Neautorizováno !


 

(15.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Poslanecká sněmovna z tohoto úřadu učinila jakýsi odpadkový koš reformy veřejné správy, kdy na úřad byly převedeny pravomoci, kompetence a odpovědnosti po zrušených okresních úřadech. Úřad se s tím musí vypořádat. To znamená, že kromě své hlavní činnosti, to je zastupování státu v majetkových sporech, musí provádět správu majetku, která na něj přešla, zajistit konečně zaevidování veškerého státního majetku, uvedení do pořádku, protože k tomu bohužel za celou dobu existence okresních úřadů nedošlo, a také se musí starat o majetek, který na něj byl převeden. K tomu má k dispozici omezené množství finančních prostředků a musí pokrývat všechny tyto náklady včetně sekání pozemků.

Já bych chtěl přislíbit, že budu usilovat o to, aby na tuto oblast pokud možno byly vyčleněny dostatečné finanční prostředky a aby úřad přijal určitou strategii, jak se těchto ploch zbavovat převodem na obce tam, kde není žádným strategickým zájmem státu, aby tyto plochy držel. Jedná se například o plochy uvnitř obcí, uvnitř sídlišť, tam, kde obce mají zájem scelit své pozemky s těmi státními. Tam by měla být přijata jasná strategie a o to budu usilovat.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Dalším interpelujícím je pan poslanec Jozef Kochan, který vystoupí se svojí interpelací na ministryni zdravotnictví paní Miladu Emmerovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji, paní předsedající. Vážená paní ministryně, obdržel jsem vaši písemnou odpověď na moji interpelaci ze dne 16. června. Chci však vyjádřit znepokojení a nesouhlas s vaší odpovědí. Nevím, jestli je příčinou neochota odpovědět pravdivě, protože jste si možná vědoma porušení zákona.

V otázce číslo 1 se nezmiňujete o závažné skutečnosti, že IZPE již pravděpodobně na základě zásahu vaší předchůdkyně paní exministryně Součkové není výzkumným ústavem. Myslím, že tato skutečnost je velmi závažná, protože se naskýtá otázka, co je vlastně náplní IZPE a proč je financován z peněz na výzkum.

V otázce číslo 2 se vyjadřujete velmi povrchně a nesdělujete, jaké částky, v jakém poměru a především z jakých rozpočtových kapitol státu či Ministerstva zdravotnictví byly uvolňovány v minulosti, ale především v roce 2005. Tato skutečnost je totiž nejzávažnější, protože existuje reálné nebezpečí, že finanční prostředky v letošním roce mohly být vaším prostřednictvím uvolňovány v rozporu se zákonem.

Za třetí, nevyjadřujete se, z jakých vlastně zdrojů rozpočtových kapitol státu nebo Ministerstva zdravotnictví se čerpala částka 16,5 mil. Kč, jak je možné, že se čerpá částka pouze na část výzkumného záměru a ne na jasně určený a odsouhlasený výzkumný projekt. Chcete říci, že v roce 2004 dostal IZPE na svoji existenci pouze necelých 17 mil. Kč a v roce 2005 už požadujete částku 50 mil. Kč? Můžete mi to nějak vysvětlit? V roce 2005 není IZPE možná ani zařazen mezi výzkumná pracoviště. Nemá pravděpodobně předem schválený rozpočet ve výši 50 mil. Kč, dokonce ani neexistuje reálný výzkumný záměr, který by byl schválen podle předem stanovených podmínek, a přesto byla uvolněna částka 13 mil. Kč, pravděpodobně v rozporu se zákonem. Je normální, aby byly uvolňovány finanční prostředky daňových poplatníků na projekty, které neexistují, a neexistuje kontrola efektivního nakládání s nimi?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já vás, pane poslanče, musím upozornit, že čas určený pro vaši interpelaci už před několika vteřinami uběhl.

 

Poslanec Jozef Kochan: Ještě mám poslední dotaz. Co vlastně dělá těch 50 zaměstnanců výzkumníků, kdo jim dává úkoly, když někteří z nich dělají stejnou činnost, za jakou jsou placeni na Ministerstvu zdravotnictví?

Prosil bych o jasné a přesné odpovědi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministryně zdravotnictví, paní Milada Emmerová.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pochopitelně mě překvapilo, že pan poslanec MUDr. Kochan se opět táže na Institut pro zdravotní politiku a ekonomiku, neboť mu byla zaslána písemná odpověď na jeho dotazy, a musím konstatovat, že se tyto dotazy zmnožily, zpodrobnily a že mu asi nic nového nepovím, pokud přihlédnu k těmto novým dotazům. Já se domnívám, že nejúčelnější a nejracionálnější by byla jeho návštěva ve funkci poslance na Ministerstvu zdravotnictví, kde jsem ochotna se s ním sejít, přivolat k tomu kompetentní pracovníky, kteří přinesou náležité doklady, přivolat k tomu pana ředitele Hábu, který šéfuje tomuto institutu. Jedině tak lze ukončit sérii těchto dotazů, které nejsou viditelně uspokojeny.

Já bych jen chtěla říci, že pracovníci Institutu pro zdravotní politiku a ekonomiku jsou počítáni v počtu padesáti, ale jsou to většinou externí pracovníci a jejich pracovní úvazky vůbec neodpovídají tomuto počtu. Dokonce jsem slyšela i číslo 60 atd. Je potřeba, abychom si tuto otázku jasně vysvětlili. Stejně tak různé obavy, z jakých prostředků se tento institut financuje, jsou naprosto zbytečné. Já mám všechno konzultováno s renomovanými právníky, abych ani mrknutím brvou se neprovinila proti některým ustanovením, která by mě stavěla do role na hraně zákona.

Já se domnívám, a to říkám naprosto v dobrém, že bude nejlepší, aby pan kolega - jestli to tak mohu říci, když je MUDr. - Kochan se dostavil na ministerstvo, a navrhuji tuto konfrontaci. Ať si s sebou vezme všechny dotazy, i ty podrobnější, které vznesl tady, a myslím si, že teprve poté se naše situace vyjasní.

Jenom kdyby to zajímalo pana kolegu Kochana nebo některé další, tento institut je příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví. Byla zřízena v roce 2000 jako výzkumná instituce, poté došlo ke změně jejího postavení, ale včera ve třetím čtení byla opět jako výzkumná instituce zařazena pod patřičnou zákonnou normu. Samozřejmě, jak to dopadne po putování tohoto zákona do Senátu a eventuálně zpět do Poslanecké sněmovny, to nemohu předem říci, ale myslím si, že plným právem se tento ústav pod výzkumnou instituci řadí. Zabývá se zdravotně sociální politikou, jak z názvu vyplývá, a navazuje na tradici Ústavu sociálního lékařství a organizace zdravotnictví, jak si jistě pan kolega pamatuje, že jsme z toho absolvovali v naší věkové skupině státnici. Tehdy jsme to považovali za věc relativně zbytečnou, já dnes, alespoň já ano, si uvědomuji, jak je to důležité, protože bez určitého systému, ve kterém panuje pořádek, nemůžeme předpokládat, že by postačily finance věnované na zdravotnictví na zdárný výkon jeho funkce jako veřejné služby.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Kochana, zda chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji. Děkuji paní ministryni za odpověď. Určitě se rád zúčastním konzultace na Ministerstvu zdravotnictví, protože mám skutečně pochybnosti o tom, jak je tento institut financován. Rozhodně využiji této možnosti. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Dalším vylosovaným interpelujícím je pan poslanec Petr Krill, který vystoupí se svojí interpelací na místopředsedu vlády a ministra spravedlnosti, pana Pavla Němce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji, vážená paní předsedající. Vzhledem k tomu, že pan ministr má vážné důvody k neúčasti na interpelacích, domluvili jsme se telefonicky, že svoji interpelaci mu dám písemně. Tím pádem nebudu interpelovat ústně. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP