Neautorizováno !


 

(15.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Dalším interpelujícím je místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer. Vystoupí se svojí interpelací na ministra vnitra Františka Bublana. Prosím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, některá témata jsou zřejmě věčná. Stejně tak to platí i o některých mých interpelacích na pana ministr Bublana.

Z tohoto místa jsem vás, pane ministře, již dříve interpeloval ve věci snižování počtu policistů a rušení policejních služeben. Bylo to na základě informací, že policejní sbory má v příštím roce opustit asi 2300 osob, z toho více než 1800 policistů. Oba dva dobře víme, že se nejednalo o teoretické úvahy, neboť ředitelé okresních ředitelství policie již připravovali plány, jak snížit počty. Dokonce za tímto účelem pořádali schůzky s jednotlivými policisty. Na řadě míst pak bylo plánováno rušení celých policejních služeben a oddělení.

V reakci na mou interpelaci jste z tohoto místa uvedl: "Ale situace je taková, že my v dnešní situaci, kdy nápor trestné činnosti se nesnižuje, naopak se zvyšuje, tak si nemůžeme dovolit to, abychom někde rušili nějaké obvodní oddělení, nebo dokonce snižovali počet výkonných policistů."

Minulý týden se na mě, pane ministře, obrátil jeden policista z Frýdku-Místku, který bral váš slib pronesený z tohoto místa vážně. Je nyní velmi zklamaný a rozhořčený, neboť podle jeho slov dochází k rušení obvodního oddělení, na kterém ve Frýdku-Místku pracuje. Dovoluji si vám tedy položit tyto otázky:

Jak je možné, že i přes vaše nedávné ujištění, že nebude docházet k rušení obvodních oddělení, ignorují vaši podřízení vaše rozhodnutí? Anebo váš slib z tohoto místa bylo prázdné gesto nebo projev člověka, který vůbec netuší, co se v jeho resortu děje.?

V jakém stadiu jsou vaše jednání s ministrem financí a vládou ohledně šetření na Ministerstvu vnitra a u policie, na která jste se v minulé odpovědi odvolával a jejichž výsledkem má být dohoda, že nebude muset docházet k propouštění policistů?

Můžete, pane ministře, z tohoto místa ještě jednou zopakovat váš předchozí slib, že nebude propuštěn z těchto důvodů ani jeden policista a že nedojde k rušení žádného obvodního oddělení?

Děkuji za odpovědi na mé otázky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr vnitra pan František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, když jsem si přečetl název interpelace, tak jsem tušil, že to bude Frýdek-Místek. Nic jiného totiž se za tu dobu nestalo. Nikde jinde nebylo žádné oddělení zrušeno.

Začnu Frýdkem-Místkem. Skutečně došlo nikoliv ke zrušení něčeho, ale pouze ke sloučení do jednoho oddělení Frýdek-Místek. Důvod je praktický. Vychází ze současného stavu v tomto místě. Ale důležité je to, že nebyl propuštěn a nebylo sníženo o žádné místo policisty toto teď sloučené oddělení. To znamená, že jsme sloučili dvě oddělení. Dejme tomu, kdyby každé mělo 30 policistů, tak je jedno oddělení a to má 60 policistů. To je odpověď k tomu, co se děje.

Chtěl bych říci jednu věc, abychom se tady netočili kolem něčeho, co nemá žádný reálný základ. Policie není nic stagnujícího, že bychom teď si rozdělili policejní služebny po republice a udělali z toho nějaký ústavní zákon nebo něco podobného. Policie je sbor, který musí pracovat podle potřeb, podle náporu trestné činnosti, podle toho, kde je větší hustota obyvatel atd., jaká je kde přístupnost k jednotlivým obcím. To je trošku otázka rozvahy krajských nebo okresních ředitelů, aby si svoji působnost pokryli co nejlépe. Pokud dojde ke sloučení, tak jak se to stalo ve Frýdku-Místku, asi to vycházelo z nějaké zkušenosti. Nedošlo k poklesu počtu policistů. Došlo pouze k tomu, že se něco přeorganizovalo. Je docela možné, že v budoucnosti přijdu, a mohu to udělat vnitřním aktem, s tím, že budu stejným způsobem slučovat okresní ředitelství nebo něco podobného, protože dospějeme k názoru, že je zbytečné, aby ve dvou městech, která jsou blízko sebe, byli dva okresní ředitelé a měli kolem sebe velký aparát atd. Je to nadbytečné. Stačí jedno velitelské místo, kterým se pokryje větší plocha, větší území.

Co se týče ještě šetření prostředků, jak jsem avizoval posledně, že probíhá nějaká konzultace s Ministerstvem financí. Přesný rozpočet na jednotlivé resorty není přesně dán. Jsou to pouze směrová čísla. Domnívám se, že číslo, které nám bylo dáno, je pro nás dostačující. Pokryjeme mzdové náklady podle doufám schválené novely zákona o služebním poměru. I když po dnešním dnu jsem trošku nervózní, protože se neustále oddaluje poslední bod prvního čtení. Ale doufám, že k tomu dojde v nejbližších hodinách nebo alespoň zítra. Podle tohoto zákona mzdové prostředky na policisty, aniž bychom kohokoliv propouštěli, máme.

Co se týče ostatních věcí, to znamená na běžný provoz, i do toho se vejdeme. Budeme muset být opatrní ve výdajích. Budeme možná muset omezit nějaké investice, které přímo nesouvisí s výkonem policejních a hasičských složek. Nicméně to je už otázka resortní, abychom se s tím nějak vypořádali. Určitě to nebude mít vliv na praktický výkon policejních sborů a na zabezpečení toho, co pro nás dělá hasičský záchranný sbor. V tomto ohledu jsem už celkem klidný. Pokud zde potom nedojde ve Sněmovně při schvalování rozpočtu k nějakým dramatickým zvratům, jak se to stalo loni, kdy jsme přišli asi o půl miliardy nějakým rozhodnutím, tak Ministerstvo vnitra bude schopno s prostředky, které dostane, zabezpečit to, co potřebuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer k položení doplňující otázky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, chci poděkovat panu ministrovi za jeho odpověď. Nepochybně rozumím situaci, kdy z organizačních a jiných důvodů dochází ke sloučení některých útvarů policie. Nicméně se domnívám, že pro tyto případy, které mohou nastat, a naprosto souhlasím s tím, že policie musí být dynamickým sborem, který reaguje na aktuální situaci, která se také vyvíjí, tak možná by pro příště bylo lepší nevydávat tak kategorické soudy, taková prohlášení, která mohou potom vzbuzovat, jsou-li konfrontována s realitou, pocit určité frustrace, skepse nebo zklamání u některých příslušníků v řadách Policie České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana ministra, zda chce reagovat. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Chci ještě připomenout jednu věc, kterou jsem neřekl předtím. Ona trošku souvisí s tím, co říkal pan místopředseda Langer. Za posledních pět let spíše došlo k nárůstu místních oddělení. Tak jako dnes jsme třeba sloučili ve Frýdku-Místku dvě oddělení, tak zase ve stejné době vzniklo nové oddělení v okrese Kutná Hora. Pokud bychom mluvili o počtech míst, tak spíše je tendence zvyšovat, rozšiřovat. Nemůžeme jít donekonečna, nemůžeme pokrýt všechny větší obce, všechna místa. Budeme se snažit o to, aby policie byla lidem, občanům co nejblíže.

Ještě k tomu, že se vyvolaly určité obavy u policie. Vyvolaly se, protože obavy byly samozřejmě trošku vyvolány původním nástřelem rozpočtu, ale také byly hodně vyvolány nejistou situací, kdy se různě pouštělo ze všech možných politických kruhů, jak to vlastně se zákonem o služebním poměru dopadne nebo jak by se mohl změnit, že by se třeba vzaly výsluhy a podobné věci. To vyvolalo nejistotu, to je ta příčina toho, nikoliv to, že by se propouštělo. Nikdy jsem neřekl, že budeme někoho propouštět, ale řekl jsem, že budeme se snažit o to, abychom pracovali efektivněji a využili toho potenciálu, který máme, a nikoliv abychom tu svoji lepší práci stavěli na tom, že nás bude víc a víc, protože to samozřejmě nikam nevede.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP