(12.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. To byla poslední přihláška do podrobné rozpravy. Já se táži, zda se do podrobné rozpravy ještě někdo hlásí. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

S faktickou poznámkou se nyní hlásí… Já jsem nepostřehla. Nejprve pan kolega Vlček? Ne. Faktická poznámka, pan kolega Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Já teď vystupuji jménem poslaneckého klubu KDU-ČSL a žádám o přestávku pro jednání klubu do začátku interpelací. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ještě má slovo pan poslanec Vlček a poté se rozhodneme.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Paní předsedající, dámy a pánové, já bych trošku modifikoval, nebo kdyby pan kolega Janeček na to přistoupil, já bych byl pro, abychom se dohodli na tom, že o tomto usnesení, je to tak závažné, musíme hlasovat, až budou rozdána na stůl tato usnesení, abychom to měli před sebou.

Takže navrhuji, abychom hlasovali o tomto usnesení až zítra a pokračovali dále v projednávání bodů, které máme podle našeho programu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já vidím, že pan kolega Janeček souhlasí s tímto vaším návrhem. Budeme tedy za chvilku, až se dostaví naši kolegové, hlasovat o návrhu pana poslance Vlčka na přerušení tohoto bodu po skončení podrobné rozpravy a doprojednání zítra. O přesném zařazení se dohodneme zítra ráno během té první půlhodiny našeho jednání. Já doufám, že je všem známo, o čem bychom měli hlasovat.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 907 a táži se, kdo souhlasí s přerušením tohoto bodu po podrobné rozpravě a doprojednáním zítra. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tak teď musím oznámit výsledek. Bylo to hlasování pořadové číslo 907. Přítomno nás bylo 134. Pro se vyslovilo 57, proti 5. Tento návrh nebyl přijat.

 

Ale mezitím za mnou přišel pan místopředseda Kasal, který říkal, že chtěl, abych vás odhlásila před hlasováním. Já jsem tuto jeho žádost nezaregistrovala. Čili budu maximálně tolerantní k panu předsedovi a beru to na sebe a řeknu, že tedy toto hlasování bylo zmatečné. Odhlašuji vás všechny. Prosím o novou registraci.

 

A budeme hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 908, které zahajuji, o přerušení tohoto bodu. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 908. Z přítomných 107 pro 64, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji tedy projednávání bodu číslo 173, zprávy vlády. Budeme pokračovat zítra a rozhodneme se teprve, kam zařadíme během zítřejšího dne tento bod.

 

Můžeme pokračovat dalším bodem, který máme ještě v programu schůze pevně zařazený a dnes pevně zařazený jako pátý bod. Je to bod číslo

 

182.
Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2006
/sněmovní tisk 1163/

 

Požádám pana ministra pro místní rozvoj Radko Martínka, aby nám uvedl tento návrh.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, dovoluji si uvést úvodní slovo k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2006.

Já bych, protože tisk máte před sebou a nemá cenu tady opakovat to, co máte před sebou a co jste si pročetli, upozornil jenom na asi tři momenty. Ten nejdůležitější je, že fond bydlení pokračuje v tom svém systému přechodu z nenávratné podpory na návratnou podporu, protože dotační nástroje představují na příští rok už jenom 38 % celkových výdajů. Dovolil bych si upozornit, že novou součástí výdajů fondu je podpora družstevní bytové výstavby.

Pokud se týká celkových příjmů a výdajů, tak celkové příjmy fondu činí 647 milionů plus zůstatek z roku 2005 13 miliard 483 milionů, což znamená, že celkové finanční prostředky, které jsou k dispozici, jsou 14 miliard 330 milionů korun. Pokud se týká výdajů, tak celkové výdaje činí 6 miliard 445 milionů korun. Konečný stav oběžných aktiv k 31. 12. 2006 je předpokládán 15 miliard 424 milionů. Z těchto čísel jednoznačně vyplývá, že fond může pokračovat ve své činnosti, není omezován finančním nedostatkem a bude moci vykonávat činnost, pro kterou byl zřízen, to znamená podporu bytové výstavby, která činí zhruba asi 6,5 miliardy korun.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Předložený tisk projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení tohoto výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1163/1. Požádám nyní zpravodajku výboru paní poslankyni Miroslavu Vlčkovou, aby nás informovala o jednání výboru.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážená paní předsedající, vážení přítomní, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 55. schůzi po odůvodnění Ing. Daniely Grabmüllerové, ředitelky odboru Ministerstva pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslankyně Miroslavy Vlčkové a po rozpravě přijal usnesení, kterým 1. doporučuje Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2006, sněmovní tisk 1163, projednat a schválit, 2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, 3. ukládá předsedovi výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se o slovo…

 

Poslanec František Vnouček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se jako bývalý náměstek ministra pro místní rozvoj stručně vyjádřil k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2006. Rád zde konstatuji, že před vámi nyní leží výsledek práce, na které jsem se dříve částečně podílel, a proto mi dovolte vyjádřit svou plnou podporu nejen této mně známé části rozpočtu, ale i ostatním novým položkám, které na existující systém podpory bydlení organicky navazují.

Pod položkou "dotace obcím na výstavbu nájemních bytů" rozumějte výstavbu nájemních bytů se sociálním určením, tedy zacílený dotační program, který od roku 2003 plní svou systémovou funkci podporovat jen ty rodiny, které to potřebují. Plně proto podporuji pokračování tohoto programu, byť se jedná o nevratnou formu podpory.

Pod položkami "dotace bytovým družstvům na výstavbu družstevních bytů" a "úvěry bytovým družstvům na výstavbu družstevních bytů" rozumějte nově startující sytém, u jehož zrodu jsem stál, a který, jak doufám, pomůže k oživení družstevní výstavby, přičemž hlavní část podpory se i s úroky státu vrátí.

Pod položkou "úvěry mladým lidem na modernizaci bytů" rozumějte nový úvěrový produkt, který navazuje na tzv. novomanželské půjčky na výstavbu bytů nebo pořízení poskytované od prosince roku 2004.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP