Neautorizováno !


 

(11.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Proto si myslím, že je spíš lepší se pokusit v podrobné rozpravě přednést případné návrhy. Pokud s tím má někdo opravdu takový problém, nechť přednese návrh na zamítnutí tohoto zákona. Bude to určitě čestnější, než když se bude halit do nějakých obezliček s tím, že by se to mělo vrátit k dalšímu projednávání, a tím prodlužovat legislativní proces.

Připomínám, že v tomto případě je velmi pečlivě zvažována lhůta, po kterou by se měla zřizovat intervenční centra, především po kterou by se měli připravovat policisté pro výkon svých odpovědností.

Pro tuto chvíli vám, dámy a pánové, děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji místopředsedovi Janu Kasalovi. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru, usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 828/2.

Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka ústavněprávního výboru paní předsedkyně Vlasta Parkanová. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, jak již zde bylo řečeno, ústavněprávní výbor se tímto návrhem opakovaně zabýval na svých dvou schůzích. V průběhu projednávání byly některé pochybnosti některých členů výborů odstraněny, některé zůstaly a leží před námi. Samozřejmě že nezbude, než se s nimi vypořádat hlasováním.

Osobně musím zmínit jednu věc. Mluvila jsem zde v prvním čtení o tom, že bych považovala za vhodné převést celý návrh z režimu občanského soudního řádu do režimu řádu trestního. I o tom byla na ústavněprávním výboru debata. To je samozřejmě úkol tak velký a složitý, že není v silách ani výboru, ani poslanců předkladatelů. Bohužel žádný zástupce vlády, který by se chtěl takového úkolu zhostit, se nenašel. Nyní máte tedy před sebou návrh v té podobě, v jaké je. Samozřejmě že se dá očekávat v průběhu další diskuse vyjádření některých dalších členů výboru.

Já bych to uzavřela s tím, že závěrečný postoj zpravodajky bych si ponechala až po proběhlé rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli čtyři přihlášky. Prvním přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Stanislav Křeček. Připraví se pan poslanec Zdeněk Maršíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, považuji tento zákon za velmi potřebný. Ze své advokátní praxe mám celou řadu případů, které by si zasloužily, aby tento zákon platil již dnes, aby bylo možné násilníky a násilnice - nezapomínejme také na toto - z bytu na přechodnou dobu vykázat.

Musíme ovšem upozornit na jeden zásadní problém, který byl okrajově diskutován na schůzi ústavněprávního výboru, ale nedostalo se nám náležité odpovědi, a to je problematika služebních bytů. Služební byty jsou takové byty, ve kterých bydlí člověk, který s tím, že užívá tento byt, současné vykonává nějakou práci. A toho člověka není možné z bytu vypovědět, aniž bychom ohrozili výkon jeho práce. Když to přeženu - máme železničáře pověřeného stahováním závor, který bydlí v nádražním domku. Jestliže ho vypovíme z bytu na deset dní, tak on nestáhne deset dní závory. Tím sice ochráníme jeho manželku před domácím násilím, ale za cenu, která podle mého názoru není úměrná. Já to záměrně přeháním, nevím, kolik ještě je vechtrů, kteří stahují závory z nádražního domku, ale máme spoustu školníků, vrátných, kteří bydlí v továrně, máme lidi, kteří hlídají čerpadla a celou řadu dalších zařízení. Jejich přítomnost v místě je zcela nezbytná. Takového člověka když vypovíme, byť z dobrých důvodů, samozřejmě ohrozíme tuto práci.

Podle mého názoru to není možné a je to taková zásadní závada tohoto zákona, kterou můžeme řešit dvěma způsoby. Buď vrátíme zákon do druhého čtení, je na to dostatek času, lhůta pro účinnost je dostatečně dlouhá. Nebo zákon, který schválíme, okamžitě budeme novelizovat a budeme k smíchu všem.

Ať se na mě předkladatel nezlobí - navrhuji, abychom návrh z tohoto důvodu, s ohledem na služební byty, z kterých nemohou být lidé bez dalšího vypovězeni, vrátili k novému projednání výboru, aby se tato otázka postavila najisto.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má s přednostním právem vystoupit ministr vnitra František Bublan. Poté se připraví pan kolega Karásek.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já samozřejmě nechci vystupovat proti tomuto návrhu zákona. V podstatě souhlasím s myšlenkou, kterou zákon obsahuje, nicméně musím připomenout jednu věc, která je z hlediska resortu Ministerstva vnitra nejvíce diskutována. Je to samozřejmě navrhovaná změna zákona o Policii České republiky. Do tohoto zákona by mělo být zavedeno nové oprávnění policie rozhodnout o tom, aby osoba, která svým násilným chováním ohrožuje jinou osobu na životě, na zdraví, na svobodě nebo dokonce na lidské důstojnosti, byla vykázána z bytu.

Chci připomenout, že se bude jednat o správní rozhodnutí, které samozřejmě podléhá příslušnému přezkumu. Toto rozhodnutí bude na deset dnů. Kolem toho jsme vedli velké diskuse. Nejprve jsme se přikláněli k tomu, aby policie udělala toto rozhodnutí na kratší dobu, potom by došlo k předběžnému opatření, které by vyslovil soud. Nicméně chápu, že je zapotřebí v těchto situacích, kdy nastane domácí násilí, jednat operativně, rychle a rozhodně.

Stejně tak dalším účinkem části zákona o vykázání bude prevence. Prevence bude nesmírně důležitá, protože lidé, kteří jsou náchylní k těmto činům, budou vědět, co je čeká a jaké ponesou následky.

Protože zde zaznělo hodně slov o tom, že to bude velmi náročný úkol pro policii, chtěl bych potvrdit, že bude. Trochu z toho mám i obavy. Nicméně v Ostravě už probíhá projekt od roku 2003, který se jmenuje Interdisciplinární přístup k řešení domácího násilí v Ostravě. Probíhá ve spolupráci se státní, městskou policií, městským úřadem, azylovým domem a jinými subjekty. To je možná základ, na kterém bychom mohli aplikaci tohoto případně schváleného zákona postavit, aby to nebyla záležitost pouze policie, ale aby se na tom podílely ty subjekty, které mají k tomu blízko a mohou svým způsobem poradit, zaujmout nějaký postoj, dát potřebné informace.

Z tohoto místa bych chtěl říci, že policie se tomu nebrání. Je si vědoma velkého a náročného úkolu. Už začínáme chystat určitá proškolení pro policisty, protože by to dělala tzv. pořádková policie. Chystáme metodiku, jak postupovat v těchto případech, a snažíme se na to také připravit.

Tím pádem vítám již zmíněnou legisvakanci, protože na to potřebujeme více času. Ale chtěl jsem, aby to zaznělo z tohoto místa, protože nějaké problémy by potom nastat mohly. Nechtěl bych slyšet, že policie něco pokazila nebo špatně k tomu přistoupila. Všichni si asi uvědomujeme, že rozhodování na místě bude velmi obtížné, velmi těžké a také velmi závažné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní má slovo pan poslanec Karásek, připraví se pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, projednáváme zde dnes zákon, který představuje nepochybně průlom do dosavadního právního řádu. Ačkoli je to norma, která se může zdát sporná, chtěl bych vás požádat o podporu, a to z následujících důvodů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP