(10.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Jiný systém, který by například umožňoval střední pás ve středu dálnice, tak není využit a v podstatě zdražujeme tento systém už samotným zadávacím řízením. V tomto ohledu pan ministr nám přečetl to, co jsme dostali písemně, ale na to, na co jsem se ho ptal už v průběhu druhého čtení zákona o pozemních komunikacích, mi neodpověděl.

Třetí věc, která je zajímavá, je to, jakým způsobem bylo použito řekl bych neprávních kroků, protože pan ministr řekl jednoznačně, že Ministerstvo dopravy jako zadavatel posuzovalo věci striktně podle zákona. V tom případě se ho tedy ptám, v které části zákona č. 40/2004 Sb. je slovo vyloučení nabídky, protože pokud jde o vyřazení nabídky, má to svá pevná pravidla. V tomto ohledu mi jeho odůvodnění připadá spíš zmatečné a zavádějící, než aby vedlo k tomu výsledku, kterého se máme dobrat, to znamená posouzení, jestli Ministerstvo dopravy v této konkrétní věci postupovalo s péčí řádného hospodáře.

Nejedná se o žádnou maličkost. Jedná se o zakázku za 22 miliard korun. Já chápu, že to může být pro někoho velmi málo, protože celkový objem státního rozpočtu je 900 mld. Kč a 22 miliard se může někomu jevit jako malá zakázka. Mně se zdá jako veliká zakázka, když si uvědomím, že tento systém, tak jak řekl pan ministr dopravy při projednávání druhého čtení zákona o pozemních komunikacích, že má sloužit vlastně tři roky a pak má být nahrazen. Jestli tedy můžeme ze státního rozpočtu na tři roky vyhodit 22 miliard, tak já si to nemyslím a budu zastávat stanovisko, které v této Sněmovně řekl cca před rokem bývalý ministr a šéf Legislativní rady vlády pan dr. Bureš, který říkal, že pokud jde o přechodné období, je možné postupovat i jiným způsobem. Ten jiný způsob jsem nakonec do § 22 odst. 3 ve druhém čtení zákona doplnil. A trvám na tom, že tento systém je lacinější, výhodnější a umožňuje nám rozhodnout jiným způsobem, než se Ministerstvo dopravy chystá.

Další věc je otázka toho - a nechci tady zasahovat do těch vědomostí a schopností, které má kolega František Beneš - proč není využit systém, který kdysi byl zadán jiným českým státním organizacím, tzn. systém monitorování našeho území pomocí satelitu a jednotlivých monitorovacích míst, když tímto systémem jsou například sledována auta, která mají GPS systém, a samozřejmě lze pro každou soukromou firmu kontrolovat pohyb jejích vozidel. Nakonec je na to reklama, pravděpodobně ta firma vydělává dost velké peníze, když může neustále ve všech radiostanicích i v televizi reklamovat to, že pokud chceme vědět, kde jezdí naše firemní auta, tak si můžeme pořídit kartu CCS a přes ni si koupit onen monitoring. V tom případě jde o druhé pochybení ústředního orgánu státní správy ve věci dopravy České republiky, protože v ten moment nebyl schopen využít jiný majetek, který stát už předtím vytvořil, ať už jde o majetek hmotný nebo nehmotný. Na tuto otázku pan ministr evidentně neodpověděl, resp. odpovědět nechce.

Další věc je jasná aspoň těm, kteří se tím začali zabývat. Možná že není jasná panu ministrovi anebo není jasná těm, kteří o tom zatím píší, protože kdyby novináři měli informaci, že u nás je v provozu nebo projede naším územím cca 90 tisíc aut nad 12 tun a že roční kupon má cca jenom 40 tisíc aut, to znamená, že 50 tisíc aut je těch, která by byla zpoplatněna výkonovým mýtným. A v tomto ohledu jsem také neviděl nic, co by mohlo být v zadávacích podmínkách a co by mohlo odpovídat na tuto otázku.

A předposlední věc je ta, kterou jsem tady už namítl, a říkal jsem ji i soukromě panu ministrovi. Pokud vybereme systém, jehož bází je rám, tak nechť mi odpoví pan ministr na to, jakým způsobem bude budovat rámy, když chce rozšiřovat dálnici D1 o třetí pruh v obou směrech. V tom případě ty rámy buď budou muset zasáhnout rovnou do jiného prostoru, a budeme muset tedy dopředu říci, jakým způsobem a v jakých etapách se bude dálnice D1 rozšiřovat, nebo jestli se bude vůbec rozšiřovat, a případně, kdo zaplatí likvidaci těch rámů za tři roky, až tento systém bude v rozporu s evropskými pravidly a bude muset být přeměněn na systém jiný.

Poslední věc, kterou bych chtěl říci. Není mým zájmem tady lobbovat za tu nebo za onu soukromou firmu. Nejsem v žádném střetu zájmu. Jsem jenom přesvědčen o tom, že pokud se dozvím o rozhodnutí, které může vážným způsobem zatížit státní rozpočet, který evidentně vychází jako neefektivní, tak je pravděpodobně nutné, abychom se tím zabývali.

Jsem přesvědčen, a v podrobné rozpravě se o to pokusím, navrhnu, a říkám to dopředu, usnesení Poslanecké sněmovny, které bude docela jednoznačné: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě České republiky, potažmo Ministerstvu dopravy, aby v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. výběrové řízení od počátku zrušila.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Filipovi. Nyní bude hovořit pan poslanec František Beneš, připraví se pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych využil této příležitosti a abych vás informoval o tom, co pravděpodobně ani vládní úředníci dobře neznali v době, kdy se zamýšleli nad systémem zavedení mýtného v naší republice.

Vláda pravděpodobně nevěděla, že orgán státní správy, zeměměřictví a katastru od roku 2004 vybudoval jako součást geodetických základů České republiky síť globálních navigačních permanentních stanic, která se nazývá CZEPOS. Těchto 26 permanentních stanic vysílá korekční data k těm údajům, které si může kdokoliv chytit na svém jednoduchém satelitním přijímači, a ta korekční data určí polohu každého předmětu s přesností v té nejjednodušší formě na 10 cm. Myslím si, že to je dostatečná přesnost, abychom rozlišili, zda kamion jede po dálnici, nebo po souběžné silnici. Z přímých dat navigačních družic, např. systému GPS nebo z Glonasu, které jsou dneska provozovány a u nás se přijímají, taková přesnost není možná a mohlo by dojít ke sporům. Ale ani tady by to nevadilo, spory by nemusely být, protože vím, že silniční databanka v Ostravě si nechala zaměřit síť dálničních křižovatek s přesností, která vylučuje, aby mohlo dojít k omylům při virtuální kontrole toho, kudy skutečně onen kamion projížděl.

Podivuji se tedy, že jiný orgán státní správy tuto okolnost nezohlednil ve svých podmínkách pro výběrové řízení, a považuji to za obrovskou chybu. Proč platit za něco, co jsme už všichni jednou zaplatili? A pokud zde bude například namítáno, že evropský systém Galileo, který tady už byl vzpomínán, ještě není aktivní, chtěl bych poděkovat Sněmovně, že jsme přispěli svým dílem k tomu, aby se tento systém mohl rozvinout, tak na této situaci se nic nemění. Nemění se proto, že všechny tyto navigační systémy ve svých zařízeních jsou kompatibilní, aparatury, které mají potřebnou úroveň, přijímají všechny systémy a může se přecházet plynule z jednoho systému na druhý.

Abych podtrhl to, co říkám, musím se přiznat nikoliv ke střetu zájmu, ale musím se přiznat k tomu, že střet zájmů nevidím z toho důvodu, že se jedná o zájem státní správy, že jako zaměstnanec zeměměřického úřadu, který je dočasně uvolněn pro práci ve Sněmovně, jsem byl v roce 1997 jmenován zástupcem České republiky pro nové evropské výškové systémy založené právě na principu GPS. A mohu vás ujistit, že naše geodetické systémy jsou natolik přesné, že poté co jsme provedli měření, která nemají ve světě obdoby, zaměřili jsme simultánně polohu přesných stanic geodetických bodů od Kavkazu až po Grónsko, jsme zjistili, že přesnost našich výšek je lepší než 10 cm a že není potřeba vůbec nic měnit. Myslím si, že resort zeměměřictví a katastru je dostatečně připraven a že jeho služeb mělo být využito.

Prosím, abyste tuto informaci uvážili, až se budete rozhodovat o navrhovaných usneseních. Za to vám děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Benešovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Ladislav Šustr, a připraví se pan poslanec František Koníček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP