(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájila naše odpolední jednání, a to bodem

 

231
Ústní interpelace

 

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Jiřího Paroubka či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 hodin do 15.15 hodin, na ostatní členy vlády pak od 15.15 hodin do 16.15 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo paní poslankyni Kateřině Dostálové, která byla vylosovaná na první místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády Jiřího Paroubka. Připraví se pan poslanec František Beneš.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já podávám svou interpelaci na pana premiéra opětovně. Podala jsem ji už před několika týdny a do dnešního dne do této chvíle jsem nedostala jediný řádek odpovědi od pana premiéra či od jeho úředníků. Já chápu, že pan premiér, nepřítomný premiér i dnes, je velmi zaneprázdněn, ale vím, že vládne velkým počtem úředníků, kteří jsou ovšem také zaměstnáni něčím úplně jiným, tak jako například bývalý šéf kabinetu pan Doležel, který dnes vysvětluje kauzu "pět na stole v českých", protože já si jinak neumím představit, když jsem tyto úředníky vyzývala, aby mi odpověděli na mou interpelaci, že tak učiněno nebylo.

Já se tedy pana premiéra znovu ptám, jak naplňuje programové prohlášení vlády České republiky, toto útlé dílko, které nám představil v květnu tohoto roku, kde se zcela adresně zavazuje k tomu, že podpoří a realizuje projekt vzniku Arcidiecézního muzea v Olomouci, které má být otevřeno v červnu příštího roku. Interpelovala jsem pana premiéra těsně před státním rozpočtem, kde na tento projekt nebyla vyčleněna jediná koruna. Není tam ani v tuto chvíli, a proto se pana premiéra znovu ptám: Jak zajistíte financování tohoto projektu, ke kterému se zavazujete v programovém prohlášení vlády ČR?

Pokud mi pan premiér nebude chtít odpovědět ani podruhé na mou interpelaci, tak budu nucena se obrátit písemně na předsedu Poslanecké sněmovny, které se vláda České republiky zodpovídá. A budu to muset udělat písemně, abych se dočkala odpovědi.

To je zatím ode mne vše. Děkuji vám, paní místopředsedkyně, za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, paní poslankyně, a předtím než dám slovo panu poslanci Františku Benešovi, mi dovolte, abych vám sdělila, že o omluvu z účasti na dnešních ústních interpelacích z důvodu neodkladného pracovního jednání požádal též místopředseda vlády pan Martin Jahn. A ještě chci zdůraznit, že předseda vlády pan Jiří Paroubek je omluven z důvodu účasti na zasedání Evropské rady v Bruselu.

A nyní tedy pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, paní předsedající. Je to neobvyklé, abych využíval nepřítomnosti premiéra k interpelaci, ale ta věc je natolik aktuální, že tu interpelaci přečtu.

Vážený pane premiére, v období mezi roky 1973 až 1982 byly uzavřeny mezivládní dohody o majetkoprávním vyrovnání mezi ČSSR na straně jedné a Rakouskem, Velkou Británií či Spojenými státy americkými na straně druhé. Obsahem těchto dohod byla také náhrada za nemovitosti, které na našem území zanechali občané, kteří se stali občany druhých smluvních stran. V uvedených smlouvách je stanoveno jednoznačně, že zaplacením dohodnutých částek jako odškodnění za majetky, které byly postiženy činností československého státu, budou všechny strany uspokojeny a československé fyzické a právnické osoby budou zproštěny závazků týkajících se všech otázek, které dohody řeší. Je nasnadě, že dohody souvisely i s tehdy aktuální otázkou vrácení československého zlata. Po roce 1990 však v řadě případů došlo k tomu, že v rámci restitučních opatření byly některé nemovitosti vydány jejich předchozím vlastníkům. Na neoprávněnosti takového kroku by nemohla změnit nic ani skutečnost, kdyby snad restituenti uhradili československému státu jím vynaložené prostředky. Takový byl i výrok Obvodního soudu v Praze 7, který se týkal domu čp. 1432 v Praze-Holešovicích. Ani tento jednoznačný výrok však nezabránil podle mne spekulativnímu a neoprávněnému převedení uvedené nemovitosti na osobu žadatele o restituci.

Vážený pane premiére, popisované skutky jsou typické pro období před rokem 1993, tedy do období před vznikem katastrálních úřadů. Vždy jsem předpokládal, že listiny, podle kterých přešlo vlastnictví před rokem 1993, se budou při dalších převodech ověřovat v originálech. Toto však bylo již soudními výroky porušeno. Obracím se na vás proto s naléhavou žádostí, nejen abyste dohlédl na urychlené dořešení vzpomenuté kauzy, inicioval prověrku všech dotčených nemovitostí, ale také předložil Sněmovně novelu katastrálního zákona, která by uvedený nedostatek odstranila. Mám za to, že takovou novelu připravila již vláda v roce 2001.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, tím jsme vyčerpali interpelace na předsedu vlády pana Jiřího Paroubka a přistoupíme k interpelacím na jednotlivé členy vlády.

Nyní tedy je na řadě se svou interpelací pan poslanec Pavel Hrnčíř, který bude interpelovat místopředsedu vlády a ministra financí pana Bohuslava Sobotku. Připraví se pan poslanec Petr Nečas se svojí interpelací na místopředsedu vlády pana Martina Jahna. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane ministře, neomluvený, nepřítomný na zasedání Sněmovny, ač tak je vaší povinností a řekl bych i slušností. Jsem trošku z toho překvapen, že ministr se ani neomluví z jednání Sněmovny. Víceméně daleko víc mě znepokojují zprávy o čerpání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie.

Mé poslanecké kanceláři se množí stížnosti na neúměrnou byrokracii a úřední překážky na tento postup. Dokonce spousta subjektů ruší své žádosti a odstupují od svých projektů na financování z fondů Evropské unie. Já nevím, jaké zkušenosti máte vy, pane ministře - a poslanče, jestli se také stíháte věnovat své poslanecké práci - ale já mám takové informace. Podle mého názoru máme společný cíl, ať jsme z kterékoliv politické strany - vyčerpat co nejvíce peněz z fondu Evropské unie, ať se nám náš příspěvek, který posíláme do Bruselu, vrátí, alespoň tohleto minimálně. Podle informací lidí z praxe ale ministerstvo namísto pomoci klade další a další překážky, takže kromě komplikací z Evropské unie máme ještě další překážky přímo z Ministerstva financí. Konkrétně vaše vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů, se svým přežitým systémem takzvaného ISPROFIN a takzvaných limitek je údajně tou největší brzdou celého procesu.

Vážený pane ministře, nemáte obavy z toho, že nevyčerpáme prostředky z Evropské unie, že dokonce budeme dotovat Evropskou unii? Jste schopen udělat něco pro to, aby byla snížena byrokracie na vašem Ministerstvu financí?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Petra Nečase, aby vystoupil se svou interpelací na místopředsedu vlády pana Martina Jahna. Připraví se pan poslanec Jan Klas, který bude interpelovat ministra vnitra pana Františka Bublana.

Nemám tady zatím žádnou informaci o tom, že by byl pan ministr Sobotka omluven, nicméně není přítomen a podle jednacího řádu, pokud není přítomen ministr, dostanete, pane poslanče, písemnou odpověď do třiceti dnů.

Prosím, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP