(15.10 hodin)

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Já jsem čekal tuto otázku, takže musím říci na úvod, že doprovod dvou policistů nucenému správci nebyl žádnou tajnou událostí nebo nějakou utajovanou akcí. Bylo to skutečně uděláno na základě zákona. Hned vám odcituji přímo paragraf ze zákona o policii. Je to § 44: "Policejní útvary poskytnou ochranu soudním exekutorům při výkonu exekuční činnosti a osobám pověřeným výkonem rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu" - což v tomto případě bylo Ministerstvo zdravotnictví - "v případě, že tyto orgány požádají o poskytnutí této ochrany." Já jsem byl požádán ministrem zdravotnictví, aby policie doprovázela nuceného správce při jeho vstupu do Všeobecné zdravotní pojišťovny. Policisté tam šli v civilu. Není pravda, že nějak utajovali svoji identitu, dokonce uvedli svá jména do zápisu, byli tam naprosto oficiálně a nebylo na tom nic špatného.

Ještě bych uvedl jeden důvod. Základní důvod byl v tom, aby vstup nuceného správce do pojišťovny proběhl bez nějakých incidentů, aby byl v pořádku. Nikdy nemůžeme vědět, co by mohlo nastat. Rozhodně jsme nechtěli, to byla také dohoda, opakovat podobnou situaci, jaká byla třeba při uvedení nuceného správce do IPB. Takže to byli dva policisté v civilu, kteří se představili, zapsali se a dělali doprovod nucenému správci.

Dalším takovým důvodem mohlo být - říkám mohlo být, nenastalo to, ale mohlo být - protože, jak už jste zde slyšeli dnes dopoledne, tuším, že před šesti lety bylo zahájeno trestní řízení proti paní ředitelce Musílkové, které potom bylo z důvodu promlčení lhůty odloženo, takže policie mohla předpokládat, že by v případě, že by byly nalezeny nějaké důkazní materiály, tak aby tyto materiály byly zajištěny. Policie samozřejmě může na základě vlastního šetření nebo nějakého podnětu dělat úkony i před zahájením trestního řízení, takže i toto byl takový možná "poddůvod", ale byl to důvod, proč tam ta policie byla. Musím konstatovat, že k ničemu takovému nedošlo, žádné důkazní materiály zajištěny nebyly, policie skutečně byla pouze jako doprovod, jinak se ničeho nezúčastnila, do ničeho nezasahovala ani žádné dokumenty nezabavila.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan místopředseda Ivan Langer. Prosím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, přiznám se, že jsem v šoku. Vy jste se teď přiznal k tomu, že policisté bez toho, aniž by měli povolení soudu, přišli do budovy Všeobecné zdravotní pojišťovny hledat dokumenty, které by mohli zajistit. Jestli toto je pravda, jestli toto je pravda, pane ministře, tak potom si myslím, že vaše inspekce a vy osobně byste měl okamžitě začít konat, a já vás žádám, abyste tuto svoji informaci přesně podle stenozáznamu všem nám ve Sněmovně vyjasnil a objasnil a řekl přesně, jak to bylo. Jestli platí, že policisté šli na základě podezření, že získají nějaké dokumenty, a jejich cílem bylo je získat, potom se zjevně jednalo a mohlo jednat o porušení zákona.

Nicméně současně vás žádám, neboť zde z toho záznamu o předávání protokolu vyplývá, že zjevně nebyl dodržen zákon, který předpokládá součinnost Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí, že na základě tohoto dokumentu byla vyhlášena nucená správa na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, mohlo podle mého názoru dojít ke spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. A já vás žádám, aby policie prošetřila konání Ministerstva zdravotnictví, příslušných zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví, na základě kontroly, která probíhala a předcházela uvalení nucené správy.

Očekávám, pane ministře, že sám z vlastní iniciativy budete informovat Poslaneckou sněmovnu, zda jste policii informoval, zda zahájila šetření a s jakým výsledkem. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím ještě pana ministra o eventuální vyjasnění.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Já to zopakuji. Podle § 158 trestního řádu musí policejní orgán provádět na základě vlastního šetření či určitého podnětu úkony před zahájením trestního řízení. Tak zní trestní řád a kolem toho asi nebude žádná diskuse. Policie tam byla. V případě, že by nucený správce objevil některé dokumenty nebo nějaké písemnosti, které by mohly z jeho pohledu být hodnoceny jako důkazní materiál, tak šlo o to, aby policie tyto materiály zajistila, případně byla svědkem toho, že s nimi bylo nakládáno řádně. Nic více a nic méně. Policie na to nepotřebovala soudní povolení, nebyla to žádná domovní prohlídka. Jak jsem říkal, k žádnému takovému úkonu nedošlo.

Myslím si, že jsem to dostatečně vysvětlil. Přítomnost policistů je podložena zákonem o policii, § 44, a trestním řádem, § 158.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tolik od pana ministra Bublana. Tím musíme tuto interpelaci ukončit, protože je čas na interpelaci další, a tu přednese pan poslanec Karel Vymětal. Interpelace je na pana ministra Radko Martínka ve věci opravy panelových domů. Připraví se pan poslanec Zbyněk Novotný jako další. Nyní prosím pana poslance Vymětala.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vláda svým nařízením číslo 222/2001 Sb. rozhodla o podmínkách a rozsahu poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na úhradu části úroků z úvěrů poskytnutých bankou na opravu, modernizaci nebo regeneraci panelového domu. Tato podpora byla podle § 5 odst. 1 poskytována ve výši 3% úroku, ale podle přílohy číslo 3 tohoto nařízení pro strukturálně postižené a hospodářsky slabé okresy byla tato podpora ve výši 5 % a v dalších vyjmenovaných okresech byla ve výši 4 %. Novelou tohoto nařízení vlády, publikovanou pod číslem 152/04 Sb., byla výše této podpory od 1. května 2004, tedy loni, stanovena na 4 % pro celé území České republiky a příloha číslo 3 byla zrušena, což platí dodnes. To znamená, že pro strukturálně postižené a hospodářsky slabé okresy došlo ke snížení podpory z 5 % na 4 %, a naopak pro hospodářsky silné a nepostižené okresy došlo ke zvýšení podpory ze 3 % na 4 %.

Pane ministře, domníváte se, že takovéto rozhodnutí je výrazem odpovědného vztahu vlády ke slabým a postiženým okresům? Já si myslím, že takové rozhodnutí je výrazem špatného vztahu vlády k těmto okresům. Současně si uvědomuji, že takovéto rozhodnutí udělala vláda známého sociálního demokrata Vladimíra Špidly, a to na návrh neméně známého sociálně cítícího tehdejšího ministra Němce. A co vy, pane ministře? Nemyslíte, že je čas tento stav napravit, a jste připraven to učinit?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Martínka, který má pět minut na reakci.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane poslanče, já jsem si samozřejmě nechal zjistit důvody, proč předešlá vláda vytvořila tuto změnu. Důvody lze shrnout do několika bodů.

Nejdůležitější je, že rozdělení na hospodářsky slabé a ostatní okresy se v této oblasti ukázalo jako nesprávné. Zdůrazňuji v této oblasti, protože jinak vláda dále výrazně podporuje hospodářsky slabé a strukturálně postižené okresy a bude se to také projevovat v celé řadě dotačních titulů na příští rok. V tomto případě nakonec vláda změnila své rozhodnutí a schválila návrh, aby se tento příspěvek zprůměroval, a to hned z několika důvodů.

Za prvé, panelové domy jsou v celé republice stejné a nelze říci, že by byly v horším stavu v hospodářsky postižených regionech nebo v těch prosperujících, a problém panelových sídlišť je opravdu velmi značný. Musím říci, že mi leží na srdci jako opravdu velký problém, a to z následujícího důvodu. Kdyby se nám nepodařilo v nejbližších letech zregenerovat panelová sídliště, zrekonstruovat technické zázemí jednotlivých domů, tak se nám nakrásně může stát, že sídliště, ve kterých dnes žije více než jedna třetina obyvatel České republiky, by se mohla sociálně změnit tak, že by tam zůstali opravdu jen hospodářsky, resp. sociálně nejslabší obyvatelé.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP