Neautorizováno !


 

(11.50 hodin)
(pokračuje Vymětal)

Dovolte mi v té souvislosti, abych dal podmíněný pozměňovací návrh. V případě, že nebude schválen uvedený pozměňovací návrh, tedy předkládám podmíněný pozměňovací návrh, který zní: V § 10 odst. 2 se vypouští text "předsedovi delegace Parlamentu České republiky v parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky". Místo tohoto textu se vkládá nový text: "předsedovi stálé komise komory Parlamentu".

To odůvodnění vidím v tom, že pokud by Poslanecká sněmovna měla názor, že vedoucím delegací by měly zůstat naturální náhrady, v tom případě je třeba tytéž náhrady přiznat předsedům stálých komisí. Podle mého názoru jiné řešení není.

Pokud je v návrhu navrženo, aby si funkcionáři, kteří mají dvojí náhrady, mohli vybrat mezi finančním plněním a naturálním plněním plus 15 procent, zde jsem toho názoru, že by to finanční plnění mělo být adekvátní naturálnímu plnění. To znamená, myslím si, že jestliže si funkcionář může vybrat, jestli si vezme paušální náhradu, anebo naturální plnění plus 15 procent, domnívám se, že i to finanční plnění by mělo být zvýšeno o těch 15 procent.

Z tohoto důvodu předkládám pozměňovací návrh druhý, který zní: V § 10a se za slova "v § 9 odst. 1 písm. b)" vkládá text "zvýšená o 15 procent".

A třetí můj pozměňovací návrh, který nehodlám komentovat - navrhuji z návrhu zákona vypustit novelizační bod dva.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní má slovo pan poslanec Kalousek. Připraví se pan kolega Vrbík a po něm pan kolega Alfréd Michalík.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ano. Děkuji za slovo. Já v souladu se stanoviskem vlády napravuji nedostatek, který je v návrhu zákona, a předkládám pozměňující návrh.

V § 9 odstavec 4 se vypouští.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Vrbík.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem ve svém vystoupení v prvním čtení avizoval jednoduchý drobný pozměňovací návrh, kterým bych chtěl řešit duplicitu toho, že na jedné straně pobírají poslanci a senátoři finanční náhrady na dopravu a zároveň je jim tím zákonem umožněna možnost bezplatného používání prostředků hromadné dopravy. Proto si dovoluji předložit následující pozměňovací návrh.

Za prvé. V § 10 odst. 1 se vypouští písmeno "k)", takže tento odstavec zní:

"(1) Poslanci náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), f) a ch)."

To odůvodnění je tedy, že vzhledem k rozsahu náhrad výdajů, které jsou poskytovány členům Parlamentu, doporučuji zrušit možnost bezplatného používání prostředků hromadné dopravy pro poslance a senátory.

A druhý bod. V § 19 odst. 1 se vypouští písmeno "k)", takže tento odstavec zní:

"(1) Soudci Ústavního soudu náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. b) a d) bez nároku na úhradu výdajů spojených s užíváním bytu."

To odůvodnění je, že soudcům Ústavního soudu přísluší víceúčelová paušální náhrada za výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky s výjimkou letecké dopravy při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce. Ale vedle této možnosti má soudce Ústavního soudu také nárok na užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s tímto výkonem. Opět si myslím, že ta duplicita s bezplatnou možností používání hromadné dopravy je nadbytečná, proto obdobně jako u poslanců navrhuji u soudců Ústavního soudu toto vypustit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Zatím posledním přihlášeným do podrobné rozpravy je kolega Michalík, ale již registruji další přihlášku.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, jak jsem již avizoval, můj pozměňovací návrh zní:

Do zákona vložit novou část s názvem Změna zákona číslo 179/2005 Sb., která bude upravena takto: V článku XXXVI bod 1 zákona číslo 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky, se do části věty za čárkou mezi slova "páté" a "dvacáté deváté" vkládají slova "dvacáté čtvrté".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Poslední přihlášený do rozpravy je zatím pan kolega Gongol. Já mu uděluji slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, především chci říci, že jsem pro šetření, ale opravdu z přesvědčení a ne z důvodu populistických. Dále chci říci, že vláda ve svém stanovisku k tomuto návrhu prohlásila, že je pro tento návrh, ale nesouhlasí se snížením výše diet. Zvláštní stanovisko. Patrně proto, že hodně cestuje a musela by se ve svých dietách uskrovnit. Opět připomínám, že jsem pro šetření, ale všech, nikoli jen některých, protože nevyznávám sebemrskačství. To je spíše parketa pro některé náboženské fanatiky. Proto předložím v podrobné rozpravě návrh na další úspory a při svém hlasování o tomto zákonu přihlédnu k tomu, zda tato Sněmovna a předkladatel to s tím šetřením všech myslí opravdu, ale opravdu vážně.

Mé pozměňovací návrhy se budou týkat nadstandardních náhrad pro prezidenta republiky po ukončení funkce a zrušení náhrad poslance podle sídla kanceláře. Tyto pozměňovací návrhy zní:

1. Zrušit zákon 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po ukončení funkce, a doprovodný zákon číslo 49/2004 Sb.

2. V § 9 odst. 1 písm. b) vypustit střední část věty v tomto znění: "nebo od obce, v níž má poslanec kancelář, § 6 odst. 1 písm. f)".

3. V § 6 odst. 1 písm. f) upravit znění doplněním slov "ve svém volebním kraji nebo ve svém volebním obvodu".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zatím poslední přihlášený do rozpravy je pan kolega Sehoř. Prosím.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zaznělo tady hodně pozměňovacích návrhů. Já si myslím, že by bylo vhodné, aby rozpočtový výbor znovu projednal tuto problematiku. Také dalším důvodem je to, že i pan navrhovatel mění svoji argumentaci. Ze svých bohulibých záměrů to najednou sklouzlo k tomu, že je potřeba ušetřit více peněz. Tak to měl říci najednou a mohly se hledat i jiné cesty, a významnější.

Takže já navrhuji, aby návrh byl vrácen rozpočtovému výboru k dopracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Kalousek. Já jen upřesňuji, že ten návrh může znít - vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se vůbec nebráním tomu návrhu, samozřejmě, byť s ním nesouhlasím. Ale dovolím si nesouhlasit s tím, že jsem změnil svoji argumentaci. Já jsem tady dostal otázku, jaký je rozdíl v dopravě vlakem a jaký je rozdíl v dopravě letadlem. Dovolil jsem si odpovědět, že velký. Myslím si, že ta odpověď je správná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

V rozpravě zazněl návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání, což je návrh, o kterém rozhodneme v hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP