(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, kolegové, dalším bodem našeho pořadu je bod

 

231.
Ústní interpelace

 

Ústní interpelace jsou určeny předsedovi vlády a ostatním členům vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Jiřího Paroubka a pak na ostatní členy vlády.

Jako první, který si vylosoval pořadí v interpelacích na předsedu vlády, je pan místopředseda Ivan Langer. I když víme, že pan premiér tady není, prosím pana místopředsedu Ivana Langera, aby se ujal slova.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vzhledem k nepřítomnosti pana premiéra stahuji svoji interpelaci. Nicméně vzhledem k závažnosti tématu, kterému se tato interpelace věnuje, a to je okruh spolupracovníků pana premiéra, kteří měli vazby na bývalou Státní bezpečnost, avizuji, že svoji interpelaci přednesu příští týden. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byl první vylosovaný. Druhá je interpelace paní poslankyně Kateřiny Dostálové ve věci programového prohlášení vlády České republiky. Prosím, nyní máte slovo vy.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já samozřejmě vím, že pan premiér Paroubek je nepřítomen. Nicméně vzhledem k tomu, že se má interpelace týká rozpočtu, jsem nucena vznést svou interpelaci i za neúčasti pana premiéra, byť se přiznám, že jsem lehce překvapena tím, že pan premiér měl dostatek trpělivosti podporovat svého ministra zdravotnictví celé dopoledne a teď v rámci řádných interpelací poslanců přítomen není.

Budu poměrně stručná. Má interpelace se týká vládního programového prohlášení. Jde o toto útlé dílko (ukazuje), které jsem dostali v květnu t. r., kde na straně 22 v rámci resortu kultury se vláda zavazuje k tomu, že k posílení kulturní infrastruktury v regionech otevře nové arcidiecézní muzeum v Olomouci. Musím říci, že když jsem si otevřela státní rozpočet, tak jsem byla velmi překvapena, že přestože ve vládním programovém prohlášení tento závazek zcela jasně, adresně, jmenovitě je dán, tak v rozpočtu pro arcidiecézní muzeum, což je naprosto unikátní projekt, který má být otevřen 3. června 2006, v rámci celé střední Evropy, prostě zařazen není. Těch 50 milionů korun, které jsou potřeba, protože 20 miliony se má podílet Olomoucký kraj, jsem načetla v kulturním výboru, bylo to zamítnuto, tak jsem se o to pokusila alespoň včera jako pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu.

Byla bych velice ráda, kdyby mi pan premiér ještě do té doby, než bude státní rozpočet schválen, písemně odpověděl, jak to tedy vláda vlastně myslí s těmi závazky, které dává, jestli si z nás dělá legraci, nebo ne.

To je zatím ode mne vše a doufám, že aparát pana premiéra tento můj dotaz zaznamenal, budeme o tom jednat příští týden. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To tedy bylo předneseno paní poslankyní Kateřinou Dostálovou. Tím končím tuto interpelaci. A pokud jde o druhou interpelaci pana místopředsedy Ivana Langera, bylo mi sděleno panem místopředsedou, že tady je situace stejná jako u té první a platí to, co řekl k interpelaci první. Myslím tedy, že můžeme ukončit v této chvíli interpelace na předsedu vlády České republiky, a tak jak nám to umožňuje jednací řád, můžeme rovnou přejít na interpelace na členy vlády.

Máme vylosovaný seznam poslanců a podle něho vyzývám pana poslance Miloše Titze, který bude interpelovat pana ministra Libora Ambrozka ve věci záchrany biotopu ohroženého skládkou po zrušení výjimky Ministerstvem životního prostředí. Další interpelující bude paní poslankyně Lucie Talmanová.

Prosím, pane poslanče, teď máte slovo vy.

 

Poslanec Miloš Titz: Pane předsedo, děkuji za slovo. Páni ministři, vážení kolegové, milé kolegyně.

Pane ministře, dovolte, abych vám z tohoto místa poděkoval za velice pozitivní krok, kterým jste učinil zrušení jakési řekněme zkratkou ekologické výjimky z roku 1999, která nikdy nenabyla právní moci, protože se občanské sdružení odvolalo, a teprve vy a teď jste tuto výjimku zrušil. Bohužel na tuto výjimku se jistý podnikatel odvolával a za těch šest let ten biotop, který podle leteckého snímku měl 4 až 5 hektarů vodní plochy, se smrskl odhadem na necelý hektar. Byla tam vybudována skládka, a přestože budovatel této skládky, jistý podnikatel, stále tvrdí, že tu skládku buduje, tak já tvrdím, že "skládkuje", a to bez toho, že by odváděl povinné penzum státu za skládkování. Navíc tam přes tento biotop byl podložen násep obchvatu silnice Pardubice - Chrudim.

A moje ústní interpelace je v tomto: Pane ministře, co s touto situací uděláme, kdy ten biotop prakticky zanikl a dva subjekty, soukromý podnikatel se skládkou a Ředitelství silnic a dálnic, se na tom tímto nechvalným způsobem bez výjimky Ministerstva životního prostředí podílely? Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci přesně v tom čase, který byl stanoven. A prosím nyní pana ministra Libora Ambrozka, který má k dispozici podstatně více, celých pět minut.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, možná je ani celé nevyužiji.

Pravdou je, že pan kolega Titz mě v této věci interpeloval už asi dvakrát, kdy jsme se začali věnovat intenzivněji celé problematice. A chtěl bych říci, že v současné době tomu investorovi byly uloženy dvě pokuty podle zákona o odpadech, které byly následně v odvolacím řízení potvrzeny, s tím, že jedna byla snížena a druhá zůstala zachována. A probíhá řízení o dalších dvou pokutách podle zákona o ochraně přírody a krajiny za nedovolený zásah do biotopu chráněných druhů živočichů, kde rovněž pokuty budou uloženy. I když odvolací orgán některá rozhodnutí učinil trochu jinak, tak moje rozkladová komise dospěla k závěru, že odvolací orgán pochybil, a bude znovu rozhodnuto uložením pokuty.

Co se týká zmíněného biotopu, kde v současné době firma staví skládku odpadů a je tam přeložka silnice, tak předmětný biotop dosud existuje a tato vodní plocha je ochráněna rozhodnutím odboru výkonu státní správy 6 v Hradci Králové ze dne 15. prosince 2004, které je v právní moci od 23. prosince 2004. Jedna z podmínek rozhodnutí je, že do doby ukončení řízení o udělení výjimky, které dosud neskončilo, nebude odpad ukládán do vodní plochy, kde se chránění živočichové vyskytují.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP