, snad údajně i ze strany Ministerstva dopravy.

Chtěl bych se zde s vámi podělit o své znepokojení, pokud tomu tak je. Především bych rád slyšel ujištění, že jakékoliv administrativní problémy, které by bránily např. využití dotace, která byla přidělena ze Státního fondu dopravní infrastruktury, budou co nejrychleji odstraněny. Věřím, že opět bez ohledu na to, zda jsme někdo ve vládě, nebo v opozici, zda jsme z té či oné strany, zda jsme komunální, regionální či celostátní politici, uděláme všichni co nejvíce pro to, aby se tato stavba zahájila a dotáhla do úspěšného konce.

Moje dnešní interpelace není žádným útokem, je to pouze výraz určitého znepokojení, které mi bylo tlumočeno i politiky z komunální úrovně okresu Vsetín.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr dopravy pan Milan Šimonovský.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane poslanče, dobře si vzpomínám, že jsme spolu byli na zahájení této stavby. Moje přesvědčení, že tato stavba je pro region Vsetínska prioritou, stále zůstává.

Skutečnosti jsou následující. Vaše informace má zcela reálný podklad. Skutečně rozhodnutí, které učinilo Ministerstvo dopravy v minulých dnech, je rozhodnutí, že jedno ze stavebních povolení na této stavbě - je jich tam celkem devět - bylo vydáno v rozporu s právem. Proto rozhodnutí Ministerstva dopravy ruší stavební povolení a vrací Krajskému úřadu Zlínského kraje k novému projednání, protože ve zjištění stavebního orgánu Ministerstva dopravy bylo zjištěno, že odvolatel, který se obrátil v druhoinstančním řízení na Ministerstvo dopravy, byl v řízení před Krajským úřadem Zlínského kraje zkrácen ve svých procesních právech a nebylo mu v rozporu se zákonem číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, oznámeno zahájení správního řízení. Tím mu nebylo umožněno se jako účastníku přihlásit k předmětnému stavebnímu řízení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP