(15.30 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Věřím, že odpověď bude dodána tak, jak ukládá jednací řád. Můžeme pokročit k další interpelaci. Ovšem paní místopředsedkyně Němcová mě informovala, že svou interpelaci vzhledem k nepřítomnosti pana ministra Mládka, který je také na Radě ministrů zemědělství Evropské unie v Bruselu, nepřednese.

Můžeme postoupit hned k té další a to je opět interpelace na pana ministra Davida Ratha ve věci lékové politiky a zaznít by měla z úst paní poslankyně Lucie Talmanové.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, Evropská komise zaslala 12. října letošního roku české vládě formální dopis, ve kterém ji upozornila na nesoulad českého a evropského práva ve věci přidělování cen a úhrad léčivým přípravkům. Česká republika dosud nepřevedla do svého právního řádu transparentní směrnici č. 89/2005 EHS o průhlednosti stanovování úhrad léčiv a jejich začlenění do zdravotního pojištění. Zasláním tohoto formálního dopisu Evropská komise zahájila s Českou republikou povinné předběžné řízení pro porušování práva Evropských společenství.

Vážený pane ministře, jaký je váš postoj k této stížnosti? Proč přes upozornění Evropské komise vaše ministerstvo pokračuje v procesu, který je v rozporu s platnou evropskou legislativou? Proč vláda, která voličům tvrdí, že je proevropsky orientována, nadále usiluje o přerozdělení ročně přibližně 36 mld. korun zjevně netransparentním způsobem? Pane ministře, proč chcete vydat lékovou vyhlášku již k 1. lednu 2006, když je proces její tvorby a vydání v rozporu se všemi požadavky Evropské unie? Uvědomujete si, do jakého světla je vláda postavena před Evropskou komisí a jaká možná rizika z toho pro Českou republiku v budoucím řízení vyplývají? Děkuji vám za odpovědi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr obdržel interpelaci a prosím, aby se s ní vyrovnal. Máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Pane předsedo, dámy a pánové, paní poslankyně. Česká republika stanoví úhrady léků podle zákona č. 48 a pak podle vnitřních předpisů, které to upravují. Tento postup byl uznán při vstupu České republiky do Evropské unie jako kompatibilní s právem zemí společenství. Na tomto postupu se od té doby nic zásadního nezměnilo. Pravdou je, že tento postup není podrobně popsán v žádném zákonném či podzákonném nebo přímo podzákonném předpisu. Toho jsme si vědomi a začali jsme v tomto směru podnikat příslušné kroky.

Dále bych se poněkud ohradil proti konstatování, že ten proces je netransparentní a že tento proces je v rozporu s právem Evropské unie. To není jasné. Byl zahájen proces vysvětlování, tedy Česká republika není odsouzena pravomocně s tím, že by ten proces byl v rozporu s právem Evropského společenství.

Oč jde a co bylo učiněno. V podstatě ten proces nyní probíhá dvoustupňově, tak jak směrnice o transparentnosti Evropské unie předpokládá, to znamená na prvním stupni je kategorizační komise složená z odborníků jak ze zdravotních pojišťoven, z lékařských společností, z lékařské komory, jsou tam pacientská sdružení, dokonce jako pozorovatelé jsou tam zástupci výrobců léků, což je možná trochu sporné. Tato komise vydá doporučení a to doporučení podléhá přezkumu. Na podkladě odvolání většinou výrobce je odvolací komise, která to odvolání přezkoumá a dá ministrovi k rozhodnutí, resp. s návrhem na rozhodnutí. Já sám jsem přesvědčen a naprosto odhodlán v těchto doporučeních a rozhodnutích nic neměnit. To znamená, tak jak to doporučí kategorizační komise a uzná komise odvolací, též složená z odborníků na farmakoekonomiku, farmakologii a jednotlivé lékařské obory, tak bude vyhláška vydána.

Kdyby vyhláška k 1. 1. vydána nebyla, znamenalo by to vážné ohrožení českých pacientů nebo přinejmenším zhoršení kvality péče, protože pak by nemohl být od 1. ledna zaveden do České republiky žádný nový lék. Sice bychom zajistili mnohým farmaceutickým společnostem neúměrně vysoké zisky, protože tento proces srovnává úhrady v České republice s úhradami v ekonomicky alespoň vzdáleně srovnatelných zemích, jako třeba Španělsko, Portugalsko, Řecko, případně Maďarsko. Bohužel, řada firem uplatňuje u nás cenovou politiku, která je nad hladinu těchto zemí, a samozřejmě právem i povinností - a podtrhl bych povinností - Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven je nakupovat tyto léky za co možná nejlepší ceny, tedy ceny odpovídající těm řekněme ekonomicky slabším zemím Evropské unie. Pokud bychom vyhlášku nevydali, tak by za prvé od 1. ledna nebyly na trh uvedeny vůbec nové preparáty, které mezitím byly uvedeny na trh v zemích Evropské unie, což by bylo pro české pacienty škoda, za druhé bychom desítky preparátů platili zbytečně moc nad úrovní Španělska, Portugalska, Řecka a Maďarska. Myslím, že to nemůže být zájem ani můj, ani váš.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím paní poslankyni Talmanovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane ministře, můj zájem, a předpokládám i váš, je jediný. Mým zájmem je, aby Česká republika nebyla stavěna do pozice země, která ignoruje evropskou legislativu, ignoruje upozornění Evropské komise, porušuje zájmy pacientů snižováním dostupnosti péče a ve svém důsledku i právo daňového poplatníka na transparentní přerozdělení jeho prostředků.

Vážený pane ministře, prosím, seznamte se s dopisem Evropské komise vládě České republiky z 12. října 2005, anebo jste-li s ním seznámen, opravdu mi odpovězte, proč ministerstvo riskuje žalobu a sankce pro Českou republiku, protože toto z dopisu Evropské komise a ze zahájení předběžného řízení pro porušování práva Evropských společenství jednoznačně vyplývá.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže ještě jednou pan ministr Rath.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: S dopisem jsem samozřejmě seznámen, a proto jsme provedli některé drobnější úpravy procesu stanovení úhrad léků tak, aby byl ještě transparentnější, než byl doposud. Jsme přesvědčeni, že tato úprava je dostačující, že plně respektuje práva Evropské unie, ale abychom to ještě posílili, tak chceme a dáváme do této Sněmovny k projednání určité zmocnění pro lékovou komisi přímo do zákona, pokud by někdo měl pocit, že zmocnění jen vnitřní normou je v rámci Evropské unie nedostačující.

Jinak na tom procesu se asi nic zásadně jiného měnit nedá. Úhrady léků a srovnání jejich účinnosti, indikací, kontraindikací, preskripčních omezení, to je věc navýsost odborná a v této republice tomu rozumí tak maximálně pět až deset lidí. Jiná komise než těchto pět až deset lidí sestavena nebude a být ani nemůže, protože víc lidí v republice této problematice nerozumí. Čili je jedno, jestli se komise bude jmenovat tak či onak. Nicméně já trvám na tom, že ten proces je transparentní, v tomto duchu takto bude odpovídáno Evropské komisi, a já předpokládám, že Evropská komise se s těmi úpravami, naším vysvětlením a připravovanými kroky spokojí tak, že uzná, že Česká republika je v této oblasti plně v souladu s právem Evropské unie.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Konec této interpelace a také poslední vystoupení pana ministra Ratha dnes.

Teď prosím pana místopředsedu Langera, aby se obrátil na ministra Františka Bublana. Na scénu se vrací útěk Radovana Krejčíře.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, dovolte mi nejprve konstatovat, že šéfem komise, o které hovořil pan ministr Rath, je pan Němeček Karel, evidovaný ve svazcích StB pod spisovou značkou 39651 a pod krycím jménem Němec, typ spolupráce "důvěrník".

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ale to není téma vaší interpelace, jak dobře víte.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP