(12.50 hodin)
(pokračuje Vnouček)

Tentokrát jsou tyto nové úvěry zacíleny na novelizaci obydlí, což považuji za velmi přínosné, potřebné a správné, protože se jedná o cílovou skupinu mladých manželů nebo rodičů, tudíž domácnosti, které podporu státu jistě potřebují.

Dámy a pánové, zmínil jsem zde jen některé výdajové položky navrženého rozpočtu pro příští rok. Podporuji však rozpočet jako celek a vyslovuji zde své hluboké přesvědčení po dvouleté osobní zkušenosti, že se jedná o rozumný návrh založený především na návratných nástrojích, a zaručují tudíž finanční udržitelnost Státní fondu rozvoje bydlení.

Děkuji za pozornost a doporučuji ke schválení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Vnoučkovi. Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Paní poslankyně Vlčková se ještě hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Jako zpravodaj nemám k tomuto tisku žádný dodatek a doporučuji tisk 1163 schválit tak, jak byl zpracován a předložen.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Zeptám se ještě jednou na to, zda se někdo hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám žádnou přihlášku. Táži se na vaše přihlášky. Nehlásí se nikdo. Končím podrobnou rozpravu.

Můžeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, tak jak nám bylo rozdáno a tak jak nás s ním seznámila zpravodajka výboru paní poslankyně Miroslava Vlčková.

Přivolám ještě naše kolegy. Mám zde nejprve žádost na vaše odhlášení. Prosím, abyste se ještě jednou zaregistrovali. Zároveň prosím pana ministra, aby sledoval, zda mám zde správný text usnesení, o němž máme nyní hlasovat.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2006."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 909. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 909 z přítomných 98 pro se vyslovilo 82, proti 6. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Končím dopolední část našeho jednání, ale prosím ještě o pozornost, než odejdete, aby nám bylo všem jasné, jak bude pokračovat odpolední jednání.

Od 14 hodin 30 minut začnou ústní interpelace. Po jejich skončení na základě včerejší dohody u pana předsedy Poslanecké sněmovny budeme pokračovat bodem číslo 20. Po tomto bodu navrhuji, tak jak jsme se o tom před chvilinkou bavili s předsedou Poslanecké sněmovny, abychom pokračovali body číslo 39, bodem číslo 102, tedy dvěma body, které jsme nestihli projednat a byly zařazeny na dnešní jednání. Dále navrhuji, aby dalším bodem byly body, které nebyly projednány včera, tedy bod číslo 26, zákon o bankách, druhé čtení, a bod číslo 24, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění ve druhém čtení. Toto je můj návrh toho, jak budeme odpoledne pokračovat.

Začínáme tedy ve 14 hodin ústními interpelacemi na předsedu vlády, poté na jednotlivé ministry. Do 14.30 je přestávka, ve 14.30 začínají interpelace.

 

(Jednání přerušeno ve 12.54 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP