Neautorizováno !


 

(10.00 hodin)
(pokračuje Čada)

U dětí mladších 15 let pak platí § 91 odst. 2 citovaného zákona, podle kterého soud v řízení s dětmi mladšími 15 let ustanoví těmto opatrovníka z řad advokátů. Poněvadž výkon obhajoby nebo úkoly opatrovníka mnohdy vyžadují poradu s mladistvým nebo dítětem mladším 15 let, je vhodné, aby tato porada, a to ať ústní nebo písemná, probíhala bez jakékoliv kontroly třetích osob.

Třetím pozměňovacím návrhem je legislativně technická změna, která se váže k § 15 odst. 1. Ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., zákona o soudnictví ve věcech mládeže, a ve smyslu § 71 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, se ochranná výchova ukládá, nikoliv nařizuje. Nařizuje se ústavní výchova podle § 46 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. Z tohoto důvodu nahradit slovo "nařízenou" slovem "uloženou".

Nové znění odst. 1 § 15 by pak znělo: V zařízeních, ve kterých jsou umístěny děti s uloženou ochranou výchovou, jsou používány speciální stavebně technické prostředky k zabránění útěku těchto dětí. Na základě rozhodnutí ředitele zařízení je dále možné v těchto zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti dětí, zaměstnaných osob a svěřeného majetku využívat audiovizuální systémy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Čadovi. Prosím sněmovnu o větší klid, aby bylo možné jednotlivé pozměňovací návrhy dobře sledovat. Pokud máte zájem řešit jiné problémy, než je bod 25, prosím, řešte je v předsálí. A to myslím na kolegy ze všech politických klubů.

Slova se ujme pan poslanec Petra Bratský, připraví se pan poslanec Petr Tluchoř.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobré ráno, pane místopředsedo. Dámy a pánové, načetl bych text pozměňovacího návrhu zákona č. 561/2004 Sb. Toto drobné překvapení mi paní ministryně jistě odpustí, protože je známa svým zájmem o všechny typy škol a nepochybně se s ním ztotožní.

V § 186 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. se za slova "do 31. března 2006" vloží čárka a věta pokračuje slovy "v případě škol zřizovaných registrovanou církví nebo náboženskou společností, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, do 31. srpna 2007".

Varianta č. 2. V § 186 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. se datum 31. března 2006 mění na 31. srpna 2007.

Navrhuji to dát do části Přechodná a dodatečná ustanovení zákona č. 109/2002 Sb., který právě probíráme.

Jako odůvodnění bych chtěl uvést, že datum uvedené v zákonu č. 561/2004 Sb., které je rozhodné pro uvedení právního postavení škol do souladu se školským zákonem, je obtížně splnitelné pro školy, jejichž zřizovatelem jsou církve. Forma tzv. školské právnické osoby církevním školám nevyhovuje. V současné době je jednáno o možnosti registrace církevních škol v rejstříku Ministerstva kultury analogicky jako jiné organizace zřizované církvemi, například charity, diakonie a další, pro něž není školství hlavní a převažující činností. Lze předpokládat, že závěry podobných jednání nemusí nabýt účinnosti do 31. března 2006. Cílem navrhované změny je proto prodloužení termínu pro zajištění všech náležitostí, které vyžaduje stávající školský zákon. V případě varianty 2 by se samozřejmě termín, který je navrhován, nabízel pro úplně všechny typy škol. Tam záleží na rozhodnutí naší Sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Slova se ujme další přihlášený Petr Tluchoř. Připraví se pan poslanec Vlastislav Antolák.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, ve svých lavicích máte pozměňovací návrh paní kolegyně Evy Dundáčkové, která zde dnes není. Požádala mě, abych zde tento návrh přednesl. Proto si ho tímto osvojuji a žádám vás o podporu tohoto návrhu. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Jde o písemný rozdaný pozměňovací návrh. Paní kolegyně Fischerová s řádnou přihláškou jako devátá.

Slova se ujme pan poslanec Vlastimil Antolák, připraví se paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslanec Vlastislav Antolák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, pane místopředsedo vlády, dovolte mi úvodem k mému vystoupení. Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona k tisku 822 jsem bohužel i ke své vlastní škodě nepodal písemně a jsem nucen je tady přečíst. Jenom úvodem poznámku.

Pozměňovací návrhy vznikly z mnoha jednání přímo na pracovištích a přímo s pracovníky z těchto školských zařízení. Sami pracovníci ve školských zařízeních kvitují s povděkem zájem státu o to, řešit jejich práci a řešit vůbec problém. Při tom všem shodně na pracovištích, kde jsem hovořil s lidmi, zaznívá názor, že i tento zákon je v mnoha ohledech složitý a že je třeba jej upravit pozměňovacími návrhy, a praxe ukáže, do jaké míry je třeba jej změnit. Osobně jsem pro přijetí tohoto zákona.

Dovolte mi tedy, abych přečetl text pozměňovacích návrhů.

Pozměňovací návrh č. 1 k § 15 odst. 1. Za slova "s nařízenou ochrannou výchovou" vložit text "a děti s kombinací závažných poruch chování s psychiatrickou poruchou". Dále pokračuje text stejným zněním.

Po konzultaci jde o následující zdůvodnění. Rozšíření prostoru pro zařazení tzv. agresivních dětí bez ochranné výchovy by rozhodně výchovné práci prospělo. Tento návrh vychází ze zkušeností se zařazováním dětí do ochranné výchovy, když soudci mají nejednotný názor na zařazení dítěte do ochranné výchovy.

Návrh č. 2 k § 21 nový odst. 6 zní: Opatření ve výchově pro děti s kombinací závažných poruch chování a dětí s psychiatrickou diagnózou umístěných v zařízení s ochrannou výchovou lze použít v přiměřené míře ve všech ustanoveních § 21. Jde zejména o citlivé použití ustanovení odst. 3 písm. a), b) a d).

Zdůvodnění. Ustanovení § 15 odst. 1 bylo rozšířeno o umístění dětí s kombinací závažných poruch v chování, a tudíž je nutné doplnit i příslušná opatření ve výchově podle § 21.

Třetí návrh k § 22 odst. 3. Do odstavce se vkládá nová věta po slovech "vzdělávací a zájmová činnost": Ve zvlášť zdůvodněných případech je možno poskytnout péči v rozsahu až osmi hodin. Dále se vypouštějí v poslední větě slova "ostatní děti". Další část textu se nemění.

Zdůvodnění. Prodloužení péče až na osm hodin je možností věnovat zvýšenou individuální péči dítěti. Vypuštění slov "ostatní děti" je logické, protože v oddělené místnosti nemohou pobývat další děti.

Čtvrtý návrh k § 31 odst. 1. Do věty "dětem a nezaopatřeným osobám" se vkládá za slova "náleží kapesné" tento text "které tvoří příjem dětí a nezaopatřených". Dále text pokračuje v původním znění.

Zdůvodnění. Jde o jasnou formulaci příjmů dítěte a nezaopatřených.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP