Neautorizováno !


 

(10.30 hodin)
(pokračuje Chytka)

Krátké zdůvodnění. Od 1. ledna tohoto roku platí novela občanského soudního řádu, která mimo jiné taktéž upravuje doručování. Je červen, uběhlo tedy půl roku a my můžeme hodnotit. Co se týče doručování pomocí poštovních služeb, tedy pošty, a já zde zdůrazňuji, že můj pozměňující návrh se týká pouze doručování pomocí poštovních služeb, tak pošta umí doručit adresátu, pokud je adresát známý a přítomný. Umí uložit na poště, pokud je adresát známý, ale v danou chvíli byl nepřítomný. Neumí uložit u okresního soudu, pokud je adresát neznámý, zvláště jestliže mezi doručením na poště a u okresního soudu vede velice tenká hranice, která je definována tím, zdali bylo možné zanechat výzvu na vhodném místě, či nebylo možné zanechat výzvu na vhodném místě.

Můj pozměňující návrh, kdybych ho měl shrnout do jedné věty, znamená, že doručuje-li pošta, ukládá se na poště.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Chytkovi. Slova se ujme paní poslankyně Taťána Fischerová, připraví se pan poslanec Svatopluk Karásek. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, k důvodům, které jsem přednesla v prvním čtení, bych dnes ráda přidala krátkou argumentaci zástupkyně veřejného ochránce práv paní Anny Šabatové k záměru umístit audiovizuální techniku na chodbách. Této problematiky se týká pozměňovací návrh, který předkládáme společně se Sváťou Karáskem.

Cituji: "Problematické je považovat za veřejný prostor chodbu. Marginalizovat sledování chodeb či jiných společných prostor tím, že se v nich neodehrává osobní a soukromý život svěřenců, resp. tím, že je nelze považovat za obydlí, je z pohledu znalosti praxe pochybné. Na chodbách se svěřenci běžně setkávají a komunikují spolu. Odehrává se zde velká část běžných interakcí. Svěřenci zde chodí v domácím oblečení, například v pyžamu či ve spodním prádle, když se jdou sprchovat. Chodby navíc mají v některých zařízeních funkci společenské místnosti, hraje se v nich například stolní tenis anebo jsou na nich umístěny sedačky ke sledování televize.

Na základě právě uvedeného je třeba dovodit, že se navrhovatel musí, chce-li zákonem umožnit instalaci audiovizuální techniky na chodbách, zabývat přiměřeností takového zásahu. To však neučinil. Lze vážně pochybovat o tom, že kamera na chodbě je nezbytná pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých nebo k odvracení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku."

Ještě pro přesnost bych ráda uvedla, že na lavicích máte rozdány dva zcela totožné pozměňovací návrhy. Jeden pod mým jménem a druhý je společný Sváti Karáska a můj. Hlásím se tedy k tomu společnému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Taťáně Fischerové za její pozměňovací návrh a odůvodnění. Slova se ujme poslední přihlášený do podrobné rozpravy, poslanec Svatopluk Karásek. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Pane místopředsedo, kolegové a kolegyně, já se chci pouze přihlásit k tomu pozměňovacímu návrhu, který jsme společně s Táňou Fischerovou podali, a máte ho na lavicích. Odůvodnil jsem to v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tím byl splněn bod jednacího řádu, že tento rozdaný pozměňovací návrh je součástí protokolu.

Nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Podrobnou rozpravu ještě nekončím. Ještě před ukončením podrobné rozpravy pan zpravodaj, pan poslanec Walter Bartoš. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl jenom sněmovnu upozornit na jednu skutečnost. My jsme před půl rokem přijali nové školské zákony, a to zákon o pedagogických pracovnících a nový školský zákon. Tyto zákony prošly Sněmovnou jedním hlasem - prošly jedním hlasem - a schválila je vládní koalice. A mě dneska docela zaráží, že k těmto zákonům, které byly tak vychvalovány, že jsou dobré, poslanci z vládní koalice sami předkládali pozměňovací návrhy. Tak asi ty zákony tak dobré nejsou, jak tvrdila vládní koalice právě před půl rokem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To byl pan zpravodaj v rámci podrobné rozpravy. Pokud nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se paní ministryně, jestli je zájem o závěrečné slovo. Prosím, paní ministryně Petra Buzková.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se ráda vyjádřila k některým motivům, které zde padly jak v rozpravě obecné, tak v rozpravě podrobné. Není mým cílem se v tuto chvíli vyjádřit ke všem pozměňovacím návrhům, což bezesporu udělám ve třetím čtení tohoto návrhu. Chtěla bych říci, že jsem velice ráda, že se tento návrh těší v zásadě obecné podpoře, přestože samozřejmě s pozměňovacími návrhy. Je to tak dobře.

První věc, ke které bych se ráda vyjádřila, je otázka příplatku za přesčasovou práci učitelů. Je to záležitost, která není součástí vládního návrhu, se kterou se zde přichází jako s novelou jiného zákona, to znamená jako zákona o pedagogických pracovnících. Já musím říci, že v jedné věci opravdu souhlasím s panem poslancem Bartošem, a sice v tom, že ať tento návrh přijmeme anebo nepřijmeme, tak všechno bude špatně.

Všechno bude špatně z následujících důvodů. Pakliže tento návrh přijmeme, dojde k tomu, že snížíme finanční ohodnocení za přesčasovou práci, to znamená, že svým způsobem ukážeme učitelům, že sice jednou jsme jim schválili 200 %, nyní budeme těchto 200 % snižovat. Já přitom musím říci, že považuji za chybu, že tato Poslanecká sněmovna někdy schválila 200 % jako příplatek, protože pravdu má paní poslankyně Šojdrová, že 200 % je zcela nesystémových, nemá to nikde v rozpočtové sféře obdobu. A tato Poslanecká sněmovna dobře věděla v době, kdy schvalovala tento pozměňovací návrh k vládnímu návrhu, že vláda nebude schopna takovýto schválený návrh zafinancovat navýšením příslušné částky v kapitole 333. Nicméně vzhledem k tomu, že již jednou těch 200 % Sněmovna jako nejvyšší zákonodárný orgán schválila, budeme de facto zasahovat do již nabytých práv a snižovat něco, co již bylo jednou zvýšeno.

Na druhou stranu, pakliže tento návrh neschválíme, upozorňuji, že skutečně je pravdou to, že finanční prostředky na školách, nenárokové složky, se začínají přerozdělovat takovým způsobem, že je menší částka na odměny pro učitele a větší částka se musí chystat právě na tzv. suplované hodiny.

Ano. Pan poslanec Bičík může mít pravdu v tom, že nároky na přesčasové hodiny se snížily. Ovšem za jakou cenu se snížily? Já mám velice často signály z praxe, k čemu de facto v dnešní době dochází. Dostala jsem určitý signál v Praze od zástupců divadel, že v současné době školy přestávají chodit do divadel na školní představení z toho důvodu, že ředitel neuvolňuje učitele, který by třídu do divadla doprovodil, z toho důvodu, že by za něj jiní učitelé museli suplovat a on by jim musel platit 200 %. Toto se netýká pouze kultury. Týká se to například i sportovních záležitostí, sportovních utkání, výletů a podobně. A já si myslím, že toto je jev, který skutečně nikdo nechtěl.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po jednání se školskými odbory jsem se rozhodla, že k tomuto návrhu zaujmu negativní stanovisko. Negativní proto, že pro toto stanovisko cítím jedno velké pro a jedno velké proti. Ale byla bych velmi ráda, kdyby každý z vás skutečně velmi uvažoval o tom, jakým způsobem jeho hlasování tuto záležitost ovlivní. Je to věc, která skutečně má velice, ale velice významné dopady.

Tolik k příplatku za přesčasovou práci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP