(15.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, dovolte mi, abych vás požádal, aby v souvislosti s tím, že policii utekl pan Krejčíř a Policie České republiky utrpěla vážný šrám na své prestiži, měla možnost svoji prestiž vylepšit, a to důsledným objektivním a profesionálním prošetřením okolností, které předcházely uvalení nucené správy na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu.

Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně hovoří, že kontrolu hospodaření provádí Ministerstvo zdravotnictví, a to v součinnosti s Ministerstvem financí. Zápis z předávání protokolu o výsledku kontroly jasně hovoří, že zástupci Ministerstva financí konstatují, že uvedené úpravy v kontrolním protokolu nebyly provedeny v součinnosti obou ministerstev. Jinými slovy - tento zápis je důkazem toho, že byl porušen zákon. Přesto na základě takového porušení zákona bylo rozhodnuto na základě uvedeného protokolu o uvalení nucené správy.

Myslím si, že je potřeba, aby Policie České republiky přešetřila, zda pan ministr zdravotnictví Rath při rozhodování o uvalení nucené správy věděl o tomto porušení zákona, zda se příslušní pracovníci Ministerstva zdravotnictví - paní Maříková, pan Kubásek, pan Česenek - nedopustili trestného činu. A proto vám tímto podávám podnět pro zahájení vyšetřování Policie České republiky z důvodu podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele podle § 158 trestního zákona s tím, že osoby, které jsou důvodně podezřelé ze spáchání tohoto trestného činu, jsou pan ministr David Rath, paní Květuše Maříková, pan František Kubásek, pan Radko Česenek. Věřím, že budete Poslaneckou sněmovnu informovat o tom, jakým způsobem policie naložila s tímto mým podáním. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana ministra Bublana. Ten určitě využije příležitost.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Já jsem si to zapříčinil sám, protože jsem avizoval, že příští týden tady nebudu, protože mám jednání Rady ministrů v Bruselu, takže pan místopředseda Langer to, co by mi předkládal za týden, předložil už dnes.

Takže já ten podnět beru. Samozřejmě policie má určitě dostatek různých podnětů, které se vztahují k Všeobecné zdravotní pojišťovně. Tento bude jeden z dalších. Nic víc nemám, co bych k tomu dodal.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je vše ze strany pana ministra. Slovo si vezme ještě místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Věřím, že nás budete informovat o výsledcích vyšetřování policie v této věci.

Myslím si, že je dobré pokusit se i o zodpovězení otázky, jak je to s potrestáním policistů za útěk Radovana Krejčíře. Mě by zajímalo, zda kontrolní orgány, které pracují podle mého soudu a odhadu zhruba pět měsíců, již ukončily šetření selhání policistů. Pokud ano, s jakými závěry, pokud ne, kdy tak učiní. Zajímalo by mne, jak je možné, že policisté, kteří se měli dopustit tohoto selhání, slouží v řadách policie i nadále. Podle mne buď platí, že šetření bylo skončeno, výsledky jsou následovné - policisté za útěk Radovana Krejčíře nemohou, je v pořádku, že slouží. Nebo závěr vyšetřování zní - policisté selhali, byli to ti a ti; pak si ale nedokáži představit, že by tito policisté i nadále sloužili.

Myslím si, že jasný přístup k tomuto je jednou z cest, jak zvýšit důvěryhodnost naší policie.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr ještě bude reagovat.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně budu reagovat. Samozřejmě vyšetřování již bylo skončeno. V tom má pan interpelující pravdu. Byly provedeny základní úkony inspekce Ministerstva vnitra. Z těchto úkonů vyplynulo toliko: Jeden z těch deseti policistů byl obviněn z trestného činu maření úkonu veřejného činitele z nedbalosti a vlastně ho čeká soudní řízení. Tři policisté už odešli ze služby, další dva byli přeřazeni na jiné pracoviště v rámci útvaru, další dva byli přeřazeni na jiný policejní útvar, to znamená, že byli z tohoto speciálního útvaru staženi. Dva policisté tam zůstali. Je to výsledek míry provinění, jak se jednotliví policisté provinili, co udělali špatně.

Připomínám - samozřejmě důsledek starého služebního zákona, podle kterého není možné propustit policisty předtím, než soud rozhodne o jejich vině či nevině.

Připomínám, že v této věci nemám žádnou personální pravomoc vůči policistům. Já mám personální pravomoc pouze vůči policejnímu prezidentovi. Na moje doporučení bylo deset policistů postaveno mimo službu, na moje doporučení také byl odvolán ředitel útvaru a jeho zástupce. Jinak mám v gesci inspekci, která provedla příslušná šetření a předala je potom státnímu zástupci.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Končím tuto interpelaci. U mikrofonu by ještě zůstal pan místopředseda Ivan Langer, protože by měl přednést i poslední dnešní interpelaci, která je na ministra Karla Kühnla a týká se státní kontroly zbraní. Prosím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, Policie České republiky si objednala 46 tisíc pistolí za 650 milionů korun i České zbrojovky Uherský Brod, ačkoliv smlouva nebyla komisí odborníků doporučena - podle informací v tisku. V roce 2002 policie obdržela první dodávku pistolí - už v té době se na nich vyskytovaly závady; v roce 2003 pak policie obdržela pistole, kterým praskaly rámy a na kterých se objevovaly i další nedostatky, např. nepřesné úchyty pro svítilny a zaměřovač. Nad tím, aby se k policii dostaly jen kvalitní výrobky, dohlížel Armádní úřad pro obrannou standardizaci a státní ověřování jakosti. Do konce roku 2003, tedy v době, kdy se u pistolí objevilo nejvíce nedostatků, měl v úřadu tuto agentu na starosti pan Miroslav Pačínek. Ten na uvedené nedostatky policii neupozornil. Koncem roku 2003 pan Pačínek z úřadu odešel - ale světě, div se!, přímo do zbrojovky v Uherském Brodě, která pro něj zřídila novou funkci superkontrolora. Odborníci na korupci takové jednání nazývají syndromem otočných dveří a považují je za velmi rizikové. Přitom řešení je jednoduché a jinde běžné: vysoce postaveným úředníkům se do smluv dává doložka, podle níž nemohou po odchodu do civilu pracovat ve firmě, o níž v úřadě rozhodovali.

Na základě těchto informací se vás dovoluji zeptat na následující problematiku. Považujete počínání tohoto úředníka ve světle uvedených skutečností za správné? Prověříte poté, co vyšly tyto informace najevo, zda se pan Pačínek při rozhodování o zbraních pro Policii České republiky nedopustil pochybení? Otázka poslední: Proč Ministerstvo obrany do smluv se svými zaměstnanci nevkládá konkurenční doložky a zda Ministerstvo obrany neuvažuje v této souvislosti o změně, která by zabránila syndromu otočných dveří. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci. Prosím pana ministra Karla Kühnla, aby se pustil do odpovědi. Máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi nejprve několik faktů technického charakteru, jakkoli se nejednalo o zakázku pro Armádu České republiky, ale pro policii.

V uvedených problémech, které technicky skutečně nastaly, se nejednalo o praskání rámů, ale o výskyt vlasových trhlin, které ani v jednom případě nezpůsobily nefunkčnost zbraně a nezpůsobily žádnou havárii při střelbě; ale samozřejmě technicky byly neakceptovatelné. Za druhé - v případě nepřesných úchytů svítilen bylo důvodem to, že zadavatel později zakoupil jiné svítilny.

Ale to asi není podstatou interpelace. Podstatou je působení pana Pačínka do konce roku 2003. Děkuji za tento údaj panu místopředsedovi Langerovi, dokonce ho ani nemám ve svých podkladech, neboť se jedná o věci, ke kterým došlo před mým nástupem na ministerstvo. Musí se do toho znovu zabrat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP