Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, dalším bodem podle našeho pořadu jsou

 

138.
Ústní interpelace

 

Ústní interpelace jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace na členy vlády České republiky v čase od 14.30 do 16.15 hodin. Seznamy poslanců podle pořadí vám byly rozdány do lavic. Vzhledem k tomu, že na předsedu vlády nebyla podána žádná přihláška na ústní interpelaci, zahájíme nyní blok interpelací na členy vlády České republiky.

Jako první se měl připravit pan poslanec Zbyněk Novotný, který by měl interpelovat ministryni informatiky Danu Bérovou. Tu tady ale nevidím ani ji nemám uvedenou v omluvách. (Ministryně právě vchází do sálu.) Vítám paní ministryni. Myslím, že může začít interpelace pana poslance Zbyňka Novotného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji. Dámy a pánové, vážená paní ministryně, chvilka napětí vypršela. V průběhu tohoto týdne se mi dostal do rukou návrh všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu upravující k využívání radiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4, 5 a 24 gigahertzů. Z časového důvodu si dovolím z tohoto návrhu zdůraznit pouze jednu oblast, která však dokladuje jeho nesmyslnost.

V návrhu je mimo jiné uvedeno, že stanice mohou být vybaveny pouze vestavěnou anténou, typem antény, který stanoví výrobce v návodu k obsluze. Stanice nesmějí být provozovány s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a s převáděči. V praxi mají integrované antény a antény dodávané výrobci k zařízení horší vlastnosti a menší směrovost než externí antény, což vede k většímu rušení. Navíc mnozí výrobci neuvádějí doporučené typy antén, například proto, že je nevyrábějí. Česká republika to přece nemůže po světových výrobcích požadovat, ani podle mezinárodně platných doporučení není jejich povinností doporučovat zařízení třetích stran. Manuál je obvykle součástí certifikačního zařízení a jako takový se nesmí měnit a vše, co je v něm uvedeno, je předmětem testování schvalovacích laboratoří.

Navržená formulace omezí hospodářskou soutěž a otevře prostor korupci a neprůhledným dohodám. Pro pásmo 5 gigahertzů má podobné opatření ještě nějaký smysl, ale pokud bude odstavec uveden v platnost i pro pásmo 2,4 gigahertzu, bude to znamenat značné znehodnocení rozsáhlých investic, protože téměř všechny současné spoje v tomto pásmu jsou vybudovány kombinacemi vysílacích zařízení a antén od nezávislých výrobců, a budou tedy postaveny do ilegality.

Vážená paní ministryně, v prezentacích vašeho resortu jako prioritu uvádíte progresivní vývoj využívání internetu v domácnostech, budování e-governmentu a další digitalizaci veřejné správy. Tento návrh ČTÚ však naopak podporuje jeho zbrzdění v oblasti WiFi, která je celosvětově podporována. Opravdu si myslíte, že takový návrh je správný? Já si osobně myslím, že tento návrh přímo omezuje nejčastěji preferovanou platformu připojení domácností k internetu. (Předseda upozorňuje řečníka na čas.) Ministerstvo na to nijak nereagovalo. Jaký je váš názor, paní ministryně?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, jen prosím o respektování určeného času. Prosím paní ministryni. Máte pět minut.

 

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, možná jenom pro ujasnění té poměrně složité technické problematiky, týká se to rádiových místních sítí, které jsou v současné době provozovány na základě generálních licencí. Podle nového zákona o elektronických komunikacích a v souladu s novým rozhodnutím Evropské komise, které bude v brzké době přijato, je potřeba překlopit tyto stávající generální licence na všeobecná oprávnění, a právě tohoto všeobecného oprávnění se týká materiál, který zveřejnil Český telekomunikační úřad 13. června na svých webových stránkách. Tento materiál byl zveřejněn jako materiál k připomínkám a k diskusi, tudíž je správný okamžik pro to, vznášet případné připomínky k němu, ale adresátem těchto připomínek musí být Český telekomunikační úřad, který je jako nezávislý regulační orgán odpovědný za regulaci v této oblasti a především je odpovědný za vydání tohoto všeobecného oprávnění v rámci opatření obecné povahy.

Jak jste zmínil, Ministerstvo informatiky samozřejmě podporuje všechny metody, jak nové technologie využívat v co nejširším spektru, na druhé straně však není odpovědné za drobné technické detaily té věci. Já se na tu problematiku podívám přesně z toho úzkého technického pohledu, který jste prezentoval, a pokud naši experti uznají za vhodné, budeme tento návrh Českého telekomunikačního úřadu připomínkovat. Nicméně předpokládám, že i vy to učiníte v rámci veřejné připomínkové diskuse.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní ministryni. Pan poslanec Novotný ještě využije čas na doplňující otázku v délce jedné minuty.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Dámy a pánové, vážená paní ministryně, váš první náměstek je členem správní rady ČTÚ a můj poslední dotaz zněl, jaký je váš názor na tuto problematiku a jak vy se v případném připomínkovém řízení budete k tomuto stavět. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zazněla otázka. Prosím paní ministryni.

 

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová: Musím vás opravit, pane poslanče. Můj první náměstek nemůže být členem rady ČTÚ. Bývalý první náměstek ministra Mlynáře pan Michal Frankl již není zaměstnancem Ministerstva informatiky a byl vládou jmenován do rady ČTÚ. To znamená, že sice přešel z půdy ministerstva, ale nyní je již členem zcela nezávislé rady Českého telekomunikačního úřadu a nemá s naším úřadem nic společného než to, že byl jeho zaměstnancem v minulosti.

Zcela otevřeně - já nejsem technik, takže nemám názor na detailní technické podrobnosti, na které jste se mě ptal, ale nechám si poradit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme pokračovat interpelací pana poslance Petra Krilla na ministra Milana Urbana. Pan ministr Urban je řádně omluven, protože se nachází na cestě v Mexiku, Chile a Argentině a ještě se nevrátil. Pan poslanec Krill je připraven přednést svoji interpelaci, i když tady pan ministr není. Ten pak odpoví písemně. Prosím, máte možnost.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji. Pane předsedo, já ji přednesu, protože to je už poněkolikáté, co nemám možnost ji přednést panu ministrovi.

Každý rok musejí podnikatelé vyplňovat řadu dotazníků a výkazů, kterými je zásobují orgány státní správy. Ministerstvo průmyslu není výjimkou. Lze pochopit význam základních statistických údajů, ale účelnost většiny dalších údajů požadovaných v ročních výkazech by se snad hodila jen do éry Státní plánovací komise. Pro firmy, které mají k dispozici potřebné odborné útvary pro průběžné zpracování dat, to až tak nepřekonatelný problém není.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP