Neautorizováno !


 

(15.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Jiřího Bílého, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bílý: Děkuji. Pane ministře, já tu nejsem od toho, abych vám radil nebo řešil tyto problémy. Vy víte dobře, že spolu vycházíme velmi dobře. To, co jsem říkal o vaší demisi, není nic osobního, ale uvědomte si, že toto je politická věc. Tady už nelze říci, co jste udělal nebo neudělal, ale už to máte vy na starosti, na své hlavě, na svých bedrech. Tady je potřeba přijmout politickou odpovědnost.

Možná že ani nový policejní prezident nebude schopen tak rychle to vyřešit, ale je třeba s tím něco dělat. Chápu, že průzkumy v médiích nejsou stoprocentní. Kdyby to byla jen polovina nebo čtvrtina, tak už je to velmi závažné.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana ministra, zda chce odpovědět na doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Já chápu svoji politickou odpovědnost, ale domnívám se, že stejnou politickou odpovědnost má i tato Sněmovna, případně Senát, protože všichni se chceme podílet na tom, aby něco se pohnulo dopředu. Poslanci svými zákonodárnými iniciativami a případně i dohledem nad jednotlivými ministry nebo nad jejich resorty mohou přispět k tomu, aby se situace zlepšila.

Já vás ubezpečuji, že protikorupčních programů máme mnoho. Začínáme už na policejních školách, kde se provádějí různé psychotesty, kde se už začátku mladí lidé vedou k tomu, aby se s tímto problémem vypořádali. Možná jste četli statistiku, která hovořila o tom, že mezi mladými policisty je tolik procent - a ta procenta byla dosti vysoká - lidí, kteří jsou, jak to bylo řečeno, tolerantní ke korupci. To znamená, že je tam určitá náchylnost k tomu. Ale ti lidé vlastně přicházejí z naší společnosti. To znamená, že je to obraz nás všech, to nejsou nějací vybraní jedinci. Je to v nás a my se snažíme to řešit, ale stejně jako v policii je to v jiných odvětvích. Je to společenská záležitost.

Chápu, že policie by neměl mít v tomto prvenství. Já pevně věřím a doufám, že to prvenství v tom nemá.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Další interpelující je pan poslanec Pavel Hrnčíř, který vystoupí se svojí interpelací na místopředsedu vlády a ministra financí pana Bohuslava Sobotku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, je mi skoro trapné interpelovat vás v tak samozřejmé věci, jako je to, aby se stát řádně staral o svůj majetek, o své pozemky, tak aby neobtěžoval naše spoluobčany.

Řada měst a obcí v naší republice udělala hodně pro své zkrášlení. Stejně tak například i Nový Jičín má vyspravenou městskou památkovou rezervaci, zdravé životní prostředí a čilý turistický ruch. Bohužel má na svém katastru také státní pozemky, o které není řádně pečováno. Zatímco všichni ostatní se starají a sekají travní porost minimálně čtyřikrát ročně, jak stanoví zvyk, jak stanoví vyhláška, stát tak nečiní. Má odůvodnění to, že nemá peníze. A tak seká tuto trávu dvakrát ročně, jako by se jednalo o nějakou louku v Beskydech. Starosta města již dva roky jedná, intervenuje, ale dosud bezvýsledně. Občané si stěžují na přerostlou trávu, která je místy po kolena. Alergiemi postižení občané jsou nešťastní a spravedlivě rozhořčeni.

Vážený pane ministře, v době, kdy máme miliardy na gripeny, myslíte si, že nemáme peníze na řádnou údržbu státních pozemků tak, aby stát dodržoval pravidla, která sám stanoví? Kromě toho, že vláda nařizuje, kontroluje a vymáhá, může být i příkladem starostlivého hospodáře, který svým činěním neobtěžuje občany našeho státu.

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, pokud by zde v Poslanecké sněmovně získal podporu "program více sekaček, méně zbraní", pak bych ho rozhodně jako ministr financí podporoval. Odpovídá to i mé filozofii. Pokud skutečně bude vůle v Poslanecké sněmovně na úkor Ministerstva obrany poskytnout Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových více finančních prostředků na údržbu této zeleně, pak nepochybně jako ministr financí takové tendence budu muset podporovat. Neboť vězte, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je k 1. 1. 2005 příslušný hospodařit s téměř 78 miliony metrů čtverečních zelených ploch, které je nutno ze státních rozpočtových prostředků udržovat. Při odhadovaných průměrných nákladech 20 haléřů na posekání jednoho metru čtverečního zatravněné plochy lze odhadnout, že údržba ploch v příslušnosti hospodaření úřadu by v roce 2005 měla přesáhnout minimálně 15 milionů korun. Bavíme se pouze o minimálních frekvencích sekání, které zde pan poslanec zmiňoval.

Je třeba říci, že oblast ploch se člení. Jednak jsou to plochy, které jsou v okolí budov užívaných úřadem. Tam ta pravidelná údržba zahrnuje běžnou péči o trávníky, případně úklid a likvidaci odpadů. Pokud jde o parky a historické zahrady, které jsou rovněž ve vlastnictví úřadu, je to problém, který je složitější, protože je potřeba zajistit pravidelnou údržbu dřevin, křovin a živých plotů. V případě jejich kácení je potřeba zajistit i náhradní výsadbu. Úřad také převzal plochy veřejné zeleně v zástavbě. Jde o veřejně přístupná prostranství, v nichž některé zajišťují údržbu obce na své náklady. Úřad také převzal zelené plochy na hraničních přechodech v rozsahu cca 600 tisíc metrů čtverečních. Úřad rovněž také k 1. 1. 2005 na základě změny zákona převzal hospodaření k pozemkům ve zvláště chráněných územích, které se nacházejí v současně zastavěných částech obcí. I tady se jedná o více než 20 milionů metrů čtverečních. Chtěl bych také říci, že v loňském roce se náklady úřadu na sekání a údržbu zeleně pohybovaly kolem 10 milionů korun.

Skutečně, jak zde bylo řečeno, ze zpráv jednotlivých územních pracovišť úřadu vyplývá, že v důsledku nedostatku finančních prostředků nejčastější strategií úřadu je údržba pouze tam, kde je zcela nezbytná, což vychází z velmi omezených finančních prostředků. To znamená, že k údržbě dochází v minimálním rozsahu, jak to finanční prostředky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových umožňují.

Přirozeně tam, kde je to možné a obce projeví zájem o převod těchto ploch do vlastnictví, úřad na základě zákona o majetku státu takovéto převody připravuje. Dochází k úplatným převodům do vlastnictví měst a obcí.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Pavla Hrnčíře, zda chce vystoupit se svou doplňující otázkou. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane ministře, dejme tomu, že bych mohl vaši odpověď docela dobře chápat, i když pravděpodobně ne. Ale jak ji mohou chápat naši spoluobčané? Doufám, že tyto interpelace a vaši odpověď snad mnoho občanů neslyší. Skoro bych je prohlásil za tajné, abychom se nemuseli seznamovat s vašimi odpověďmi. Vždy přece nikdo v této republice, žádný občan, žádná firma nemá neomezené prostředky, se kterými může hospodařit. Takovouto výmluvu, že na něco nemá peníze, přece by mohl aplikovat kdokoliv, kterýkoli občan, kterákoli firma. I občan může říci, že nemá peníze na údržbu pozemku, že se musí starat o jiné věci, jako je např. starost o jídlo, nájem za byt, bezpečnost sebe a svých vlastních dětí.

Myslíte, že vaše odpověď vůči občanům tohoto státu je regulérní?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, musím říci, že prvotním posláním Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byla jakási prokuratura, obhajoba zájmů státu v majetkových sporech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP