Neautorizováno !


 

(16.00 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Platí § 111 našeho jednacího řádu, ve kterém se praví, že není-li interpelovaný při přednesení ústní interpelace přítomen, odpoví poslanci písemně do třiceti dnů.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Petr Bratský, který interpeluje ministra financí Bohuslava Sobotku ve věci bývalého Fondu dětí a mládeže. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobrý den, pane ministře. Já bych si dovolil na začátek přečíst usnesení ze 40. schůze Poslanecké sněmovny z 21. ledna 2005, které bylo přijato výraznou většinou přítomných poslankyň a poslanců: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby na řádném zasedání Poslanecké sněmovny v březnu roku 2005 podala zprávu o činnosti Fondu dětí a mládeže a personálním složení organizačních složek, které zbytkový fond pro stát budou spravovat.

My jsme si dávno zvykli na to, že usnesení Sněmovny pro vládu asi moc závazná nebývají, že si prostě vláda s nimi dělá co chce. Je mi také je jasné, že pan ministr může namítnout, že když se hovoří o vládě, že jsem měl spíše interpelovat pana Grosse, pana předsedu vlády, nicméně je to v gesci jeho ministerstva, které by mělo tu zprávu pro vládu zpracovat a předložit ji.

Na programu zasedání Sněmovny se zpráva neobjevuje. On samozřejmě není konec března, jsem si toho vědom, nicméně přece jen bych chtěl vědět, jestli bude usnesení Sněmovny vládou splněno. Dále by mne zajímalo, protože pan náměstek Zelinka mi nepodal informace, o kterých jsem se původně aspoň ústně domlouvali, tudíž bych rád věděl, jestli pan Petr Kučera, bývalý předseda fondu a předchůdce pana likvidátora Žáka, je stále generálním ředitelem státní akciové společnosti AGM, jestli tato společnost stále ještě pracuje pro ministerstvo ve věci zbytkového majetku, kdo konkrétně nyní spravuje zbytkový majetek FDM, zda ministerstvo už vybralo nějakou firmu, případně jakou, a zda v ní nefigurují lidé spojení s bývalými lidmi kolem fondu, čili panem Žákem, Kučerou a dalšími, kteří se tam pohybovali.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, zazněla interpelace. Prosím pana ministra Sobotku, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já mám v tuto chvíli v ruce sněmovní tisk číslo 929, to je Zpráva o činnosti Fondu dětí a mládeže s podtitulem březen 2005. Je to zpráva, kterou schválila vláda a která byla předložena Poslanecké sněmovně. Chtěl bych tedy poukázat na to, že zde existuje tento sněmovní tisk. Já se omlouvám, ale já skutečně v tuto chvíli nevím, z jakého důvodu ten sněmovní tisk nebyl zařazen na program této schůze Poslanecké sněmovny. Ale stalo se tak. Přesto tento tisk je v Poslanecké sněmovně a má i číslo 929. To je první věc. A vzhledem k tomu, že pan poslanec položil některé otázky, chtěl bych ho ujistit o tom, že jsou v tomto tisku obsaženy odpovědi.

Tato zpráva za prvé stručně rekapituluje období existence Fondu dětí a mládeže tak, abychom si připomenuli, že tento fond byl zřízen v roce 1993, potom do roku 2000 v něm byl soustředěn svazácký majetek. Ten svazácký majetek během těch sedmi let nebyl převáděn na dětské a mládežnické organizace a byl spravován Fondem dětí a mládeže způsobem, který byl přirozeně v Poslanecké sněmovně vždy hodnocen velmi kriticky. Proto v roce 2000 byl schválen zákon o likvidaci Fondu dětí a mládeže, i to je v této zprávě zmíněno, takže fond měl ukončit svoji činnost do konce roku 2002. Poté Poslanecká sněmovna dvakrát prodloužila období likvidace Fondu dětí a mládeže a tato likvidace konečně skončila 31. prosince loňského roku a konečně od 1. ledna byl tento majetek převeden do správy Ministerstva financí a bude s ním nakládáno řádně podle zákona o majetku státu. Čili zpráva rekapituluje existenci fondu.

Zpráva také obsahuje kopii závěrečné zprávy likvidátora, kterou obdrželo Ministerstvo financí na konci loňského roku, včetně přehledu nemovitého majetku Fondu dětí a mládeže v likvidaci k 31. 12. 2004. A konečně tato zpráva obsahuje také informaci o tom, jaké kroky podniklo Ministerstvo financí během měsíce ledna, během měsíce února, do doby, než tato zpráva byla na konci měsíce února zpracována a postoupena do vlády, tak aby mohla doputovat do Poslanecké sněmovny.

Ministerstvo financí převzalo tento majetek, zahájilo kroky k tomu, aby převody tohoto majetku, který byl rozhodnutím Sněmovny přidělen dětským a mládežnickým organizacím, byly dokončeny, protože existuje ještě seznam majetku, který likvidátor nestihl převést, a nebyla tak do konce loňského roku splněna vůle Poslanecké sněmovny. Seznam těchto objektů je uveden ve zprávě a u každého z těchto objektů je uvedeno, jaký je s ním problém a jakým způsobem bude postupováno. Současně je tam také řečeno, že Ministerstvo financí převzalo poměrně velké množství sporů po Fondu národního majetku a zajišťuje, aby tyto majetkové spory byly i nadále řádně vedeny.

Současně zpráva informuje o tom, že došlo k obměně v personálních orgánech ve všech společnostech, které zřizoval Fond dětí a mládeže. To jsou tři akciové společnost. Jak v představenstvech, tak v dozorčích radách byla vyměněna vždy většina členů těchto orgánů, a to jednak z řad úředníků Ministerstva financí, jednak z řad osob, které nominoval Fond národního majetku a Česká konsolidační agentura.

Pokud jde o dotaz pana poslance na angažmá pana Kučery, já bych ho doplnil ještě o informaci o angažmá pana Žáka. Na prvním zasedání představenstva společnosti Stavocentral, které se sešlo po obměně, byl generální ředitel Žák odvolán a představenstvo jmenovalo novým generálním ředitelem Ing. Vítu, který funkci zastával několik let a odešel z ní na vlastní žádost z osobních důvodů. Současně jsem byl také informován o tom, že na funkci ředitele společnosti AGM rezignoval pan Kučera, na kterého zde byl dotaz, čili pravděpodobně již v tuto chvíli má společnost jiného ředitele.

Tolik velmi stručně komentář ke zprávě. Já věřím, že tato zpráva je již poslancům k dispozici. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Prosím nyní pana poslance Bratského. Jenom řeknu, že jediný možný důvod nezařazení tisku do programu je to, že nebyla splněna lhůta.

 

Poslanec Petr Bratský: Ano. Já bych doplnil pana předsedu Sněmovny ještě ve věci té, že tento tisk byl rozdáván teprve dnes a já v době, kdy jsem psal interpelaci na pana ministra, tak jsem ještě nevěděl, že bude rozdáván. To za prvé. Za druhé, nikdo z vlády se ho nesnažil ráno zařadit na pořad zasedání, tudíž usnesení, které bylo Sněmovnou přijato a které chtělo, aby tento tisk byl projednán jako zpráva, bude čekat na to, až někdo z vlády požádá zřejmě o zařazení.

Jinak děkuji za odpovědi panu ministrovi a myslím si, že tu věc budu sledovat dále. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jak jsem se teď dověděl, ten dopis, který zařazuje tuto zprávu, přišel den před schůzí, tak to ještě nemohlo být zařazeno. Ani vláda se o to nemohla pokusit. Takže jenom na vysvětlení, abychom kolem toho nediskutovali. Jinak pan ministr ještě může reagovat, pokud to má v úmyslu, ale asi už nemá na co. Takže já končím interpelaci pana poslance Petra Bratského.

Dalším interpelujícím v této chvíli je pan poslanec Ladislav Urban. To je opět interpelace na paní ministryni Miladu Emmerovou, která přítomna není. Pan poslanec je přítomen a přednese svou interpelaci. Uvidíme.

 

Poslanec Ladislav Urban: Děkuji, pane předsedo. Mrzí mě, že paní ministryně není přítomna, chtěl jsem jí předat celou složku korespondence s Českou lékařskou komorou, ale v tomto případě alespoň přednesu interpelaci tak, jak ji mám připravenou písemně.

I když si uvědomuji, že zdravotnictví má daleko důležitější problémy, než je tento, chci uvést ten problém na dvou konkrétních případech. Za prvé. Loni na Štědrý den jsem volal lékařskou pohotovost k sousedovi. Byl odvezen do nemocnice v Domažlicích, kde, jak jsem se dozvěděl, na druhý svátek vánoční zemřel. Protože vím o jeho třech dětech, ale ne o jejich pobytu, požádal jsem Polici České republiky, zda by některé z nich nenašla. Během hodiny mě kontaktovali, že dcera je provdána v Německu a byla od nich informována. Dcera ještě tentýž den přijela a velmi se podivila, že nedostala žádnou zprávu ani o vážném stavu otce, ani o jeho smrti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP