(9.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům. Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru a já se táži, zda má někdo nějaký jiný návrh.

 

Pokud ne, přistoupíme k hlasování 901. Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s návrhem na přikázání hospodářskému výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 127 poslanců, 96 bylo pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

 

Nezbývá mi, než konstatovat, že byly splněny veškeré náležitosti, které bylo možno projednat v rámci prvého čtení. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji a končím projednávání bodu 45.

 

Budeme se věnovat bodu, který má pořadové číslo 64, což je

 

64.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1191/ - prvé čtení

 

Mám tady napsáno, že vám mám oznámit, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu o 30 dnů.

Nyní prosím opět místopředsedu vlády pana Bohuslava Sobotku, aby v zastoupení pana ministra Urbana uvedený návrh uvedl.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl tuto novelu zákona o živnostenském podnikání.

Projekt zvaný zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání, který je promítnut do nyní předkládaného návrhu zákona, vznikl z potřeby zefektivnit dosavadní postupy při zahájení podnikání a také postupy, které jsou voleny administrativně v průběhu podnikání. Podstatou a účelem návrhu zákona je snaha co nejméně zatěžovat budoucího podnikatele složitými a především četnými administrativními kroky, které jsou ovšem nezbytné k zahájení podnikání. Začínající podnikatelé a podnikatelé, kteří už působí v podnikatelském prostředí, budou moci využívat nabídky odborné pomoci a poradenství ze strany profesionálních odborníků centrálních registračních míst, která byla už v únoru letošního roku zřízena na jednotlivých živnostenských úřadech. Po přijetí předkládaného návrhu zákona si v centrálním registračním místě stávající podnikatel vyřídí všechny nutné formality, čímž se podstatně zkrátí celý proces založení firmy. Úředníci centrálního registračního místa za podnikatele obstarají úkony, které se týkají evidenční činnosti vůči finančním úřadům, okresním správám sociálního zabezpečení, úřadům práce apod. V současné době již poskytují všechna centrální registrační místa rozšířenou informační službu, disponují formuláři, které jsou nutné pro vedení daňové registrace a k oznámení odpovídajících skutečností České správě sociálního zabezpečení a úřadům práce.

Návrh zákona připravilo Ministerstvo průmyslu, přirozeně ve spolupráci s věcně příslušnými resorty, ale také s agenturou CzechInvest, zástupci samosprávy, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a obchodu a dalších subjektů, které jsou dnes sdruženy v Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí. Lze tedy říci, že návrh vznikl na základě konsensu širokého množství subjektů. Má také naši podporu.

Vzhledem k tomu, že navržené změny významným způsobem přispějí k rozvoji podnikání a tím i k dalšímu posílení české ekonomiky, je žádoucí pokud možno co nejrychlejší zavedení celého systému do praxe. Z uvedeného důvodu také vláda navrhla, jak již avizoval pan místopředseda, zkrácení lhůty pro projednání ve výborech o 30 dnů. Dovoluji si proto požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády. Dámy a pánové, organizační výbor určil jako zpravodaje někoho jiného a my musíme hlasováním potvrdit ve funkci zpravodaje předsedu hospodářského výboru.

 

Věřím, že to nebude činit nikomu žádný problém, přesto je potřeba se s tím vyrovnat v hlasování pořadové číslo 902. Kdo souhlasí, aby zpravodajem pro prvé čtení byl pan poslanec Josef Hojdar, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 128 přihlášených bylo 85 pro, nikdo proti - takže jste se stal zpravodajem pro prvé čtení, pane předsedo.

 

Poslanec Josef Hojdar: Děkuji, pane místopředsedo, a děkuji Sněmovně za důvěru. Jenom chci omluvit pana kolegu Melčáka, který je služebně v zahraničí, protože při plánování jeho zahraniční cesty nemohl vědět, že Sněmovna úspěšně bude fungovat ještě tento a další týden.

Chci zde navázat na to, co řekl pan místopředseda vlády při uvádění této novely. Novela vychází z tlaku naší podnikatelské veřejnosti na to, aby formuláře a přijímání lidí k podnikání se výrazně zjednodušilo, aby podnikatelé nebyli zatěžováni neúměrným množstvím administrativních úkonů. Myslím, že toto je záležitost, o které jsme se v hospodářském výboru bavili mnohokrát, a myslím, že i ODS v tom bude mít pocit, že se udělalo něco pozitivního pro podnikatelskou veřejnost, protože body, které jsou zde uvedeny a které se skutečně navrhly do této novely, vycházejí i z podnětů, které jsme projednávali a na které byl kladen velký důraz i ze strany ODS. Je nutné, abychom si uvědomili, že zjednodušená administrativa bude i jakýmsi motorem pro podnikatelskou veřejnost a že podnikatelská veřejnost si uvědomí, že všechny úřady, které podnikatelé museli navštívit a žádat o něco, tak tady budou konečně sloužit jejich práci, a ne že to je naopak. Uvědomí si, že i daně, které odvádějí, budou nějakým způsobem sloužit v jejich prospěch.

Proto doporučuji Poslanecké sněmovně, aby tato novela byla postoupena hospodářskému výboru pro další jednání a aby tak, jak navrhla vláda, byl zkrácen termín o 30 dní, abychom co nejdříve mohli podnikatelské veřejnosti umožnit užívat plody této novely. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Hojdarovi a otevírám obecnou rozpravu. Zdá se, že se nikdo do rozpravy nehlásí. Hlásí se…

Musím vás seznámit s tím, že pan poslanec Ladislav Urban má náhradní kartu číslo 20.

 

Poslanec Ladislav Býček: Nezbývá, než abych se představil, protože pan předsedající neřekl moje jméno, takže nevím, jestli vůbec mám právo vystoupit. (Předsedající: Omlouvám se.) Jsem poslanec Býček.

Chtěl bych se vyjádřit k předkládané právní normě. Koukám, že kolega Hašek z našeho kraje tu má nějaký…

Samozřejmě souhlasím s tím, co bylo uvedeno v úvodních slovech jak zpravodaje, tak pana místopředsedy vlády, že cílem je jednoznačně zjednodušit postupy při registraci podnikatelů. Ten směr, který je zde naznačen, je dle mého názoru správný směr, ale já bych nevystupoval, kdyby to nemělo ale. Tam je právě ten problém, že to vše, co je v zákoně uvedeno, může fungovat až po přijetí obecné právní úpravy sdílení dat ve veřejném sektoru či vzniku některých informačních systémů, a to zejména registru dlužníků státu. Do té doby, tak jak je v návrhu a v důvodové zprávě uváděno, že bude postupováno formou písemnou či elektronickou v komunikaci mezi úřady veřejné správy. Ano, ale s jakou rychlostí budou tyto úřady mezi sebou komunikovat?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP