Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to bylo asi poslední, co odpověděl pan ministr. Můžeme se pustit do další interpelace, kterou je interpelace na ministra dopravy Milana Šimonovského. Interpelovat bude poslanec Lubomír Suk a předmětem je vydávání řidičských oprávnění. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, rád bych se vás zeptal na postup vámi řízeného ministerstva ve věci vydávání řidičských oprávnění těm občanům členských zemí Evropské unie, kteří řádně složili u nás zkoušku. Jde o to, že ministerstvo svým opatřením stanovilo, že ti, kteří chtějí u nás vykonat zkoušku a získat oprávnění k řízení motorových vozidel, musí mít pobyt na území republiky delší 185 dnů. Jde také o to, že toto opatření je dle mnoha právních rozborů v rozporu se stávající legislativou České republiky. Vede to v současné době k tomu, že některé úřady řidičská oprávnění jinozemcům nevydávají, některé úřady vydávají. Panuje v tom celkem slušný chaos. Jedním z takových právních názorů je stanovisko ombudsmana, který neshledal dostatečnou oporu pro nařízení vydané Ministerstvem dopravy v naší legislativě.

Proto bych chtěl vědět, jak bude vaše ministerstvo dále v této záležitosti postupovat a zda usměrnění, které právě tuto podmínku stanovilo, bude zrušeno, protože, jak jsem již řekl, některé naše úřady v tuto chvíli samy nevědí, jak postupovat, tudíž raději nekonají; přestože již ti občanské Evropské unie příslušných zemí u nás zkoušku složili, nejsou jim řidičská oprávnění vydávána. Například třeba Polsko tuto problematiku řeší tak, že řidičské oprávnění vydává. Já myslím, že jsme spíše podlehli tlaku dvou sousedních zemí, tj. Rakouska a Německa, abychom vyhověli jejich tlaku na to, že se to u nás dít nebude, neboť oni tím chrání svůj trh před naší konkurencí.

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra, aby reagoval na interpelaci. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane předsedo, pane poslanče, situace určitě není situací, která by byla obvyklá, protože komplikace, kdy platí v Evropské unii určité směrnice, které vymezují podmínky k získání řidičských oprávnění, a stavem, který je u nás, je dána právě nepřijetím novely příslušného zákona o provozu na pozemních komunikacích, který tento problém řešil a byl odmítnut Sněmovnou v loňském roce.

Problematika, na kterou se tážete, je u nás právě součástí zákona 361/2000. Do doby, než jsme vstoupili do Evropské unie, byla velmi uspokojivě řešena i záležitost trvalého pobytu žadatele, pobytu, který je obvyklý podle evropských směrnic, ustanovením § 92. Tam je zcela jednoznačně řečeno, že je třeba, aby tento žadatel měl trvalý pobyt na území České republiky. Také zákon, který v současné době upravuje vydávání řidičských oprávnění, se vztahuje pouze na Českou republiku. Dá se tedy říci, že nemáme v této oblasti harmonizováno právo právě v důsledku toho, že příslušný předpis nebyl schválen.

Evropské směrnice jednoznačně požadují, aby řidičské průkazy byly vydávány žadatelům, kteří jsou zdravotně způsobilí, složili zkoušku a kteří mají obvykle bydliště na území členského státu, který řidičský průkaz vydal, a mohou doložit, že tam alespoň šest měsíců studují. Tím obvyklým bydlištěm se podle výkladu této směrnice rozumí místo, kde osoba se obvykle zdržuje nejméně 185 dní v kalendářním roce z důvodů osobních nebo profesionálních vazeb.

Proto naše situace, jak už jsem řekl, není harmonizována. Je to institut, který je velmi striktně vyžadován. Proto Ministerstvo dopravy na žádosti územních orgánů, které jsou pověřeny k tomu, aby vykonávaly státní správu na tomto úseku, bylo požádáno o výklad. My jsme upozornili, že nelze vydat žádnou vyhlášku, nejsme zmocněni k tomu, abychom vyhlášku vydali před přijetím základní normy, což je zákon 361, a vydali jsme metodický pokyn, který se jmenuje usměrnění. Metodický pokyn není závazný. Je to metodický pokyn, který má sjednotit postup těchto úřadů do doby, než bude základní norma přijata.

Určitě je různý postup obcí velmi znepokojující, protože nejde jen o trh, který jste zmínil. Já bych velmi přál a přeji našim autoškolám, aby získávaly zákazníky na základě komparativní výhody z Německa a podnikaly i v tomto oboru služeb. Ale problém je v tom, že dohledové orgány policie Spolkové republiky Německo nás opakovaně žádají, abychom nevydávali řidičské průkazy občanům SRN, právě proto, že zadrželi již mnoho řidičů, kteří jezdí na český řidičský průkaz, přitom mají ve své zemi zákaz řízení motorových vozidel, mají odebraný řidičský průkaz rozhodnutím soudu. To je praxe, která je skutečně v rozporu s mezinárodním právem a je v rozporu i s ústavou.

Praxe bude samozřejmě napravena. My máme naději, že příslušný zákon bude schválen, doufám, v příštím týdnu. Tam situace je řešena. Domnívám se, že změna ustanovení § 82 v novele zákona 361, která bude projednávána ve třetím čtení příští týden, řeší jak udělení řidičského oprávnění pro občany EU, že stanoví trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky. Domníváme se, že tímto ustanovením bude celá situace napravena. Uznávám, že situace není obvyklá. Je to způsobeno zpožděním harmonizace našeho práva s evropským právem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance Suka. On využije své možnosti vystoupit ještě jednou.

 

Poslanec Lubomír Suk: Pane ministře, ano, je to způsobeno tím, že naše právo neodpovídá těm závazkům, které jsme přijali z Evropské unie. To je pravda, to s vámi souhlasím. Problém je v tom, že oblast, o které jste hovořil na závěr, že v Německu zadržují řidiče s oprávněním z České republiky, skutečně není problémem naším, ale je to daleko více problémem německým. Nemělo by se to řešit zrovna tímto opatřením a už vůbec ne v rozporu s platnou legislativou v České republice. To není možné.

Dále z toho pro mne vyplynula jedna poučná věc. Vy říkáte, že usměrnění číslo 4, které toto upravuje, je doporučení, není závazné. Problém je v tom, že je to tak postaveno, že je striktně stanoven postup úřadů, jak mají postupovat. Proto úřady nevědí, zda je to jenom doporučení, nebo závazné opatření.

Pak jste mi ještě neodpověděl, pane ministře, na to, proč Poláci německým zákazníkům vydávají, když se to tak striktně má dodržovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane poslanče, neznám situaci v Polské republice. Ale i náš metodický pokyn - znovu opakuji, že je to metodický pokyn ke stejnému postupu těchto dopravních úřadů - obsahuje možnost, jak získat řidičské oprávnění pro občany jiné země z Evropské unie, kteří u nás absolvovali autoškolu. To znamená, že dopravní úřad vyžaduje pouze potvrzení o tom, že tento člověk nemá zadržený nebo odebraný řidičský průkaz ve své zemi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP