(14.40 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

Dále je zde zajištěna ochrana zvláště chráněných druhů živočichů na pozemcích pana Patočky rozhodnutími orgánů ochrany přírody, ať už odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Pardubice, tedy Pardubického kraje, tak správy CHKO Kokořínsko.

V současné době to řízení o výjimce z roku 2001, které bylo v roce 2005 zrušeno, stále probíhá. Naším cílem je tedy rozhodně dosáhnout záchrany zvláště chráněných druhů živočichů, které jsou na pozemcích, na lokalitě, která je případně tím obchvatem ohrožena, aby tyto druhy byly zachráněny, ať už přímo na té lokalitě, nebo na lokalitě náhradní. V každém případě mohu panu kolegovi slíbit, že této situaci věnujeme pozornost a že v žádném případě nedopustíme zničení tohoto významného biotopu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr odpověděl. Ptám se pana poslance Titze, aby ještě využil svou minutu. Prosím.

 

Poslanec Miloš Titz: Pane předsedo, děkuji za minutu. Pane ministře, velice děkuji za vaše slova, ale dovolím si říci snad jenom jednu věc. Mám pocit, že jeden kriticky ohrožený druh tam už není, a těch pět ohrožených druhů, jsem velmi skeptický v tom, kolik jich tam zůstalo, protože ze 4 až 5 hektarů vodní plochy je necelý hektar, to je tak závažný zásah do životního prostředí těchto druhů, že si nedovedu představit, že by to bez následků přežily. Takže jejich eventuální převedení na nějaký náhradní biotop je myslím velmi, velmi diskutabilní. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím ještě jednou, jestli pan ministr chce ještě k tomu něco. Už ne. Můžeme ukončit. Končím tuto interpelaci.

A nyní přijde série interpelací na pana ministra Ratha. Tu první bude mít paní poslankyně Lucie Talmanová ve věci nucené správy VZP. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, vážený pane ministře, můj dotaz je následující a velmi jednoduchý: jakým způsobem nucený správce ve smyslu ustanovení § 7a zákona číslo 551/1990 Sb. vymezil charakter a rozsah rozhodnutí orgánů pojišťovny a jak specifikoval právní úkony ředitele pojišťovny, které podléhají schválení správce, a to pod sankcí neplatnosti.

Vážený pane ministře, je pravda, že v tomto vymezení není čerpání prostředků pro smluvní partnery pojišťovny ze základního fondu? Co je tedy skutečným důvodem nucené správy, když to evidentně není špatné hospodaření se základním fondem? - Jenom pro vás, dámy a pánové, tedy s 90 % finančních prostředků.

Moje druhá otázka je následující. Vážený pane ministře, ztotožňujete se s prohlášením předsedy vlády pana Paroubka, dle kterého trvání nucené správy není nutné, jakmile ze své funkce odstoupí ředitelka Musílková? V jakém zákoně má, prosím, tento důvod pro trvání nucené správy oporu?

Děkuji vám za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci paní poslankyně Talmanové. Prosím pana ministra Davida Ratha, aby využil svých maximálně pěti minut na odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Pane předsedo, dámy a pánové, paní poslankyně, zákon 551 z roku 1991 nespecifikuje, jakým způsobem nucený správce vede nebo kontrasignuje pojišťovnu, takže jsme vyšli z toho, co zákon říká, to znamená, vše, má-li jakýkoli právní akt pojišťovny být platný, vyžadující podpis ústředního ředitele pojišťovny, musí být tento podpis ústředního ředitele pojišťovny samozřejmě kontrasignován nuceným správcem. Protože platby ze základního fondu, tedy platby, jak říkala paní poslankyně, za zdravotní péči, běží automaticky, každá ta platba není signována ústřední ředitelkou, tedy platba každé ordinaci, každé nemocnici, každému jednotlivému rehabilitačnímu, laboratornímu atd. zařízení není samozřejmě signována ústředním ředitelem, tak tam v této chvíli není požadován podpis nuceného správce. Jestli to bude do budoucna změněno, to je teď předmětem právní analýzy. Čili v tuto chvíli, jednoduše řečeno, co musela podepisovat ředitelka Musílková, musí od doby zavedení nucené správy podepisovat i nucený správce. Co bylo delegováno na orgány nižší, tak je ponecháno orgánům nižším. Týká se to ale pouze základního fondu, nikolivěk těch fondů ostatních.

Otázka doby nucené správy. Nucená správa, jak zákon 551/1991 Sb. předpokládá, je zavedena tehdy, pokud ministerstvo zjistí nějaké nesrovnalosti, porušování zákona, porušování podzákonných norem ze zákona vyplývajících. Čili nucená správa logicky je dána buď na dobu, než je zjednána náprava - a tady lze říci, že určitou nápravou může být nový management Všeobecné zdravotní pojišťovny, čili pokud by odstoupila nebo byla odvolána paní ředitelka Musílková, začne proces hledání nového ředitele, jeho volba Poslaneckou sněmovnou. A v okamžiku, kdy bude nový ředitel nebo ředitelka zvolena, pak samozřejmě nemá logiku, aby tento nový management měl nuceného správce. Čili pokud paní ředitelka Musílková setrvá ve funkci, tak nucený správce bude v pojišťovně po tu dobu, pokud bude potřeba tam mít dozor a bude potřeba vylepšovat její hospodaření, nejdéle však po dobu jednoho roku. Pokud bude nový management, tak s tím novým managementem ten nucený správce skončí, a podle mne je to logické.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím nyní paní poslankyni Talmanovou. Jedna minuta na reakci.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, a děkuji především vám, vážený pane ministře, neb jste mi svojí odpovědí na mou otázku potvrdil, že nebyla vyhlášena nucená správa na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, ale byla vyhlášena nucená správa na ředitelku Všeobecné zdravotní pojišťovny, paní Jiřinu Musílkovou. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr bude ještě reagovat? Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Já myslím, že je logické, že samozřejmě nežijeme ve vzduchoprázdnu a naše instituce neřídí duchové. Čili je-li za hospodaření a chod pojišťovny odpovědný generální ředitel pojišťovny, kterým je v této chvíli ředitelka Musílková, je logické, že nenaplnění zákona 551, resp. porušování zákona 551/1991 Sb. a zákona 48/1991 Sb. a z něho plynoucích podzákonných norem, se dopouštěla především ústřední ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny. Čili zákon samozřejmě zná uvalení nucené správy na pojišťovnu jako instituci, které je paní ředitelka statutárním zástupcem. Změní-li se statutární zástupce a je nový, který bude zárukou, že bude dodržovat zákony, pak není důvod tuto nucenou správu dále prodlužovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji. Končím tedy tuto interpelaci paní poslankyně Talmanové. Dalším je pan poslanec Jozef Kochan. Opět na ministra zdravotnictví a téma je opět nucená správa VZP. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové.

Pane ministře zdravotnictví Rathe, vyslechl jsem si vaši málo koherentní obžalobu VZP. Hlavní konstrukce vašich demagogických tvrzení a nucené správy na VZP je najít kompromitující materiály, jež by potvrdily, že VZP financovala brožury ODS, že VZP nadržuje nemocnicím v krajích, které byly privatizovány zásluhou krajských zastupitelů za ODS, nebo hledání materiálů, z nichž by vyplynulo, že členové ODS se obohatili z kšeftu kolem internetových zdravotních knížek, které mimo jiné ukázaly vaše ambivalentní rozpoložení. Nejdříve jste je hájil, nyní je haníte. Z toho jsem pochopil vaši roli skandalizovat všechno za každou cenu, i za ztrátu soudnosti či selského rozumu, jak se na něj odvoláváte.

Jenže hra, kterou jste rozpoutal kolem VZP, není loutkové divadlo, ale vážná věc. Odstoupením významných klientů z VZP může dojít k destabilizaci VZP a ohrožení zdraví šesti a půl milionu pojištěnců. Jste připraven nést plnou odpovědnost? Máte vůbec nějakou koncepci? Máte-li, mohl byste nám ji prozradit? Jste připraven nést odpovědnost za nedostatek léků pacientů s roztroušenou sklerózou, za zhoršování jejich nemoci, případně úmrtí?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP