(9.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Odůvodnění by lépe než já přednesl pan poslanec Vidím, ale protože zaznělo včera již dvakrát, tak myslím, že o tom mohu dát hlasovat.

Pan poslanec Vidím mi pomůže s odůvodněním.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, pane místopředsedo. Paní a pánové, hovořil jsem včera o tom na organizačním výboru a setkal jsem se s pochopením. Vzhledem k tomu, že návrh změny zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny nemůže předložit nikdo jiný nežli poslanci, není to úkolem vlády ani kohokoli druhého, je nezbytné, aby také tento poslanecký návrh, který je ovšem návrhem organizačního výboru, byl projednáván v onom bloku prvních čtení předložených vládou. Čili chtěl bych vás požádat o to, abychom předřadili tento návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Kdo souhlasí s odůvodněním pana poslance Vidíma, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování s pořadovým číslem 898 končí. Účastnilo se 122 poslanců, 87 pro, nikdo proti.

 

V hlasování, které má pořadové číslo 899, se táži, kdo souhlasí s pevným zařazením tohoto bodu - jako sedmý bod dneska dopoledne. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 122 poslanců, 86 pro, nikdo proti, takže návrh byl přijat.

 

Takže věřím, že jsme se vyrovnali se vším, co bylo předmětem naší ranní půlhodinky. Připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím. V 11 hodin 30 minut proběhne jejich slosování.

 

A nyní se tedy budeme věnovat bodu 45. Bod

 

45.
Vládní návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými
k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
/sněmovní tisk 1162/ - prvé čtení

 

Místo omluveného ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana vystoupí s odůvodněním místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych za pana ministra Urbana uvedl vládní návrh zákona o nakládání s některými věcmi určenými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky.

Cílem předkládaného návrhu zákona je vytvoření právní úpravy pro nakládání s bezpečnostním materiálem, protože nakládání s touto komoditou v současné době nepodléhá žádnému povolovacímu ani kontrolnímu režimu. Jedná se vlastně o vyplnění vakua v našem právním řádu a úpravu nakládání s těmi typy zboží, které není pokryto stávajícími právními předpisy v této oblasti, zejména zákonem o zbraních a střelivu, o výbušninách apod. Má být také do budoucna zabráněno tomu, aby nedocházelo k nekontrolovatelnému shromažďování nebo jinému nakládání s těmito komoditami, a mají se tím omezit případná bezpečnostní rizika z tohoto vyplývající.

Přitom se ukázalo jako nezbytné upravit jednak vstup do podnikání v oblasti bezpečnostního materiálu, tak také i nakládání s bezpečnostním materiálem mimo podnikatelskou činnost. Navrhuje se, aby podnikatelské subjekty mohly nakládat s bezpečnostním materiálem na základě koncese, k jejímuž vydání se vyjadřuje příslušný orgán Policie České republiky. Pro nakládání s bezpečnostním materiálem mimo podnikatelskou činnost nebude vyžadováno úřední povolení, bude však příslušným útvarem policie vydáváno potvrzení o registraci, a nakládání s bezpečnostním materiálem bude podléhat evidenci a dohledu ze strany policie. Dovoluji si proto požádat o podporu této normy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády a ministře financí. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení, kterým je pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážený pane místopředsedo vlády - víc z vlády tady nikdo není - dámy a pánové, máme předložen návrh zákona. Jedná se o jakýsi, jak už řekl pan místopředseda vlády, zbytkový zákon, protože dosud máme platné zákony týkající se vojenského, resp. bezpečnostního materiálu… Těchto zákonů máme šest. Dovolte, abych je ocitoval, abychom si uvědomili, v čem máme řešení. Je to zákon číslo 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, zákon číslo 119/2002 Sb., o zbraních, zákon číslo 119/2002, tam mám asi nějakou chybu, o střelných zbraních a střelivu, zákon číslo 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, zákon číslo 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických, eventuálně biologických a toxinových zbraní. A ten šestý je zákon číslo 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. Předložený zákon se tedy zabývá pouze tím, co není řešeno v těchto výše uvedených zákonech, tedy jakési zbytečky.

Rád bych podotkl, že tento návrh zákona nepřejímá žádný z právních předpisů Evropské unie a jedná se o čistě národní úpravu, která není s právem Evropských společenství v rozporu, protože oblast nakládání s bezpečnostním materiálem není řešena žádným konkrétním právním předpisem Evropských společenství.

Já se domnívám, že lze právem předpokládat, že v další budoucnosti někdo opět objeví nějaký další zbyteček, který není pokryt tímto návrhem o zbytečcích, a tak nám vláda předloží další návrh zákona o posledních zbytcích, které nebyly pokryty tímto zákonem o zbytcích. A protože z tohoto důvodu považuji tento návrh za pouze další komplikování našeho právního řádu a jsem přesvědčen o tom, že ony zbytky lze dodělat do stávajících šesti zákonů, ale to vláda při projednávání záměru tohoto zákona odmítla, navrhuji vrácení tohoto návrhu zákona vládě k dopracování, a to zapracováním do stávajících zákonů.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu zpravodaji Karlu Vymětalovi a otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí do obecné rozpravy, takže obecnou rozpravu končím a ptám se pana ministra, zdali chce vystoupit se závěrečným slovem.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl pouze uvést k tomu návrhu, který zde zazněl, že s tímto návrhem nemohu souhlasit. Ten návrh zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem vznikal delší dobu. Předcházel mu věcný záměr, ten obsahoval několik variant řešení a jednou z variant byla i novelizace zákona o zbraních a střelivu. Ta však byla odmítnuta příslušným resortním ministerstvem, čili Legislativní rada vlády rozhodla o tom, že bychom měli jít cestou samostatného zákona. Čili předkladatel vyhověl stanovisku Legislativní rady vlády a vláda následně schválila samostatný zákon.

Domnívám se tedy, že z tohoto pohledu byly dodrženy všechny principy legislativního procesu tak, jak má být, a nyní záleží na Poslanecké sněmovně, jak se v té věci rozhodne. Já přirozeně jako zástupce předkladatele nemohu dát kladné stanovisko k návrhu, který zde předložil pan poslanec Vymětal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře, a prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Já rozumím panu ministrovi, že nemůže nic jiného za vládu udělat, než jaksi žádat, aby se projednal tento zákon. Přes to všechno já se domnívám, že tento zákon o zbytcích je zbytný a že je možno to zapracovat do stávajících zákonů, jak jsem řekl. Takže trvám na svém návrhu na vrácení vládě k dopracování. To je všecko.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Takže nezbývá mi nic jiného, dámy a pánové, než vás požádat, abyste v hlasování s jubilejním číslem 900 rozhodli o návrhu pana poslance Karla Vymětala na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 126 poslanců. Návrh pana poslance Vymětala získal podporu třiceti šesti, odpor čtyřiceti. Výsledek je, že návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP