Neautorizováno !


 

(12.50 hodin)
(pokračuje Šojdrová)

Tady se musím zmínit o stanovisku Svazu měst a obcí, které nám poslancům zaslali do Poslanecké sněmovny a které je výrazně podporující tento návrh novely školského zákona. Ale bohužel nemohu tady s nimi diskutovat, abych jim položila otázku, proč se Svaz měst a obcí neobrací na vládu a nepožaduje kompenzaci v rámci státního rozpočtu. Bohužel. Musím říci, že tady bych dovedla pochopit požadavek, kdyby obce požadovaly kompenzaci od státu. V případě, že stát chce být velkorysý a nabízí bezplatný poslední rok, tak se domnívám, že mohlo následovat zvýšení státního příspěvku, který stát na dítě v mateřské škole obcím dává. To by byl podle mě adekvátní pochopitelný požadavek, který ovšem Svaz měst a obcí bohužel neformuloval.

Vážené kolegyně a kolegové, bylo by ode mě velmi neupřímné, kdybych zde schválenou podobu bezplatného posledního roku v mateřských školách hájila jako naprosto nezbytnou a vynikající, nenahraditelnou. Musím ji hájit jako změnu, která byla součástí politické dohody, která sice má dopady na finanční bilanci, ale nijak zásadní a v odborné péči o předškoláky má své opodstatnění. O tom jsem přesvědčena, a proto navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Nemám žádné další přihlášky do obecné rozpravy. Prosím, slovo má pan kolega Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se také já krátce vyjádřil k návrhu, který předkládá pan kolega Bartoš. Nechci už opakovat jeho obsah, nechci ani opakovat jeho hodnocení, které tady provedla paní zpravodajka. Rád bych vás spíš upozornil na to, jak byla řešena problematika předškolního vzdělávání a jeho financování v předcházejících letech, co se změnilo, a pak bych vás rád seznámil s naším názorem.

Do 1. 5. 2005 byla problematika mateřských škol řešena zejména zákonem 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 76/1988 ve znění pozdějších předpisů, č. 390/1991 a zejména pak také příslušnou vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Byla to vyhláška č. 35 z roku 1992. Čili bylo tam realizováno přednostní zařazování předškoláků, existovala povinnost obcí zajistit předškolákům zařazení do mateřské školy. Výše tehdy částečné úhrady neinvestičních nákladů, nyní podle nového zákona úplaty za vzdělávání, byla ve všech věkových skupinách limitována 30 % nákladů, přičemž o výši rozhodovaly orgány obce místně závaznou vyhláškou. Příslušné paragrafy 19a až c týkající se úhrad byly do zákona o státní správě a samosprávě ve školství vtěleny v roce 1993.

V loňském roce nově přijatý školský zákon zavedl bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřských škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Zdůraznil současně bezplatnost pobytu v přípravných školách základních škol, zdůraznil povinnost obce zajistit v případě naplnění vlastních kapacit zařazení předškoláků do jiné mateřské školy, a rozhodnutí o výši úplaty, jak zde bylo řečeno, svěřil řediteli mateřské školy. Vyhláška pak mluví i o spolupráci se zřizovatelem. To bylo umožněno tím, že zákon umožnil Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vydat nižší právní předpis a tím je vyhláška ministerstva č. 14 z letošního roku, která pro věkové kategorie 3 - 5 let stanoví úplatu do výše 50 % provozních nákladů, taxativně osvobozuje od úplaty rodiče pobírající sociální příspěvek podle zákona o státní sociální podpoře a osoby pobírající dávky pěstounské péče. Snížení poplatku je možné v případě přerušení provozu mateřské školy a při nepravidelné docházce do pěti dnů v měsíci ve vazbě na pobírání rodičovského příspěvku. A jistě víte, že k dalšímu zvýhodnění rodin s malými dětmi by mělo dojít na základě zákona, který jsme potvrdili v tomto týdnu. Jednalo se o novelu zákona o státní sociální podpoře.

Při projednávání návrhu školského zákona náš klub uvítal zavedení bezplatné docházky předškoláků a dětí zařazených do přípravných tříd základních škol. Jistě si ale všichni zúčastnění vzpomenou, že jsme upozorňovali, že náklady nelze pouze automaticky převést na rodiče menších dětí ani na obce bez finančního pokrytí na pobyt předškoláků nebo na dopravu do mateřských škol v sousedních obcích. A jistě si také vzpomínáte, že jsme navrhovali tento problém řešit buď úpravou rozpočtového určení daní, zvýhodněním obcí s mateřskými školami, změnou agregovaných finančních normativů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro věkovou skupinu do šesti let nebo změnou výše dotace do obecních rozpočtů, čili navýšením příslušných kapitol státního rozpočtu. My jsme tehdy propočítávali, že náklad by měl představovat zhruba 360 mil. Kč. Stanovisko Svazu měst a obcí, které hovoří o 300 mil. za pololetí, je vyšší, když to budeme počítat celoročně, ale ten předpoklad zde byl.

Zohledněn byl také náš požadavek na jasně definované podmínky osvobození od úplaty, a to právě zmiňovanou prováděcí vyhláškou. Ten ovšem původně - a mám tím na mysli návrh té vyhlášky - obsahoval úplatu ve výši 30 % pro tříleté děti a 50 % pro děti čtyřleté. V konečném znění obsahuje vyhláška 50 % pro obě věkové kategorie. Naše návrhy na posílení rozpočtů obcí nebyly zohledněny ani při tvorbě státního rozpočtu, ani rozpočtu kapitoly pro nedostatek prostředků a někdy jsem měl pocit, že i pro rozpor chápání předškolního vzdělávání.

Za současného stavu tak proti sobě stojí částečná realizace bezplatného předškolního vzdělávání a nové, jak zde bylo řečeno, skutečně finančně státem nepokryté požadavky na rozpočty obcí, resp. zvýšené náklady rodičů v prvních dvou ročnících mateřské školy.Tady jde skutečně o určité zvýhodnění rodičů, kteří své dítě přihlásí až do předškolního ročníku mateřské školy, a rodičů dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Jinými slovy, určitý problém zde existuje, a to přes obnovenou snahu obcí zabezpečit pro svoje nejmenší občany předškolní vzdělání i jejich snahu nezvyšovat výrazně finanční spolupodíl rodičů na něm.

Musím konstatovat, že návrh Občanské demokratické strany, tak jak zde byl předložen, je pro nás naprosto nepřijatelný. Naším perspektivním programovým cílem je naopak bezplatnost celého období předškolního vzdělávání. A pokud by dnes vláda nebo některý z jejích představitelů byli schopni deklarovat, že se finančním posílením předškolního vzdělávání budou zabývat, myslím, že by nebylo o čem hovořit. Vzhledem k tomu, že takového prohlášení se zřejmě nedočkáme, domnívám se, že bude vhodné alespoň se pokusit nalézt optimálnější řešení, než poskytuje stávající znění zákona i znění příslušné prováděcí vyhlášky. A to je hlavní důvod, proč je klub KSČM ochoten umožnit postoupení tohoto návrhu do druhého čtení. A tím druhým důvodem, nezlobte se, kolegyně a kolegové, je to, co tady vidím - že není přítomna ani velká většina vlády, ani žádný z jejích místopředsedů, ba dokonce ani příslušná resortní ministryně.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v lavicích KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Milanu Bičíkovi. Nemám písemnou přihlášku. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí o slovo. Pokud tomu tak není, tak se zeptám, zda v rámci obecné rozpravy nebo závěrečného slova… Ne, končím obecnou rozpravu.

Dávám prostor k závěrečným slovům nejprve panu navrhovateli, poté paní zpravodajce.

Ráda bych vás upozornila, že po skončení tohoto bodu bude vyhlášena polední přestávka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP