(12.30 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Asi tolik v odpovědích. Já jsem přesvědčen, vážené poslankyně a páni poslanci, že vláda nepochybila, při stanovení jak podmínek zadávací dokumentace vycházela ze zkušeností sousedních zemí. A pokud se podaří tento systém implementovat, tak ne že by to byla ostuda, ale budeme hrdi na to, že od nás tyto zadávací podmínky přebírají jiné země, a tento systém bude podobně implementován v rozhodující části Evropy, u našich sousedů, a že tento systém už teď je interoperabilní s ostatními systémy, je modulově obnovitelný, a myslím, že splňuje veškeré nároky, které Česká republika očekává od tohoto systému.

Doporučuji, aby se Sněmovna případně zabývala tímto výběrovým řízením, až skončí práce orgánu dohledu, a aby sledovala také implementaci. Myslím si, že to bude skutečně spíše dobrá vizitka vlády než její ostuda.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře, za vaše závěrečné slovo. Nyní po závěrečném slově po všeobecné rozpravě je prostor pro pana zpravodaje. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Miroslav Máče: Úvodem bych řekl, že pan ministr mlží mnohé skutečnosti. Budu postupovat v tom sledu, jak on odpovídal.

Jednak tvrdí, že stát má palec nad inovačními prvky. Já osobně se domnívám, že Ředitelství silnic a dálnic je organizace, která má zcela jiné úkoly, než se zabývat pokrokovou informační technologií, která je vyžadována v tomto cíli, v tomto zpoplatnění. Myslím si tedy, že zrovna Ředitelství silnic a dálnic z hlediska inovací tohoto systému asi není ten nejlepší podnik a nejlepší firma.

Pokud opravdu je tu nebezpečí, že spotřeba peněz nebo náklady budou až 30 % vybíraného mýtného, je to možná pochopitelné jen z toho, že těch mýtných úseků v první fázi je 352, v druhé 500, a pokud bychom měli rozšířit tento systém na celé území, tak dojdeme k hazardnímu číslu. Uvědomíme-li si, že k těmto mýtným úsekům musíme zavést nějakou elektrickou energii a zase podobné další spojení, náklady nebudou minimální. Jiné technologie asi mají náklady menší.

Co se týká výběrového řízení. Nebránilo nám, abychom udělali dvoukolové výběrové řízení. Není pravda, že ten systém výběrových řízení, který byl, je jediný možný.

Co se týká technologie, nebudu to probírat, ale jenom bych řekl jednu podstatnou věc. Státní fond dopravní infrastruktury se ujal této činnosti za dobu dvou a půl měsíce. Já jsem nastoupil 1. srpna, 30. října jsme odevzdávali velice důležité materiály, ať to byl zákon o pozemních komunikacích, a nebudu se stydět a řeknu, že byl z dílny advokátní kanceláře Bělina a Kříž, ať to byl i návrh zadávací dokumentace na provozování systému výběrového řízení, nestydím se, bylo to z dílny poradenské společnosti TÜF a KPMG. To nejsou společnosti nezajímavé, to jsou prestižní společnosti. Ty věděly, co píší. A to, že současně v té době, kdy tyto společnosti pracovaly na těchto materiálech - a my jsme všechny materiály a každý krok konzultovali s řídící skupinou, což byli zástupci všech ministerstev, a všechna ministerstva věděla, co děláme, a mohla se v každém týdnu k tomu vyjádřit, a pan Kubínek, který řídil tuto řídící skupinu, dobře věděl, co děláme. Ministerstvo se zachovalo k nám tak, že nám nesdělilo vůbec, že má nějakou poradenskou společnost Deloitte a dělají zcela něco jiného. To jsme se dozvěděli až potom, co jsme ty materiály odevzdali. My jsme chtěli spolupracovat s ministerstvem, ale ministerstvo nemělo sebemenší vůli nám odkrýt své karty. My jsme tu Státní fond dopravní infrastruktury, je tu ministerstvo - a my jsme hráli proti sobě, akorát my jsme to nevěděli. A takto se dá řídit stát? To snad ne!

Já osobně jsem z plánovaných 17 lidí nabral 5 lidí do konce října. Měli jsme utratit 100 milionů korun. Ano, my jsme utratili 6 milionů korun a bylo nám vyčítáno, že jsme utratili tak málo. Já jsem nemohl vzít 17 lidí, abych jim ještě v době výpovědní říkal všem, že máte výpovědi. Musel jsem to udělat, bohužel. A vy si nedovedete představit, jak je to špatné, když Ministerstvo dopravy není ani schopno se o ty lidi, co jsme tam dělali, postarat, ti dostali všichni výpověď. A nikdo se o nás nestaral, ani nás nikdo nechtěl na ministerstvo, abychom v našem díle pokračovali. Tak to chodí v tomto státě!

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji za jeho závěrečné slovo po všeobecné rozpravě.

A nyní jsme ve fázi, kdy přistupujeme k rozpravě podrobné. Do této podrobné rozpravy mám tři přihlášky. Nejprve poprosím pana kolegu Ladislava Šustra, poté pana místopředsedu Vojtěcha Filipa a pak pana kolegu Františka Koníčka. Nejprve tedy má slovo pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pouze navrhnu usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu vlády o práci Ministerstva dopravy v souvislosti s vyhlášením a hodnocením veřejného výběrového řízení o zavedení systému elektronického mýtného pro nákladní automobily v České republice.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. A prosím tedy pana místopředsedu Vojtěcha Filipa.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, paní a pánové, budu stručný a opravdu se omezím na podrobnou rozpravu, protože kdybych měl reagovat na závěrečné slovo pana ministra, tak bych ho musel minimálně upozornit na to, aby si alespoň přečetl zákon č. 40/2004 Sb. a nesnažil se nám vykládat, že je v něm něco jiného, než v něm skutečně je, protože jsme ho schvalovali.

Jinak k jeho poznámce, že Evropská komise dál nečiní, připomínám, že dnešního dne Evropský parlament schválil novou směrnici slaďující pravidla pro výběr poplatků za používání silnic a dálnic nákladními vozidly v celé Evropské unii. Mohl by to vědět, protože o tom byl informován.

A nyní návrhy na usnesení. Vzhledem k tomu, že chci být velmi vstřícný, přednesu dva. Není to vstřícnost vůči Ministerstvu dopravy, ale vůči Úřadu pro hospodářskou soutěž, a chápu, že bychom mohli v podstatě omezit práci tohoto úřadu, a to opravdu nechci.

Čili alternativa 1: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě České republiky, aby po projednání uložila Ministerstvu dopravy České republiky v případě rozhodnutí orgánu dohledu, že vyloučení nabídek je neúčinné, aby v souladu s názorem orgánu dohledu Ministerstvo dopravy pokračovalo ve vyhodnocení účastníků veřejného výběrového řízení.

Pokud nebude přijato, trvám na tom, aby Poslanecká sněmovna doporučila vládě České republiky, aby po projednání uložila ministru dopravy zrušit v souladu se zákonem č 40/2004 Sb. výběrové řízení na dodávku systému elektrického mýtného pro nákladní automobily v České republice.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Prosím nyní pana poslance Františka Koníčka.

 

Poslanec František Koníček: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, omezím se jenom velmi stručně na jednu záležitost, na kterou chci stručně reagovat, a pak bych dal k procedurálnímu návrhu, který zde přednesl pan místopředseda Filip, své stanovisko.

Není bohužel z toho pohledu, tak jak tady zaznělo, zcela určitě pravdivá záležitost o věcech hodnocení a kvalifikace. V té zprávě, a musím to říci jako v reakci, jsem nečetl, že by zbývající nabídka byla hodnocena. V té době jsem už nebyl členem hodnotící komise, protože jsem rezignoval a jednání komise opustil, takže toto je pouze to, kde čerpám z této zprávy. A jestli tato nabídka, prosím pěkně, nebyla hodnocena, nedostal jsem žádnou zásadní relevantní a důležitou informaci o tom, jakým způsobem byly prokazovány reference toho řekněme jako vítěze označeného uchazeče podle bodu 6.2.1.; to mi prostě není zřejmé, to jde proti logice věci a já tomu prostě nerozumím. Zatímco u ostatních uchazečů k tomuto faktickému hodnocení došlo. To je prostě záležitost, která si zasluhuje pozornost. A pokud chceme být stejně korektní ke všem uchazečům, prosil bych o to, aby to bylo skutečně jaksi reflektováno.

A nyní mi dovolte konstatovat jednu záležitost. Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby alternativní návrh, tak jak byl přednesen panem místopředsedou Filipem, tato Poslanecká sněmovna v tom pořadí, tak jak by nastaly ty skutečnosti, podpořila. Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP